โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10016465 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10016465 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : วิทยาลัยธาตุพนม
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หลักสูตร : พาณิชยกรรม
 สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    22 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200001101 :  ภาษาไทยพื้นฐาน
 Basic Thai
2 (2-0-0)
200001102 :  ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 Thai for Careers
1 (0-2-0)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200001201 :  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
 Real Life English
1 (0-2-0)
200001202 :  ภาษาอังกฤษฟัง - พูด
 English Listening and Speaking
1 (0-2-0)
200001205 :  ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ
 English for the Workplace
1 (0-2-0)
200001207 :  ภาษาอังกฤษโครงงาน
 English for Project Work
1 (0-2-0)
200001208 :  ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
 English for Career Preparation
1 (0-2-0)
200001210 :  ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ
 English for Business
1 (0-2-0)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200001301 :  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
 Science for Life Skills
2 (1-2-0)
200001303 :  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
 Science for Business and Services
2 (1-2-0)

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200001401 :  คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
 Basic Mathematics for Careers
2 (2-0-0)
200001404 :  คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ
 Mathematics for Business and Services
2 (2-0-0)

 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200001501 :  หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
 Civil Duties and Morals
2 (2-0-0)
200001502 :  ประวัติศาสตร์ชาติไทย
 Thai History
1 (1-0-0)

 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200001601 :  ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ
 Life Skills for Health
1 (1-0-0)
200001603 :  พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
 Physical Education for Health Development
1 (0-2-0)

 2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    71 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200011001 :  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 Occupational Health and Safety
2 (2-0-0)
200011002 :  พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 Energy, Resources and Environment Conservation
2 (2-0-0)
200011003 :  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
 Business and Entrepreneurs
2 (1-2-0)
200011005 :  กฎหมายพาณิชย์
 Commercial Laws
2 (2-0-0)
200012001 :  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
 Computer and Information for Careers
2 (1-2-0)
202001001 :  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 Basic Economics
2 (2-0-0)
202001002 :  การบัญชีเบื้องต้น
 Basic Accounting
3 (2-2-0)
202001003 :  การขายเบื้องต้น
 Basic Selling
2 (1-2-0)
202001004 :  พิมพ์ไทยเบื้องต้น
 Basic Thai Typing
2 (0-4-0)
202001005 :  พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น
 Basic English Typing
2 (0-4-0)

 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
202042001 :  ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
 Basic operating system
3 (2-2-0)
202042002 :  คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
 Computer and maintenance
3 (2-2-0)
202042003 :  คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
 Computer mathematics
2 (1-2-0)
202042004 :  หลักการเขียนโปรแกรม
 Programming principles
3 (2-2-0)
202042005 :  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 Introduction to Computer Networks
3 (2-2-0)
202042006 :  องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์
 Art Elements for Computer Works
2 (1-2-0)
202042007 :  โปรแกรมกราฟิก
 Graphics program
3 (2-2-0)
202042008 :  การสร้างเว็บไซด์
 Website Creation
3 (2-2-0)
202042009 :  จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์
 Ethics and Computer Laws
2 (2-0-0)

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
202042103 :  โปรแกรมตารางงาน
 Schedule program
3 (2-2-0)
202042104 :  โปรแกรมนำเสนอ
 Presentation program
3 (2-2-0)
202042105 :  โปรแกรมฐานข้อมูล
 Database program
3 (2-2-0)
202042107 :  การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
 Programming Computer language
3 (2-2-0)
202042109 :  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
 Production of print media
3 (2-2-0)
202042110 :  โปรแกรมมัลติมีเดีย
 Multimedia Program
3 (2-2-0)

 2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
202048001 :  ฝึกงาน
 Work Practice
4 (0-8-0)

 2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
202048501 :  โครงงาน
 Project
4 (0-8-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
202042101 :  อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ
 Internet in business
2 (1-2-0)
202042102 :  โปรแกรมประมวลผลคำ
 Word Processor
2 (1-2-0)
202042106 :  โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
 Statistical Package Program
3 (2-2-0)
202162104 :  การพัฒนาบุคลิกภาพ
 Personality development
2 (1-2-0)
202162106 :  งานสารบรรณในสำนักงาน
 Correspondence office
2 (1-2-0)

 4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
200002001 :  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
 Rover Scout Activity 1
0 (0-2-0)
200002002 :  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
 Rover Scout Activity 2
0 (0-2-0)
200002003 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
 Vocational Organization Activity 1
0 (0-2-0)
200002004 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
 Vocational Organization Activity 2
0 (0-2-0)
200002005 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
 Vocational Organization Activity 3
0 (0-2-0)
200002006 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
 Vocational Organization Activity 4
0 (0-2-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405