โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10011207 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10011207 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : วิทยาลัยธาตุพนม
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 หลักสูตร : อุตสาหกรรม
 สาขาวิชา : ไฟฟ้า

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาทักษะชีวิต    21 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20001101 :  ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
 Thai for Communication in Career
3 (3-0-6)
20001102 :  การเขียนเชิงวิชาชีพ
 Career-based Writing
3 (3-0-6)
20001103 :  ภาษาไทยเพื่อการนำเสนองาน
 Thai for Presentation
3 (3-0-6)
20001104 :  การพูดเพื่อสื่อสารงานอาชีพ
 Speech for Career Communication
3 (3-0-6)
20001105 :  การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
 On-the-job Report Writing
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20002101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
 English for Business and Social Communication
3 (3-0-6)
20002102 :  กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
 Reading and Writing Strategies
2 (2-0-4)
20002103 :  ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน
 English – on – the -Job
2 (2-0-4)
20002104 :  ภาษาอังกฤษโครงงาน
 English for Project Work
1 (0-2-1)
20002106 :  การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
 English Conversation 1
3 (3-0-6)
20002107 :  การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
 English Conversation 2
3 (3-0-6)
20002109 :  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
 English for Industrial Technology
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20003101 :  วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร
 Science for Electrical Work and Communication
3 (2-2-5)

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20004101 :  คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
 Mathematics for ThinKing Skills Development
3 (3-0-6)
20004102 :  คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
 Industry Mathematics
3 (3-0-6)

 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20005101 :  ชีวิตกับสังคมไทย
 Life and Thai Society
3 (3-0-6)
20005102 :  เศรษฐกิจพอเพียง
 Sufficiency Economy
3 (3-0-6)
20005103 :  มนุษย์สัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 Human Relation and Sufficiency Economy Philosophy
3 (3-0-6)
20005104 :  ภูมิฐานถิ่นไทย
 Geographical and History Study on Thailand
3 (3-0-6)
20005105 :  การเมืองการปกครองของไทย
 Thai Politics and Administration
3 (3-0-6)

 1.6 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20007101 :  การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
 Life Skill Development for Health and Society
3 (3-0-6)
20007102 :  การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ
 Healthy Management for Leadership
3 (3-0-6)
20007103 :  พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
 Behavioral Recreation and Self Development
3 (3-0-6)
20007104 :  เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน
 Health Improvement Technique for Careers
2 (2-0-4)
20007105 :  สุขภาพชุมชน
 Community Health
2 (2-0-4)
20007106 :  การคิดอย่างเป็นระบบ
 Systematic Thinking
2 (2-0-4)
20007107 :  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
 Information for Learning
1 (0-2-1)
20007108 :  พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
 Physical Education for Careers
1 (0-2-1)
20007109 :  ลีลาศเพื่อการสมาคม
 Social Dance for Association
1 (0-2-1)
20007110 :  คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงาน
 Quality of Life for Work
1 (1-0-2)
20007111 :  กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
1 (0-2-1)

 2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ    59 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20111201 :  วงจรไฟฟ้า
 Electric Circuit
3 (2-3-5)
20111202 :  เครื่องวัดไฟฟ้า
 Electrical Instruments
3 (2-3-5)
20111203 :  ดิจิตอลประยุกต์
 Digital Applications
3 (2-3-5)
20111203 :  วงจรไฟฟ้า
 Electrical Circuit
3 (2-3-5)
20111204 :  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า
 Computer Programming and Electrical Control
3 (2-3-5)
20111205 :  ดิจิตอลประยุกต์
 Digital Applications
3 (2-3-5)
20800201 :  การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
 Quality Administration in Organization
3 (3-0-6)
20800202 :  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
 Information Technology for Works
3 (2-2-5)

 2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20111301 :  การติดตั้งไฟฟ้า 1
 Electrical Installations 1
3 (2-3-5)
20111302 :  การออกแบบระบบไฟฟ้า
 Electrical System Design
3 (2-3-5)
20111303 :  เครื่องกลไฟฟ้า 1
 Electrical Machine 1
3 (2-3-5)
20111304 :  การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
 Electrical Drawing with Computer
3 (2-3-5)
20111305 :  การติดตั้งไฟฟ้า 1
 Electrical Installations 1
3 (2-3-5)
20111305 :  การส่งและจ่ายไฟฟ้า
 Transmission and Distribution
3 (3-0-6)
20111306 :  ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
 Industrial Control Systems
3 (2-3-5)
20111307 :  เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
 Industrial Air-condition
3 (2-3-5)

 2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20111401 :  การติดตั้งไฟฟ้า 2
 Electrical Installation 2
3 (2-3-5)
20111402 :  การประมาณการระบบไฟฟ้า
 Electrical Estimations
3 (3-0-6)
20111403 :  นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
 Pneumatics and Hydraulics
3 (2-2-5)
20111404 :  ไมโครคอนโทรลเลอร์
 Microcontrollers
3 (2-3-5)
20111405 :  อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1
 Power Electronics 1
3 (2-3-5)
20111406 :  เครื่องกลไฟฟ้า 2
 Electrical Machine 2
3 (2-3-5)
20111407 :  วงจรอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Circuits
3 (2-3-5)
20111408 :  การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
 Electric Drive
3 (2-3-5)
20111409 :  ปัญหาพิเศษเครื่องกลไฟฟ้า
 Special Problems in Electrical Machine
3 (1-4-4)
20111412 :  การส่องสว่าง
 Illuminations
3 (3-0-6)
20111415 :  ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
 Electrical Systems Maintenance
3 (2-3-5)
20111419 :  เครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรม
 Industrial Refrigerator
3 (2-3-5)
20111420 :  ซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
 Refrigerator and Air-Condition Maintenance
3 (2-3-5)

 2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20111501 :  ฝึกงาน
 On-the-Job Training
4 (0-4-2)

 2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20111601 :  โครงการ
 Project
4 (0-4-2)
20111602 :  โครงการ 1
 Project 1
2 (0-4-2)
20111603 :  โครงการ 2
 Project 2
2 (0-4-2)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20111406 :  เครื่องกลไฟฟ้า 2
 Electrical Machine 2
3 (2-3-5)
20111410 :  วิทยาการก้าวหน้าเครื่องกลไฟฟ้า 1
 Electrical Machine Advanced Technology 1
3 (1-4-4)
20111414 :  การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
 Power System Protection
3 (3-0-6)
20111417 :  ปัญหาพิเศษการติดตั้งไฟฟ้า
 Special Problem in Electrical Installations
3 (1-4-4)
20111702 :  เทคนิคหุ่นยนต์
 Robotic Techniques
3 (2-3-5)
20111703 :  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 Industrial Electronics
3 (2-3-5)

 4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20000801 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 1
 Student Association Activities 1
0 (0-2-0)
20000802 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 2
 Student Association Activities 2
0 (0-2-0)
20000803 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 3
 Student Association Activies 3
0 (0-2-0)
20000804 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 4
 Student Association Activies 4
0 (0-2-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405