โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10011225 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10011225 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : วิทยาลัยธาตุพนม
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : การบัญชี

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาทักษะชีวิต    21 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20001101 :  ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
 Thai for Communication in Career
3 (3-0-6)
20001102 :  การเขียนเชิงวิชาชีพ
 Career-based Writing
3 (3-0-6)
20001103 :  ภาษาไทยเพื่อการนำเสนองาน
 Thai for Presentation
3 (3-0-6)
20001104 :  การพูดเพื่อสื่อสารงานอาชีพ
 Speech for Career Communication
3 (3-0-6)
20001105 :  การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
 On-the-job Report Writing
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20002101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
 English for Business and Social Communication
3 (3-0-6)
20002102 :  กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
 Reading and Writing Strategies
2 (2-0-4)
20002103 :  ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน
 English – on – the -Job
2 (2-0-4)
20002104 :  ภาษาอังกฤษโครงงาน
 English for Project Work
1 (0-2-1)
20002105 :  การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซด์
 Web –Site English Learning
1 (0-2-1)
20002106 :  การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
 English Conversation 1
3 (3-0-6)
20002107 :  การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
 English Conversation 2
3 (3-0-6)
20002108 :  ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
 Business English for Careers
3 (3-0-6)
20002109 :  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
 English for Industrial Technology
3 (3-0-6)
20002110 :  ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ
 English for Hospitality Industry
3 (3-0-6)
20002111 :  ภาษาอังกฤษธุรกิจไมซ์
 English for MICE Business
3 (3-0-6)
20002112 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 English for Advertising and Public Relations
3 (3-0-6)
20002113 :  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร
 English for Food Technology
3 (3-0-6)
20002114 :  ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการจัดเลี้ยง
 English for Catering Operation
3 (3-0-6)
20002115 :  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
 English for Fashion Technology and Textile
3 (3-0-6)
20002116 :  ภาษาอังกฤษธุรกิจอัญมณี
 English for Jewelry Business
3 (3-0-6)
20002117 :  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร
 English for Agricultural Technology
3 (3-0-6)
20002118 :  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง
 English for Fishery Technology
3 (3-0-6)
20002119 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 English for Agritourism
3 (3-0-6)
20002120 :  ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร
 English for Agribusiness
3 (3-0-6)
20002121 :  ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการการบิน
 English for Aviation
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20003101 :  วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร
 Science for Electrical Work and Communication
3 (2-2-5)
20003102 :  วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต
 Science for Mechanical Work and Production
3 (2-2-5)
20003103 :  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการยาง
 Science for Rubber Technology
3 (2-2-5)
20003104 :  วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน
 Science for Construction and Interior
3 (2-2-5)
20003105 :  วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ
 Science for Business and Service
3 (2-2-5)
20003106 :  วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม
 Science for Tourism and Hotel Business
3 (2-2-5)
20003107 :  วิทยาศาสตร์เพื่องานอาหารและโภชนาการ
 Science for Food and Nutrition
3 (2-2-5)
20003108 :  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
 Science for Fashion and Textile Technology
3 (2-2-5)
20003109 :  วิทยาศาสตร์เพื่องานศิลปะและงานออกแบบ
 Science for Arts and Design
3 (2-2-5)
20003110 :  วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องประดับอัญมณี
 Science for Jewelry
3 (2-2-5)
20003111 :  วิทยาศาสตร์เพื่องานเกษตรและประมง
 Science for Agriculture and Fishery
3 (2-2-5)
20003112 :  การจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 Resources Energy and Environmental Management
3 (2-2-5)
20003113 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
 Science for Technology for Life
3 (2-2-5)
20003114 :  วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
3 (2-2-5)
20003115 :  ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
 Life and Modern Technology
3 (2-2-5)
20003116 :  วิทยาศาสตร์เพื่องานเทคนิคพลังงาน
 Science for Energy Technology
3 (2-2-5)
20003117 :  การวิจัยเบื้องต้น
 Introduction to Research
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20004101 :  คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
 Mathematics for ThinKing Skills Development
3 (3-0-6)
20004102 :  คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
 Industry Mathematics
3 (3-0-6)
20004103 :  คณิตศาสตร์ธุรกิจ
 Business Mathematics
3 (3-0-6)
20004104 :  คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
 Mathematics and Statistics for Careers
3 (3-0-6)
20004105 :  คณิตศาสตร์เกษตรกรรม
 Agriculture Mathematics
3 (3-0-6)
20004106 :  แคลคูลัสพื้นฐาน
 Basic Calculus
3 (3-0-6)
20004107 :  คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมพลังงาน
 Industry Mathematics
3 (3-0-6)
20004108 :  สถิติและการวางแผนการทดลอง
 Statistics and Experimental Design
3 (3-0-6)
20004109 :  การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20005101 :  ชีวิตกับสังคมไทย
 Life and Thai Society
3 (3-0-6)
20005102 :  เศรษฐกิจพอเพียง
 Sufficiency Economy
3 (3-0-6)
20005103 :  มนุษย์สัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 Human Relation and Sufficiency Economy Philosophy
3 (3-0-6)
20005104 :  ภูมิฐานถิ่นไทย
 Geographical and History Study on Thailand
3 (3-0-6)
20005105 :  การเมืองการปกครองของไทย
 Thai Politics and Administration
3 (3-0-6)
20005106 :  ปัจจัยมนุษย์และกฏหมายการเดินอากาศ
 Human Factors and Air Law
3 (3-0-6)

 1.6 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20007101 :  การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
 Life Skill Development for Health and Society
3 (3-0-6)
20007102 :  การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ
 Healthy Management for Leadership
3 (3-0-6)
20007103 :  พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
 Behavioral Recreation and Self Development
3 (3-0-6)
20007104 :  เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน
 Health Improvement Technique for Careers
2 (2-0-4)
20007105 :  สุขภาพชุมชน
 Community Health
2 (2-0-4)
20007106 :  การคิดอย่างเป็นระบบ
 Systematic Thinking
2 (2-0-4)
20007107 :  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
 Information for Learning
1 (0-2-1)
20007108 :  พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
 Physical Education for Careers
1 (0-2-1)
20007109 :  ลีลาศเพื่อการสมาคม
 Social Dance for Association
1 (0-2-1)
20007110 :  คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงาน
 Quality of Life for Work
1 (1-0-2)
20007111 :  กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
1 (0-2-1)

 2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ    56 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20200201 :  หลักเศรษฐศาสตร์
 Principles of Economics
3 (3-0-6)
20200202 :  หลักการจัดการ
 Principles of Management
3 (2-2-5)
20200202 :  หลักการจัดการ
 Principles of Management
3 (3-0-6)
20200203 :  หลักการตลาด
 Principles of Marketing
3 (3-0-6)
20800201 :  การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
 Quality Administration in Organization
3 (3-0-6)
20800202 :  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
 Information Technology for Works
3 (2-2-5)

 2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20216301 :  การบัญชีชั้นกลาง 1
 Intermediate Accounting 1
3 (2-2-5)
20216302 :  การบัญชีชั้นกลาง 2
 Intermediate Accounting 2
3 (2-2-5)
20216303 :  การบัญชีต้นทุน 1
 Cost Accounting 1
3 (2-2-5)
20216304 :  การบัญชีต้นทุน 2
 Cost Accounting 2
3 (2-2-5)
20216305 :  การบัญชีชั้นสูง 1
 Advanced Accounting 1
3 (2-2-5)
20216306 :  การบัญชีชั้นสูง 2
 Advanced Accounting 2
3 (2-2-5)
20216307 :  การบัญชีภาษีอากร
 Taxation Accounting
3 (2-2-5)

 2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20216401 :  ระบบบัญชี
 Accounting Systems
3 (3-0-6)
20216402 :  โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
 Software Package for Accounting
3 (2-2-5)
20216404 :  การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
 Financial Report Analysis
3 (3-0-6)
20216405 :  การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ
 Budgetary Planning and Control
3 (3-0-6)
20216406 :  การสอบบัญชี
 Auditing
3 (3-0-6)
20216407 :  สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี
 Vocational Seminar - Accounting
3 (2-2-5)
20216408 :  การภาษีอากร
 Taxation
3 (3-0-6)
20216409 :  การบัญชีการเงิน
 Financial Accounting
3 (2-2-5)
20216410 :  การบัญชีบริหาร
 Managerial Accounting
3 (3-0-6)
20216411 :  การบัญชีเพื่อการจัดการ
 Accounting for Management
3 (3-0-6)
20216412 :  การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
 Public Sector Accounting
3 (3-0-6)
20216413 :  การบัญชีธุรกิจลิสซิ่ง
 Leasing Business Accounting
3 (2-2-5)
20216414 :  การบัญชีธุรกิจโรงแรม
 Hotel Accounting
3 (2-2-5)
20216415 :  การบัญชีเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว
 Accounting for the Tourism Business
3 (2-2-5)
20216416 :  การบัญชีธุรกิจสถานพยาบาล
 Hospital Accounting
3 (2-2-5)
20216417 :  การบัญชีสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 SMEs Accounting
3 (3-0-6)
20216418 :  การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักบัญชี
 Preparatory for Accounting Career
3 (3-0-6)
20216419 :  การวิเคราะห์ทางการเงินด้วยโปรแกรมตารางงาน
 Financial Analysis by Spread sheet Program
3 (2-2-5)

 2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20216501 :  ฝึกงาน
 On-the-Job Training
4 (0-4-2)

 2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20216601 :  โครงการ
 Project
4 (0-4-2)
20216602 :  โครงการ 1
 Project 1
2 (0-4-2)
20216603 :  โครงการ 2
 Project 2
2 (0-4-2)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20200701 :  กฎหมายธุรกิจ
 Business Laws
3 (3-0-6)
20216403 :  การควบคุมและตรวจสอบภายใน
 Internal Control and Internal Audit
3 (3-0-6)

 4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20000801 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 1
 Student Association Activities 1
0 (0-2-0)
20000802 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 2
 Student Association Activities 2
0 (0-2-0)
20000803 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 3
 Student Association Activies 3
0 (0-2-0)
20000804 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 4
 Student Association Activies 4
0 (0-2-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405