โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10016385 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10016385 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : วิทยาลัยธาตุพนม
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หลักสูตร : อุตสาหกรรม
 สาขาวิชา : ช่างยนต์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    22 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200001101 :  ภาษาไทยพื้นฐาน
 Basic Thai
2 (2-0-0)
200001102 :  ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 Thai for Careers
1 (0-2-0)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200001201 :  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
 Real Life English
1 (0-2-0)
200001202 :  ภาษาอังกฤษฟัง - พูด
 English Listening and Speaking
1 (0-2-0)
200001203 :  การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
 Reading Authentic Materials in English
1 (0-2-0)
200001204 :  การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 Everyday English Writing
1 (0-2-0)
200001208 :  ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
 English for Career Preparation
1 (0-2-0)
200001209 :  ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม
 English for Industrial Trades
1 (0-2-0)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200001301 :  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
 Science for Life Skills
2 (1-2-0)
200001302 :  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
 Science for Industry
2 (1-2-0)

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200001401 :  คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
 Basic Mathematics for Careers
2 (2-0-0)
200001402 :  คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
 Mathematics for Industry
2 (2-0-0)

 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200001501 :  หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
 Civil Duties and Morals
2 (2-0-0)
200001505 :  อาเซียนศึกษา
 ASEAN Studies
1 (1-0-0)

 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200001601 :  ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ
 Life Skills for Health
1 (1-0-0)
200001603 :  พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
 Physical Education for Health Development
1 (0-2-0)

 2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    71 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200011001 :  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 Occupational Health and Safety
2 (2-0-0)
200011002 :  พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 Energy, Resources and Environment Conservation
2 (2-0-0)
200011003 :  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
 Business and Entrepreneurs
2 (1-2-0)
200011004 :  กฎหมายแรงงาน
 Labor Laws
1 (1-0-0)
200012001 :  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
 Computer and Information for Careers
2 (1-2-0)
201001001 :  เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
 Basic Technical Drawing
2 (1-3-0)
201001002 :  วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
 Industrial Materials
2 (2-0-0)
201001003 :  งานฝึกฝีมือ
 Bench Works
2 (0-6-0)
201001004 :  งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
 Basic Welding and Sheet metal
2 (1-3-0)
201001005 :  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 Basic Electrical and Electronic Work
2 (1-3-0)
201001007 :  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
 Basic Machine Tools
2 (1-3-0)

 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
201012001 :  งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
 Gasoline Engine Job
3 (1-6-0)
201012002 :  งานเครื่องยนต์ดีเซล
 Diesel Engine Job
3 (1-6-0)
201012003 :  งานเครื่องล่างรถยนต์
 Automotive Suspension Job
3 (1-6-0)
201012004 :  งานส่งกำลังรถยนต์
 Automotive Transmission Job
2 (1-3-0)
201012005 :  งานไฟฟ้ารถยนต์
 Automotive Electrical Job
3 (1-6-0)
201012006 :  เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
 Fuel and Lubricants
2 (2-0-0)
201012007 :  กลศาสตร์เครื่องกล
 Mechanical Mechanics
2 (2-0-0)
201012008 :  งานขับรถยนต์
 Car Driving Job
2 (1-3-0)
201012009 :  งานวัดละเอียดช่างยนต์
 Auto-mechanic Precision Measurements Job
2 (1-3-0)
201012010 :  งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
 Basic Pneumatics and Hydraulics Job
2 (1-3-0)

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
201012101 :  งานเครื่องยนต์เล็ก
 Small Engine Job
3 (1-6-0)
201012102 :  งานจักรยานยนต์
 Motorcycle Job
3 (1-6-0)
201012103 :  งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น
 Basic Automotive Electronic Job
2 (1-3-0)
201012104 :  งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Control Fuel Injection Job
3 (1-6-0)
201012105 :  งานปรับอากาศรถยนต์
 Automotive Air conditioning Job
2 (1-3-0)
201012106 :  งานบำรุงรักษารถยนต์
 Automotive Maintenance Job
2 (1-3-0)
201012404 :  งานพ่นสีรถยนต์
 Automotive Painting Job
3 (1-6-0)

 2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
201018001 :  ฝึกงาน
 Work Practice
4 (0-8-0)

 2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
201018502 :  โครงงาน 1
 Project 1
2 (0-4-0)
201018503 :  โครงงาน 2
 Project 2
2 (0-4-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
201019003 :  งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล
 Pumps and Injector Testing for Diesel Engine Job
3 (1-6-0)
201019004 :  งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
 Basic Engine Repair Job
2 (1-3-0)
201019005 :  การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 Automotive Parts Production
2 (2-0-0)
201019006 :  งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล
 Mechanical Reading and Drawing Job
2 (1-3-0)
201019008 :  พลังงานทดแทน
 Renewable Energy
2 (2-0-0)

 4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200002001 :  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
 Rover Scout Activity 1
0 (0-2-0)
200002002 :  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
 Rover Scout Activity 2
0 (0-2-0)
200002003 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
 Vocational Organization Activity 1
0 (0-2-0)
200002004 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
 Vocational Organization Activity 2
0 (0-2-0)
200002005 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
 Vocational Organization Activity 3
0 (0-2-0)
200002006 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
 Vocational Organization Activity 4
0 (0-2-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405