โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10016405 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10016405 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : วิทยาลัยธาตุพนม
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หลักสูตร : อุตสาหกรรม
 สาขาวิชา : ช่างไฟฟ้ากำลัง

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    22 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200001101 :  ภาษาไทยพื้นฐาน
 Basic Thai
2 (2-0-0)
200001102 :  ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 Thai for Careers
1 (0-2-0)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200001201 :  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
 Real Life English
1 (0-2-0)
200001202 :  ภาษาอังกฤษฟัง - พูด
 English Listening and Speaking
1 (0-2-0)
200001205 :  ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ
 English for the Workplace
1 (0-2-0)
200001207 :  ภาษาอังกฤษโครงงาน
 English for Project Work
1 (0-2-0)
200001208 :  ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
 English for Career Preparation
1 (0-2-0)
200001209 :  ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม
 English for Industrial Trades
1 (0-2-0)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200001301 :  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
 Science for Life Skills
2 (1-2-0)
200001302 :  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
 Science for Industry
2 (1-2-0)

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200001401 :  คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
 Basic Mathematics for Careers
2 (2-0-0)
200001402 :  คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
 Mathematics for Industry
2 (2-0-0)

 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200001501 :  หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
 Civil Duties and Morals
2 (2-0-0)
200001502 :  ประวัติศาสตร์ชาติไทย
 Thai History
1 (1-0-0)

 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200001602 :  เพศวิถีศึกษา
 Sexuality Education
1 (1-0-0)
200001603 :  พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
 Physical Education for Health Development
1 (0-2-0)

 2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    71 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200011001 :  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 Occupational Health and Safety
2 (2-0-0)
200011002 :  พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 Energy, Resources and Environment Conservation
2 (2-0-0)
200011003 :  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
 Business and Entrepreneurs
2 (1-2-0)
200011004 :  กฎหมายแรงงาน
 Labor Laws
1 (1-0-0)
200012001 :  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
 Computer and Information for Careers
2 (1-2-0)
201001001 :  เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
 Basic Technical Drawing
2 (1-3-0)
201001002 :  วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
 Industrial Materials
2 (2-0-0)
201001003 :  งานฝึกฝีมือ
 Bench Works
2 (0-6-0)
201001004 :  งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
 Basic Welding and Sheet metal
2 (1-3-0)
201001007 :  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
 Basic Machine Tools
2 (1-3-0)
201001008 :  งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
 Basic Pneumatic and Hydraulic Work
2 (1-3-0)

 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
201042001 :  เขียนแบบไฟฟ้า
 Electrical Drawing
2 (0-4-0)
201042002 :  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
 DC Circuits
2 (1-3-0)
201042003 :  วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
 AC Circuits
2 (1-3-0)
201042004 :  เครื่องวัดไฟฟ้า
 Electrical Instruments
2 (1-3-0)
201042005 :  การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
 Electrical Installation
3 (1-6-0)
201042006 :  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
 DC Machines
2 (1-3-0)
201042007 :  เครื่องทำความเย็น
 Refrigeration
3 (1-6-0)
201042008 :  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
 AC Motors
3 (1-6-0)
201042009 :  การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
 Motor Control
3 (1-6-0)
201042010 :  การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า
 Electrical Installation Estimation
2 (1-3-0)

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
201042101 :  กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า
 Electrical Rules and Standards
2 (2-0-0)
201042102 :  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
 Electronic Devices and Circuits
2 (1-3-0)
201042103 :  อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น
 Basic Power Electronics
2 (1-3-0)
201042104 :  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
 AC Generators
2 (1-3-0)
201042105 :  หม้อแปลงไฟฟ้า
 Transformers
2 (1-3-0)
201042106 :  การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร
 Outdoor Electrical Installation
3 (1-6-0)
201042108 :  การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า
 Electrical Control and Programming
2 (1-3-0)
201042109 :  เครื่องปรับอากาศ
 Air Conditioners
3 (1-6-0)

 2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
201048001 :  ฝึกงาน
 Work Practice
4 (0-8-0)

 2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
201048501 :  โครงงาน
 Project
4 (0-8-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
201042110 :  งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 Electrical Appliances Repairs
2 (1-3-0)
201042111 :  ดิจิทัลเบื้องต้น
 Basic Digital Systems
2 (1-3-0)
201042112 :  ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น
 Basic Microcontrollers
2 (1-3-0)
201042114 :  การส่องสว่าง
 Illumination
2 (2-0-0)
201042118 :  หุ่นยนต์เบื้องต้น
 Introduction to Robotics
2 (1-3-0)

 4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200002001 :  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
 Rover Scout Activity 1
0 (0-2-0)
200002002 :  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
 Rover Scout Activity 2
0 (0-2-0)
200002003 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
 Vocational Organization Activity 1
0 (0-2-0)
200002004 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
 Vocational Organization Activity 2
0 (0-2-0)
200002005 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
 Vocational Organization Activity 3
0 (0-2-0)
200002006 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
 Vocational Organization Activity 4
0 (0-2-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405