โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาลัยธาตุพนม
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หลักสูตร : พาณิชยกรรม
 สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาทักษะชีวิต    23 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10001101 :  ภาษาไทยพื้นฐาน
 Basic Thai
2 (2-0-4)
10001102 :  ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 Thai for Careers
1 (1-0-2)
10001103 :  ภาษาไทยธุรกิจ
 Business Thai
1 (1-0-2)
10001104 :  การพูดในงานอาชีพ
 Speaking for Careers
1 (1-0-2)
10001105 :  การเขียนในงานอาชีพ
 Writing for Careers
1 (1-0-2)
10001106 :  ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
 Creative Thai
1 (1-0-2)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10002101 :  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
 Real Life English 1
2 (2-0-4)
10002102 :  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
 Real Life English 2
2 (2-0-4)
10002103 :  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
 English Listening and Speaking 1
1 (0-2-1)
10002104 :  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
 English Listening and Speaking 2
1 (0-2-1)
10002105 :  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3
 English Listening and Speaking 3
1 (0-2-1)
10002106 :  การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน
 Reading Authentic Materials
1 (0-2-1)
10002107 :  การเขียนในชีวิตประจำวัน
 Daily writing
1 (0-2-1)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10003101 :  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
 Science for Life Skills
2 (1-2-3)
10003102 :  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
 Science for Industrial Occupation Development
2 (1-2-3)
10003103 :  วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาธุรกิจและบริการ
 Science for Industry Trade Development
2 (1-2-3)
10003104 :  วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
 Science for Agriculture
2 (1-2-3)
10003105 :  โครงงานวิทยาศาสตร์
 Science Project
1 (0-2-1)

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10004101 :  คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 Basic Mathematics
2 (2-0-4)
10004102 :  คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
 Basic Mathematics for Careers
2 (2-0-4)
10004103 :  คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 1
 Basic Mathematics for Industry 1
2 (2-0-4)
10004104 :  คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 2
 Basic Mathematics for Industry 2
2 (2-0-4)
10004105 :  เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบื้องต้น
 Introduction to Calculus and Analytic Geometry
2 (2-0-4)
10004106 :  คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม
 Mathematics for Commerce
2 (2-0-4)

 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10005101 :  หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
 Civil Duties and Moral
2 (2-0-4)
10005102 :  ทักษะชีวิตและสังคม
 Life Skills and Society
2 (2-0-4)
10005103 :  ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
 Thai Geography and History
2 (2-0-4)
10005104 :  อาเซียนศึกษา
 ASEAN Studies
1 (1-0-2)
10005105 :  เหตุการณ์ปัจจุบัน
 Contemporary Affairs
1 (1-0-2)
10005106 :  วัฒนธรรมอาเซียน
 ASEAN Culture
1 (1-0-2)

 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10006101 :  พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
 Physical Education for Health Development
1 (0-2-1)
10006102 :  ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
 Life Skills for Health Development
1 (0-2-1)
10006103 :  การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการทำงาน
 Physical Fitness for Work
1 (0-2-1)
10006104 :  การป้องกันตนเองจากภัยสังคม
 Self Defense
1 (0-2-1)
10006105 :  พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
 Physical Education for Disable
1 (0-2-1)
10006106 :  การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
 Life Management for Happiness
1 (1-0-2)
10006107 :  เพศวิถีศึกษา
 Sexuality Education
1 (0-2-1)
10006108 :  สิ่งเสพติดศึกษา
 Narcotic Education
1 (0-2-1)
10006109 :  ทักษะพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 Skills for Healthy Behavior
2 (1-2-3)
10006110 :  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Life Quality Development
2 (1-2-3)

 2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ    71 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10200201 :  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 Basic Economics
2 (2-0-4)
10200202 :  การบัญชีเบื้องต้น 1
 Basic Accounting 1
2 (1-2-3)
10200203 :  การบัญชีเบื้องต้น 2
 Basic Accounting 2
2 (1-2-3)
10200204 :  การขายเบื้องต้น 1
 Basic Selling 1
2 (2-0-4)
10200205 :  การขายเบื้องต้น 2
 Basics Selling 2
2 (1-2-3)
10200206 :  พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
 Basic Thai Typing
2 (1-2-3)
10200207 :  พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น
 Basic English Typing
2 (1-2-3)
10800201 :  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
 Career Knowledge
2 (2-0-4)
10800202 :  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
 Computer and Information for Work
2 (1-2-3)
10800204 :  พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 Energy and Environment
2 (1-2-3)

 2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10217301 :  คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
 Computer in Business
2 (1-2-3)
10217302 :  ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
 Basic Operating System
3 (2-2-5)
10217303 :  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 Basic Computer Network
2 (1-2-3)
10217304 :  คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
 Computer Mathematics
2 (1-2-3)
10217305 :  คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
 Computer and Maintenance
3 (2-2-5)
10217306 :  พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 Basic Computer Prognamming
3 (2-2-5)
10217307 :  การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด
 Programming on Open Standards
3 (2-2-5)
10217308 :  โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
 Database Management Program
3 (2-2-5)
10217309 :  การสร้างเว็บไซต์
 Creating Website
3 (2-2-5)

 2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10217401 :  องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์
 The Art of Configuration for Computer
2 (1-2-3)
10217402 :  ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 English for Computer
2 (1-2-3)
10217403 :  โปรแกรมตารางคำนวณ
 Time of calculation Program
3 (2-2-5)
10217404 :  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
 Printed Media Production
3 (2-2-5)
10217405 :  โปรแกรมกราฟิก
 Grophic Program
3 (2-2-5)
10217406 :  โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ
 Multimedia Program for Presentation
3 (2-2-5)
10217407 :  โปรแกรมประมวลผลคำ
 Word Processing Program
2 (1-2-3)
10217408 :  โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
 Vocabulary Systemizer Program
2 (1-2-3)
10217409 :  ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
 Governance Information Technology In Organization
2 (1-2-3)
10217410 :  โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์
 Application Processing
1 (0-2-1)

 2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10217501 :  ฝึกงาน
 On-the-Job Training
4 (0-12-6)

 2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10217601 :  โครงการ
 Project
4 (0-4-2)
10217602 :  โครงการ 1
 Project 1
2 (0-4-2)
10217603 :  โครงการ 2
 Project 2
2 (0-4-2)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10200701 :  กฎหมายพาณิชย์
 Commercial Law
2 (2-0-4)
10220304 :  งานสารบรรณ
 Correspondence
2 (1-2-3)
10220403 :  การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
 Using Office Equipment
2 (1-2-3)
10800203 :  การเป็นผู้ประกอบการ
 Entrepreneurship
2 (2-0-4)
10800205 :  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 Occupational Health and Safety
2 (1-2-3)

 4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10000801 :  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
 Rover Scout Activties 1
0 (0-2-0)
10000802 :  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
 Rover Scout Activities 2
0 (0-2-0)
10000803 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 1
 Student Association Activities 1
0 (0-2-0)
10000804 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 2
 Student Association Activties 2
0 (0-2-0)
10000805 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 3
 Student Association Activities 3
0 (0-2-0)
10000806 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 4
 Student Association Activties 4
0 (0-2-0)
10000807 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 5
 Student Association Activties 5
0 (0-2-0)
10000808 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 6
 Student Association Activties 6
0 (0-2-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405