โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาลัยธาตุพนม
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 หลักสูตร : อุตสาหกรรม
 สาขาวิชา : ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาทักษะชีวิต    21 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20001101 :  ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
 Thai for Communication in Career
3 (3-0-6)
20001102 :  การเขียนเชิงวิชาชีพ
 Career-based Writing
3 (3-0-6)
20001103 :  ภาษาไทยเพื่อการนำเสนองาน
 Thai for Presentation
3 (3-0-6)
20001104 :  การพูดเพื่อสื่อสารงานอาชีพ
 Speech for Career Communication
3 (3-0-6)
20001105 :  การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
 On-the-job Report Writing
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20002101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
 English for Business and Social Communication
3 (3-0-6)
20002102 :  กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
 Reading and Writing Strategies
2 (2-0-4)
20002103 :  ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน
 English – on – the -Job
2 (2-0-4)
20002104 :  ภาษาอังกฤษโครงงาน
 English for Project Work
1 (0-2-1)
20002105 :  การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซด์
 Web –Site English Learning
1 (0-2-1)
20002106 :  การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
 English Conversation 1
3 (3-0-6)
20002107 :  การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
 English Conversation 2
3 (3-0-6)
20002108 :  ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
 Business English for Careers
3 (3-0-6)
20002109 :  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
 English for Industrial Technology
3 (3-0-6)
20002110 :  ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ
 English for Hospitality Industry
3 (3-0-6)
20002111 :  ภาษาอังกฤษธุรกิจไมซ์
 English for MICE Business
3 (3-0-6)
20002112 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 English for Advertising and Public Relations
3 (3-0-6)
20002113 :  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร
 English for Food Technology
3 (3-0-6)
20002114 :  ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการจัดเลี้ยง
 English for Catering Operation
3 (3-0-6)
20002115 :  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
 English for Fashion Technology and Textile
3 (3-0-6)
20002116 :  ภาษาอังกฤษธุรกิจอัญมณี
 English for Jewelry Business
3 (3-0-6)
20002117 :  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร
 English for Agricultural Technology
3 (3-0-6)
20002118 :  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง
 English for Fishery Technology
3 (3-0-6)
20002119 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 English for Agritourism
3 (3-0-6)
20002120 :  ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร
 English for Agribusiness
3 (3-0-6)
20002121 :  ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการการบิน
 English for Aviation
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20003101 :  วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร
 Science for Electrical Work and Communication
3 (2-2-5)
20003102 :  วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต
 Science for Mechanical Work and Production
3 (2-2-5)
20003103 :  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการยาง
 Science for Rubber Technology
3 (2-2-5)
20003104 :  วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน
 Science for Construction and Interior
3 (2-2-5)
20003105 :  วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ
 Science for Business and Service
3 (2-2-5)
20003106 :  วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม
 Science for Tourism and Hotel Business
3 (2-2-5)
20003107 :  วิทยาศาสตร์เพื่องานอาหารและโภชนาการ
 Science for Food and Nutrition
3 (2-2-5)
20003108 :  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
 Science for Fashion and Textile Technology
3 (2-2-5)
20003109 :  วิทยาศาสตร์เพื่องานศิลปะและงานออกแบบ
 Science for Arts and Design
3 (2-2-5)
20003110 :  วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องประดับอัญมณี
 Science for Jewelry
3 (2-2-5)
20003111 :  วิทยาศาสตร์เพื่องานเกษตรและประมง
 Science for Agriculture and Fishery
3 (2-2-5)
20003112 :  การจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 Resources Energy and Environmental Management
3 (2-2-5)
20003113 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
 Science for Technology for Life
3 (2-2-5)
20003114 :  วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
3 (2-2-5)
20003115 :  ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
 Life and Modern Technology
3 (2-2-5)
20003116 :  วิทยาศาสตร์เพื่องานเทคนิคพลังงาน
 Science for Energy Technology
3 (2-2-5)
20003117 :  การวิจัยเบื้องต้น
 Introduction to Research
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20004101 :  คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
 Mathematics for ThinKing Skills Development
3 (3-0-6)
20004102 :  คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
 Industry Mathematics
3 (3-0-6)
20004103 :  คณิตศาสตร์ธุรกิจ
 Business Mathematics
3 (3-0-6)
20004104 :  คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
 Mathematics and Statistics for Careers
3 (3-0-6)
20004105 :  คณิตศาสตร์เกษตรกรรม
 Agriculture Mathematics
3 (3-0-6)
20004106 :  แคลคูลัสพื้นฐาน
 Basic Calculus
3 (3-0-6)
20004107 :  คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมพลังงาน
 Industry Mathematics
3 (3-0-6)
20004108 :  สถิติและการวางแผนการทดลอง
 Statistics and Experimental Design
3 (3-0-6)
20004109 :  การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20005101 :  ชีวิตกับสังคมไทย
 Life and Thai Society
3 (3-0-6)
20005102 :  เศรษฐกิจพอเพียง
 Sufficiency Economy
3 (3-0-6)
20005103 :  มนุษย์สัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 Human Relation and Sufficiency Economy Philosophy
3 (3-0-6)
20005104 :  ภูมิฐานถิ่นไทย
 Geographical and History Study on Thailand
3 (3-0-6)
20005105 :  การเมืองการปกครองของไทย
 Thai Politics and Administration
3 (3-0-6)
20005106 :  ปัจจัยมนุษย์และกฏหมายการเดินอากาศ
 Human Factors and Air Law
3 (3-0-6)

 1.6 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20007101 :  การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
 Life Skill Development for Health and Society
3 (3-0-6)
20007102 :  การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ
 Healthy Management for Leadership
3 (3-0-6)
20007103 :  พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
 Behavioral Recreation and Self Development
3 (3-0-6)
20007104 :  เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน
 Health Improvement Technique for Careers
2 (2-0-4)
20007105 :  สุขภาพชุมชน
 Community Health
2 (2-0-4)
20007106 :  การคิดอย่างเป็นระบบ
 Systematic Thinking
2 (2-0-4)
20007107 :  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
 Information for Learning
1 (0-2-1)
20007108 :  พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
 Physical Education for Careers
1 (0-2-1)
20007109 :  ลีลาศเพื่อการสมาคม
 Social Dance for Association
1 (0-2-1)
20007110 :  คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงาน
 Quality of Life for Work
1 (1-0-2)
20007111 :  กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
1 (0-2-1)

 2 หมวดทักษะวิชาชีพ    57 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20112002 :  เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 Electrical and Electronic Instruments
3 (2-3-5)
20112201 :  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
 Circuit Analysis
3 (2-3-5)
20112202 :  เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 Electrical and Electronics Instruments
3 (2-3-5)
20112203 :  การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
 Analysis of Electronic Circuits
3 (2-3-5)
20800201 :  การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
 Quality Administration in Organization
3 (3-0-6)
20800202 :  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
 Information Technology for Works
3 (2-2-5)

 2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ    22 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20112301 :  พัลส์เทคนิค
 Pulse Techniques
2 (1-2-3)
20112302 :  ดิจิตอลเทคนิค
 Digital Techniques
3 (2-3-5)
20112303 :  การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
 High Frequency Electronic Circuit Analysis
2 (1-2-3)
20112304 :  ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี
 Op-Amp and Linear IC
2 (1-2-3)
20112305 :  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 Industrial Electronics
2 (1-2-3)
20112306 :  เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ
 Radio Receiver and Transmitter Techniques
2 (1-2-3)
20112307 :  ไมโครคอนโทรลเลอร์
 Microcontroller
2 (1-2-3)
20112308 :  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 Computer Programming
2 (1-2-3)
20112309 :  ระบบเสียงและระบบภาพ
 Audio Systems and Video Systems
3 (2-3-5)
20112310 :  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
 Design Electronic Circuits by Computer
2 (1-2-3)

 2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20112401 :  ระบบโทรคมนาคม
 Telecommunication Systems
2 (1-2-3)
20112402 :  นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
 Pneumatics and Hydraulics
3 (2-2-5)
20112403 :  อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 Power Electronics
3 (2-3-5)
20112404 :  เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม
 Industrial Electronic Instruments
3 (2-3-5)
20112405 :  โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรล
 Programmable Logic Control
3 (2-3-5)
20112407 :  ปัญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1
 Special Problems in Industrial Electronics 1
3 (2-3-5)
20112408 :  ปัญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2
 Special Problems in Industrial Electronics 2
3 (2-3-5)
20112409 :  วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1
 Advance Topics in Industrial Electronics 1
3 (2-3-5)
20112410 :  วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2
 Advance Topics in Industrial Electronics 2
3 (2-3-5)
20112411 :  ประดิษฐ์กรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 Industrial Electronic Project
3 (2-3-5)
20112412 :  เครื่องถ่ายเอกสารระบบแอนะล็อก
 Analog Copier machine
3 (2-3-5)
20112413 :  เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
 Digital Copier machine
3 (2-3-5)
20112414 :  การเขียนโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์มือถือ
 Application Programming on mobile Phone
3 (2-3-5)
20112415 :  เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
 Embedded Technology
3 (2-3-5)
20112416 :  ไมโครโพรเซสเซอร์
 Microprocessor
2 (1-2-3)
20112417 :  เทคนิคการอินเทอร์เฟส
 Interface Techniquse
2 (1-2-3)

 2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20112501 :  ฝึกงาน
 On–the–Job Training
4 (0-4-2)
20112502 :  ฝึกงาน 1
 On-the-Job Training 1
2 (0-0-0)
20112503 :  ฝึกงาน 2
 On–the–Job Training 2
2 (0-0-0)

 2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20112601 :  โครงการ
 Project
4 (0-4-2)
20112602 :  โครงการ 1
 Project 1
2 (0-4-2)
20112603 :  โครงการ 2
 Project 2
2 (0-4-2)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20112406 :  หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
 Industrial Robot
3 (2-3-5)
20112701 :  คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 Electric And Electronic Mathematics
3 (3-0-6)
20112702 :  พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
 Fundamental of Electromagnetic Field
3 (3-0-6)
20112703 :  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
 Computer Technology and Devices
3 (2-2-5)
20112704 :  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 Computer Network Systems
2 (1-2-3)
20112705 :  การออกแบบและสร้างเว็บเพจ
 Web Design
3 (2-2-5)
20112706 :  การจัดการฐานข้อมูลบนเว็บเพจ
 Database Management
3 (2-2-5)
20112707 :  ระบบโทรศัพท์
 Telephone Systems
2 (1-2-3)
20112708 :  ระบบสื่อสารแอนะล็อก
 Analog Communication Systems
2 (1-2-3)
20112709 :  ระบบสื่อสารดิจิตอล
 Digital Communication Systems
2 (1-2-3)
20112710 :  ระบบสื่อสารด้วยเส้นใยแก้วนำแสง
 Fiber Optic Communication Systems
3 (2-2-5)
20112711 :  ระบบสื่อสารดาวเทียม
 Satellite Communication Systems
3 (2-2-5)
20112712 :  ระบบสื่อสารไมโครเวฟ
 Microwave Communication Systems
3 (2-2-5)
20112713 :  ระบบสายส่งและสายอากาศ
 Transmission Lines And Antennas Systems
3 (2-2-5)

 4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20000801 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 1
 Student Association Activities 1
0 (0-2-0)
20000802 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 2
 Student Association Activities 2
0 (0-2-0)
20000803 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 3
 Student Association Activies 3
0 (0-2-0)
20000804 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 4
 Student Association Activies 4
0 (0-2-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405