โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10011185 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10011185 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : วิทยาลัยธาตุพนม
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 หลักสูตร : อุตสาหกรรม
 สาขาวิชา : เทคนิคเครื่องกล

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาทักษะชีวิต    21 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20001101 :  ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
 Thai for Communication in Career
3 (3-0-6)
20001102 :  การเขียนเชิงวิชาชีพ
 Career-based Writing
3 (3-0-6)
20001103 :  ภาษาไทยเพื่อการนำเสนองาน
 Thai for Presentation
3 (3-0-6)
20001104 :  การพูดเพื่อสื่อสารงานอาชีพ
 Speech for Career Communication
3 (3-0-6)
20001105 :  การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
 On-the-job Report Writing
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20002101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
 English for Business and Social Communication
3 (3-0-6)
20002102 :  กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
 Reading and Writing Strategies
2 (2-0-4)
20002103 :  ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน
 English – on – the -Job
2 (2-0-4)
20002104 :  ภาษาอังกฤษโครงงาน
 English for Project Work
1 (0-2-1)
20002106 :  การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
 English Conversation 1
3 (3-0-6)
20002107 :  การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
 English Conversation 2
3 (3-0-6)
20002108 :  ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
 Business English for Careers
3 (3-0-6)
20002109 :  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
 English for Industrial Technology
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20003101 :  วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร
 Science for Electrical Work and Communication
3 (2-2-5)
20003102 :  วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต
 Science for Mechanical Work and Production
3 (2-2-5)

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20004101 :  คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
 Mathematics for ThinKing Skills Development
3 (3-0-6)
20004102 :  คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
 Industry Mathematics
3 (3-0-6)

 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20005101 :  ชีวิตกับสังคมไทย
 Life and Thai Society
3 (3-0-6)
20005102 :  เศรษฐกิจพอเพียง
 Sufficiency Economy
3 (3-0-6)
20005103 :  มนุษย์สัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 Human Relation and Sufficiency Economy Philosophy
3 (3-0-6)
20005104 :  ภูมิฐานถิ่นไทย
 Geographical and History Study on Thailand
3 (3-0-6)
20005105 :  การเมืองการปกครองของไทย
 Thai Politics and Administration
3 (3-0-6)
20005106 :  ปัจจัยมนุษย์และกฏหมายการเดินอากาศ
 Human Factors and Air Law
3 (3-0-6)

 1.6 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20007101 :  การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
 Life Skill Development for Health and Society
3 (3-0-6)
20007102 :  การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ
 Healthy Management for Leadership
3 (3-0-6)
20007103 :  พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
 Behavioral Recreation and Self Development
3 (3-0-6)
20007104 :  เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน
 Health Improvement Technique for Careers
2 (2-0-4)
20007105 :  สุขภาพชุมชน
 Community Health
2 (2-0-4)
20007106 :  การคิดอย่างเป็นระบบ
 Systematic Thinking
2 (2-0-4)
20007107 :  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
 Information for Learning
1 (0-2-1)
20007108 :  พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
 Physical Education for Careers
1 (0-2-1)
20007109 :  ลีลาศเพื่อการสมาคม
 Social Dance for Association
1 (0-2-1)
20007110 :  คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงาน
 Quality of Life for Work
1 (1-0-2)
20007111 :  กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
1 (0-2-1)

 2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ    56 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20100201 :  กลศาสตร์วิศวกรรม
 Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
20100203 :   นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
 Pneumatics and Hydraulics
3 (2-2-5)
20108201 :  กลศาสตร์ของไหล
 Fluid Mechanics
3 (3-0-6)
20108202 :  นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
 Pneumatics and Hydraulics
3 (2-2-5)
20800201 :  การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
 Quality Administration in Organization
3 (3-0-6)
20800202 :  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
 Information Technology for Works
3 (2-2-5)

 2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20108301 :  ความแข็งแรงของวัสดุ
 Strength of Materials
3 (3-0-6)
20108302 :  เทอร์โมไดนามิกส์
 Thermodynamics
3 (3-0-6)
20108303 :  การจัดการความปลอดภัย
 Safety Management
2 (1-2-3)
20108304 :  งานส่งถ่ายกำลัง
 Power Transmission Practice
3 (2-3-5)
20108305 :  เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
 Refrigerator and Air-Conditioner
3 (2-3-5)
20108306 :  เครื่องยนต์สันดาปภายใน
 Internal Combustion Engine
3 (3-0-6)
20108307 :  เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
 Fuel and Lubricants
2 (2-0-4)
20108308 :  งานทดลองเครื่องกล
 Mechanical Laboratory
2 (1-2-3)

 2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20108401 :  งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic control Gasoline Engine Practice
2 (1-3-3)
20108402 :  งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic control Diesel Engine Practice
2 (1-3-3)
20108403 :  งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
 Modern Vehicle Technology Practice
3 (1-6-4)
20108404 :  งานไฟฟ้ายานยนต์
 Vehicle Electrical Practice
3 (1-6-4)
20108405 :  งานปรับแต่งเครื่องยนต์
 Engine Tune-Up Practice
3 (1-6-4)
20108406 :  งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์
 Vehicle Fuel Gas Practice
3 (1-6-4)
20108407 :  งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์
 Automotive Suspension and Transmission Practice
3 (1-6-4)
20108408 :  งานตรวจวิเคราะห์ยานยนต์
 Vehicle Diagnosis Practice
3 (1-6-4)
20108409 :  เทคโนโลยีดีเซล
 Diesel Technology
2 (2-0-4)
20108410 :  งานตัวถังและพ่นสียานยนต์
 Automotive Bodywork and Refinishing Practice
3 (1-6-4)
20108411 :  งานปรับอากาศยานยนต์
 Automotive Air-conditioning Practice
2 (1-2-3)
20108412 :  งานเครื่องมือกลยานยนต์
 Automotive Machine Tools Practice
3 (1-6-4)
20108413 :  ล้อและระบบรองรับนํ้าหนักรถไฟ
 Train Wheels and Suspension System
3 (2-3-5)
20108414 :  ระบบเบรกรถไฟ
 Train Braking Systems
3 (2-3-5)

 2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20108501 :  ฝึกงาน
 On-the-Job Training
4 (0-4-2)
20108502 :  ฝึกงาน 1
 On-the-Job Training 1
2 (0-0-0)
20108503 :  ฝึกงาน 2
 On-the-Job Training 2
2 (0-0-0)

 2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20108601 :  โครงการ
 Project
4 (0-4-2)
20108602 :  โครงการ 1
 Project 1
2 (0-4-2)
20108603 :  โครงการ 2
 Project 2
2 (0-4-2)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20108407 :  งานเกียร์อัตโนมัติ
 Automatic Transmission Practice
3 (2-3-5)
20108701 :  งานเกียร์อัตโนมัติ
 Automatic Transmission Practice
3 (2-3-5)
20108702 :  เขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล
 Drawing Mechanics
3 (3-0-6)
20108703 :  การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 Computer Aided Drawing
3 (2-2-5)

 4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20000801 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 1
 Student Association Activities 1
0 (0-2-0)
20000802 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 2
 Student Association Activities 2
0 (0-2-0)
20000803 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 3
 Student Association Activies 3
0 (0-2-0)
20000804 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 4
 Student Association Activies 4
0 (0-2-0)

 5 รายวิชาปรับพื้นฐาน    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20100901 :  งานเทคนิคพื้นฐาน
 Basic Technical Practice
2 (0-6-2)
20100902 :  เขียนแบบเทคนิค
 Technical Drawing
2 (1-3-3)
20100903 :  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic and Electrical Practice
2 (1-3-3)
20100904 :  วัสดุช่าง
 Materials
2 (2-0-4)
20100906 :  งานเชื่อมและโลหะแผ่น
 Welding and Sheet Metal Practice
2 (1-3-3)
20100907 :  งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 Basic Computer
2 (1-3-3)
20100908 :  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
 Basic Machine Tools Practice
2 (1-3-3)
20108901 :  งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก
 Motorcycle and Small Engine Practice
2 (1-3-3)
20108902 :  งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
 Gasoline and Diesel Engine Practice
3 (1-6-4)
20108903 :  งานเครื่องล่างและระบบส่งกำลังรถยนต์
 Suspension and Transmission Practice
2 (1-3-3)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405