โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10016445 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10016445 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : วิทยาลัยธาตุพนม
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หลักสูตร : พาณิชยกรรม
 สาขาวิชา : การบัญชี

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    22 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200001101 :  ภาษาไทยพื้นฐาน
 Basic Thai
2 (2-0-0)
200001102 :  ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 Thai for Careers
1 (0-2-0)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประกาศ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200001201 :  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
 Real Life English
1 (0-2-0)
200001202 :  ภาษาอังกฤษฟัง - พูด
 English Listening and Speaking
1 (0-2-0)
200001205 :  ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ
 English for the Workplace
1 (0-2-0)
200001207 :  ภาษาอังกฤษโครงงาน
 English for Project Work
1 (0-2-0)
200001208 :  ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
 English for Career Preparation
1 (0-2-0)
200001210 :  ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ
 English for Business
1 (0-2-0)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200001301 :  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
 Science for Life Skills
2 (1-2-0)
200001303 :  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
 Science for Business and Services
2 (1-2-0)

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200001401 :  คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
 Basic Mathematics for Careers
2 (2-0-0)
200001404 :  คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ
 Mathematics for Business and Services
2 (2-0-0)

 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200001501 :  หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
 Civil Duties and Morals
2 (2-0-0)
200001502 :  ประวัติศาสตร์ชาติไทย
 Thai History
1 (1-0-0)

 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200001601 :  ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ
 Life Skills for Health
1 (1-0-0)
200001603 :  พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
 Physical Education for Health Development
1 (0-2-0)

 2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    71 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200011001 :  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 Occupational Health and Safety
2 (2-0-0)
200011002 :  พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 Energy, Resources and Environment Conservation
2 (2-0-0)
200011003 :  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
 Business and Entrepreneurs
2 (1-2-0)
200011005 :  กฎหมายพาณิชย์
 Commercial Laws
2 (2-0-0)
200012001 :  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
 Computer and Information for Careers
2 (1-2-0)
202001001 :  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 Basic Economics
2 (2-0-0)
202001002 :  การบัญชีเบื้องต้น
 Basic Accounting
3 (2-2-0)
202001003 :  การขายเบื้องต้น
 Basic Selling
2 (1-2-0)
202001004 :  พิมพ์ไทยเบื้องต้น
 Basic Thai Typing
2 (0-4-0)
202001005 :  พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น
 Basic English Typing
2 (0-4-0)

 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
202012001 :  การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า
 Accounting for Merchandising Business
3 (1-4-0)
202012002 :  การบัญชีห้างหุ้นส่วน
 Accounting for Partnership
3 (1-4-0)
202012003 :  การบัญชีบริษัทจำกัด
 Accounting for Company Limited
3 (1-4-0)
202012004 :  การบัญชีอุตสาหกรรม
 Accounting for Industrial Manufacturing
3 (1-4-0)
202012005 :  การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 Accounting for Personal Income Tax
3 (1-4-0)
202012006 :  การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล
 Accounting for Corporate Income Tax
3 (1-4-0)
202012007 :  การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
 Using Computer in Accounting
3 (1-4-0)
202012008 :  กระบวนการจัดทำบัญชี
 Accounting Process
3 (1-4-0)

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
202012101 :  การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ
 Accounting for Inventory and Voucher System
3 (1-4-0)
202012102 :  การบัญชีตั๋วเงิน
 Accounting for Bill
3 (1-4-0)
202012103 :  การบัญชีกิจการพิเศษ
 Accounting for Special Enterprises
3 (2-2-0)
202012104 :  การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย
 Accounting for Joint Venture and Consignment
3 (2-2-0)
202012105 :  การบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด
 Accounting for Single Entry and Reconciliation
3 (2-2-0)
202012106 :  การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
 Application of Spread Sheet Program for Accounting
3 (1-4-0)

 2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
202018001 :  ฝึกงาน
 Work Practice
4 (0-8-0)

 2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
202018501 :  โครงงาน
 Project
4 (0-8-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
202012107 :  การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
 Accounting for English Practice
3 (2-2-0)
202012108 :  การบัญชีสหกรณ์
 Accounting for Cooperative
3 (2-2-0)
202012110 :  การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ
 Cost Calculation for Careers
2 (1-2-0)
202042102 :  โปรแกรมประมวลผลคำ
 Word Processor
2 (1-2-0)

 4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200002001 :  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
 Rover Scout Activity 1
0 (0-2-0)
200002002 :  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
 Rover Scout Activity 2
0 (0-2-0)
200002003 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
 Vocational Organization Activity 1
0 (0-2-0)
200002004 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
 Vocational Organization Activity 2
0 (0-2-0)
200002005 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
 Vocational Organization Activity 3
0 (0-2-0)
200002006 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
 Vocational Organization Activity 4
0 (0-2-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405