โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10010905 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10010905 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : วิทยาลัยธาตุพนม
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หลักสูตร : อุตสาหกรรม
 สาขาวิชา : ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาทักษะชีวิต    23 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10001101 :  ภาษาไทยพื้นฐาน
 Basic Thai
2 (2-0-4)
10001102 :  ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 Thai for Careers
1 (1-0-2)
10001103 :  ภาษาไทยธุรกิจ
 Business Thai
1 (1-0-2)
10001104 :  การพูดในงานอาชีพ
 Speaking for Careers
1 (1-0-2)
10001105 :  การเขียนในงานอาชีพ
 Writing for Careers
1 (1-0-2)
10001106 :  ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
 Creative Thai
1 (1-0-2)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10002101 :  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
 Real Life English 1
2 (2-0-4)
10002102 :  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
 Real Life English 2
2 (2-0-4)
10002103 :  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
 English Listening and Speaking 1
1 (0-2-1)
10002104 :  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
 English Listening and Speaking 2
1 (0-2-1)
10002105 :  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3
 English Listening and Speaking 3
1 (0-2-1)
10002106 :  การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน
 Reading Authentic Materials
1 (0-2-1)
10002107 :  การเขียนในชีวิตประจำวัน
 Daily writing
1 (0-2-1)
10002108 :  ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง
 Technical English on-the-job
1 (0-2-1)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10003101 :  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
 Science for Life Skills
2 (1-2-3)
10003102 :  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
 Science for Industrial Occupation Development
2 (1-2-3)
10003103 :  วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาธุรกิจและบริการ
 Science for Industry Trade Development
2 (1-2-3)
10003104 :  วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
 Science for Agriculture
2 (1-2-3)
10003105 :  โครงงานวิทยาศาสตร์
 Science Project
1 (0-2-1)

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10004101 :  คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 Basic Mathematics
2 (2-0-4)
10004102 :  คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
 Basic Mathematics for Careers
2 (2-0-4)
10004103 :  คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 1
 Basic Mathematics for Industry 1
2 (2-0-4)
10004104 :  คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 2
 Basic Mathematics for Industry 2
2 (2-0-4)
10004105 :  เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบื้องต้น
 Introduction to Calculus and Analytic Geometry
2 (2-0-4)

 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10005101 :  หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
 Civil Duties and Moral
2 (2-0-4)
10005102 :  ทักษะชีวิตและสังคม
 Life Skills and Society
2 (2-0-4)
10005103 :  ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
 Thai Geography and History
2 (2-0-4)
10005104 :  อาเซียนศึกษา
 ASEAN Studies
1 (1-0-2)
10005105 :  เหตุการณ์ปัจจุบัน
 Contemporary Affairs
1 (1-0-2)
10005106 :  วัฒนธรรมอาเซียน
 ASEAN Culture
1 (1-0-2)

 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10006101 :  พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
 Physical Education for Health Development
1 (0-2-1)
10006102 :  ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
 Life Skills for Health Development
1 (0-2-1)
10006103 :  การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการทำงาน
 Physical Fitness for Work
1 (0-2-1)
10006104 :  การป้องกันตนเองจากภัยสังคม
 Self Defense
1 (0-2-1)
10006105 :  พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
 Physical Education for Disable
1 (0-2-1)
10006106 :  การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
 Life Management for Happiness
1 (1-0-2)
10006107 :  เพศวิถีศึกษา
 Sexuality Education
1 (0-2-1)
10006108 :  สิ่งเสพติดศึกษา
 Narcotic Education
1 (0-2-1)
10006109 :  ทักษะพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 Skills for Healthy Behavior
2 (1-2-3)
10006110 :  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Life Quality Development
2 (1-2-3)

 2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ    73 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10100201 :  เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
 Basic Technical Drawing
2 (1-3-3)
10100202 :  วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
 Industrial Materials
2 (2-0-4)
10100203 :  งานฝึกฝีมือ 1
 Bench Works 1
2 (0-6-2)
10100205 :  งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
 Basic Welding and Sheet Metal Practice
2 (1-3-3)
10100206 :  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 Basic Electricals and Electronics Practice
2 (1-3-3)
10100207 :  งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น
 Basic Mechanical Assembly
2 (1-3-3)
10100208 :  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
 Basic Machine Tools Practice
2 (1-3-3)
10100209 :  งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
 Basic Pneumatic and Hydraulic Practice
2 (1-3-3)
10800201 :  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
 Career Knowledge
2 (2-0-4)
10800202 :  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
 Computer and Information for Work
2 (1-2-3)
10800203 :  การเป็นผู้ประกอบการ
 Entrepreneurship
2 (2-0-4)
10800204 :  พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 Energy and Environment
2 (1-2-3)
10800205 :  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 Occupational Health and Safety
2 (1-2-3)
10800206 :  การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
 Resources and Environmental Conservation in Career
1 (1-0-2)
10800207 :  กฎหมายแรงงาน
 Labor Law
1 (1-0-2)
10800208 :  ความปลอดภัยในงานอาชีพ
 Career Safety
1 (1-0-2)

 2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10112301 :  เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 Electrical and Electronics Drawing
1 (0-3-1)
10112302 :  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
 DC Circuit
2 (1-3-3)
10112303 :  วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
 AC Circuit
2 (1-3-3)
10112304 :  เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 Electrical and Electronics Instruments
2 (1-3-3)
10112305 :  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
 Electronic Devices and Circuit
3 (2-3-5)
10112306 :  วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง
 Pulses and Switching Circuits
2 (1-3-3)
10112307 :  วงจรดิจิตอล
 Digital Circuit
2 (1-3-3)
10112308 :  เครื่องเสียง
 Audio Devices
2 (1-3-3)
10112309 :  เครื่องรับวิทยุ
 Radio Receivers
3 (2-3-5)
10112310 :  เครื่องส่งวิทยุ
 Radio Transmitters
2 (1-3-3)
10112311 :  เครื่องรับโทรทัศน์
 Television Receivers
3 (2-3-5)

 2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10112401 :  คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์
 Electronics Math
2 (2-0-4)
10112404 :  วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน
 Integrated Circuit and Applications
2 (1-3-3)
10112405 :  ไมโครคอนโทรลเลอร์
 Microcontrollers
2 (1-3-3)
10112406 :  สายส่งและสายอากาศ
 Transmission Line and Antenna
2 (1-3-3)
10112407 :  เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
 Electronic Drawing by Computer
2 (1-3-3)
10112409 :  งานบริการคอมพิวเตอร์
 Computer Services
2 (1-3-3)
10112414 :  โทรศัพท์
 Telephone Devices
2 (1-3-3)
10112416 :  โทรคมนาคมเบื้องต้น
 Basic of Telecommunications
2 (2-0-4)
10112417 :  งานบริการอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Services
2 (1-3-3)
10112419 :  เครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
 Digital Television System
2 (1-3-3)
10112426 :  ระบบเคเบิลทีวี
 Cable Television System
2 (1-3-3)

 2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10112501 :  ฝึกงาน
 On-the-Job Training
4 (0-12-6)

 2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10112601 :  โครงการ 1
 Project 1
2 (0-4-2)
10112602 :  โครงการ 2
 Project 2
2 (0-4-2)
10112603 :  โครงการ
 Project
4 (0-4-2)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10112410 :  เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 Computer Network
2 (1-3-3)
10112411 :  ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
 Closed Circuit Television System
3 (2-3-5)
10112412 :  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบรักษาความปลอดภัย
 Electronics Device in Security System
3 (2-3-5)
10112421 :  หุ่นยนต์เบื้องต้น
 Basic Robot
2 (1-3-3)

 4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10000801 :  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
 Rover Scout Activties 1
0 (0-2-0)
10000802 :  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
 Rover Scout Activities 2
0 (0-2-0)
10000803 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 1
 Student Association Activities 1
0 (0-2-0)
10000804 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 2
 Student Association Activties 2
0 (0-2-0)
10000805 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 3
 Student Association Activities 3
0 (0-2-0)
10000806 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 4
 Student Association Activties 4
0 (0-2-0)
10000807 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 5
 Student Association Activties 5
0 (0-2-0)
10000808 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 6
 Student Association Activties 6
0 (0-2-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405