โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10014405 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10014405 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : วิทยาลัยธาตุพนม
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 หลักสูตร : อุตสาหกรรม
 สาขาวิชา : ไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    21 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20001101 :  ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
 Thai for Career Communication
3 (3-0-6)
20001102 :  ภาษาไทยเพื่อการนำเสนองาน
 Thai for Presentation
3 (3-0-6)
20001103 :  การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
 Operational Report Writing
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20002101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
 English for Business and Social Communication
3 (3-0-6)
20002102 :  กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
 English Reading and Writing Strategies
2 (2-0-4)
20002103 :  ภาษาอังกฤษโครงงาน
 English for Project
1 (0-2-1)
20002104 :  การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์
 Web-Based English Learning
1 (0-2-1)
20002105 :  การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
 English Conversation 1
3 (3-0-6)
20002106 :  การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
 English Conversation 2
3 (3-0-6)
20002107 :  ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
 Business English for Careers
3 (3-0-6)
20002108 :  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
 English for Industrial Technology
3 (3-0-6)
20002109 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 English for Works
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20003101 :  วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร
 Science for Electrical Works and Communication
3 (2-2-5)
20003102 :  วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต
 Science for Mechanical Work and Production
3 (2-2-5)
20003103 :  วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ
 Science for Business and Service
3 (2-2-5)
20003104 :  ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
 Life and Modern Technology
3 (2-2-5)
20003105 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Science and Technology in Daily Life
3 (2-2-5)

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20004101 :  คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
 Industrial Mathematics
3 (3-0-6)
20004102 :  คณิตศาสตร์ธุรกิจ
 Business Mathematics
3 (3-0-6)
20004103 :  คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
 Mathematics and Statistics for Careers
3 (3-0-6)
20004104 :  คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
 Mathematics and Logics
2 (1-2-3)
20004105 :  การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
2 (1-2-3)

 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20005101 :  ชีวิตกับสังคมไทย
 Life and Thai Society
3 (3-0-6)
20005102 :  มนุษย์กับสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 Humans and Societies in the Greater Mekong Sub-region
3 (3-0-6)
20005103 :  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 King’s Philosophy for Sustainable Development
3 (3-0-6)
20005104 :  ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
 Thai and Global Citizenships
3 (3-0-6)

 1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20007101 :  การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
 Life Skill Development for Health and Society
3 (3-0-6)
20007102 :  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 Humans and Environments
3 (3-0-6)
20007103 :  จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
 Volunteer Spirit for Social Development
2 (1-2-3)
20007104 :  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
 Information for Learning
1 (0-2-1)
20007105 :  กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sports for Health
1 (0-2-1)
20007106 :  เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน
 Health Improvement Technique for Careers
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    56 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20000201 :  การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
 Quality Management in Organization
2 (1-2-3)
20000202 :  กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
 Occupational Regulation and Laws
1 (1-0-2)
20000203 :  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
 Information Technology for Works
3 (2-2-5)
20111201 :  วงจรไฟฟ้า
 Electrical Circuits
3 (2-3-5)
20111202 :  เครื่องวัดไฟฟ้า
 Electrical Instruments
3 (2-3-5)
20111203 :  ดิจิทัลประยุกต์
 Applied Digital
3 (2-3-5)

 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20111301 :  การติดตั้งไฟฟ้า
 Electrical Installations
3 (2-3-5)
20111302 :  การออกแบบระบบไฟฟ้า
 Electrical System Design
3 (2-3-5)
20111303 :  เครื่องกลไฟฟ้า
 Electrical Machines
3 (2-3-5)
20111304 :  การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
 Electrical Drawing with Computer
3 (2-3-5)
20111305 :  การส่งและจ่ายไฟฟ้า
 Electrical Transmission and Distribution
3 (3-0-6)
20111306 :  ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
 Industrial Control Systems
3 (2-3-5)
20111307 :  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า
 Computer Programming in Electrical Control
3 (2-3-5)

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20111401 :  การประมาณการระบบไฟฟ้า
 Electrical System Estimation
3 (3-0-6)
20111402 :  นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
 Pneumatics and Hydraulics
3 (2-3-5)
20111403 :  ไมโครคอนโทรลเลอร์
 Microcontrollers
3 (2-3-5)
20111404 :  เทคโนโลยีการวัดและควบคุม
 Measurement and Control Technology
3 (2-3-5)
20111405 :  การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
 Electric Drives
3 (2-3-5)
20111406 :  ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต
 Automatic Systems in Product Processes
3 (2-3-5)
20111408 :  ระบบโรงงานอัตโนมัติ
 Automation Factory Systems
3 (2-3-5)
20111409 :  เทคนิคการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม
 Computer Control Interface Techniques
3 (2-3-5)
20111410 :  มอเตอร์อุตสาหกรรมและการควบคุม
 Industrial Motor and Devices
3 (2-3-5)
20111411 :  งานไฟฟ้าอัตโนมัติ 1
 Electrical Automatic work 1
3 (0-6-3)
20111412 :  งานไฟฟ้าอัตโนมัติ 2
 Electrical Automatic work 2
3 (0-6-3)
20111413 :  งานไฟฟ้าอัตโนมัติ 3
 Electrical Automatic work 3
3 (0-6-3)
20112303 :  การพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
 Micro Robotics Development
3 (2-3-5)
20112409 :  อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 Power Electronics
3 (2-3-5)
20112410 :  แขนกลอุตสาหกรรม
 Industrial Robotics Arms
3 (2-3-5)

 2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20111501 :  ฝึกงาน
 On-the-Job Training
4 (0-12-0)

 2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20111601 :  โครงการ
 Project
4 (0-12-0)
20111602 :  โครงการ 1
 Project 1
2 (0-6-0)
20111603 :  โครงการ 2
 Project 2
2 (0-6-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20111407 :  เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
 Sensors and Transducers
3 (2-3-5)
20112408 :  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 Industrial Electronics
3 (2-3-5)

 4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20000801 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
 Activities of Professional Organization 1
0 (0-2-0)
20000802 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
 Activities of Professional Organization 2
0 (0-2-0)
20000803 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
 Activities of Professional Organization 3
0 (0-2-0)
20000804 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
 Activities of Professional Organization 4
0 (0-2-0)
20000805 :  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา 1
 Moral, Ethics, and Volunteer Promotion Activities 1
0 (0-2-0)
20000806 :  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา 2
 Moral, Ethics, and Volunteer Promotion Activities 2
0 (0-2-0)
20000807 :  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา 3
 Moral, Ethics, and Volunteer Promotion Activities 3
0 (0-2-0)
20000808 :  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา 4
 Moral, Ethics, and Volunteer Promotion Activities 4
0 (0-2-0)

 5 ปรับพื้นฐานวิชาชีพ    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20100002 :  เขียนแบบเทคนิค
 Technical Drawing
2 (1-3-3)
20100010 :  งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐาน
  Technical Practice and Machine Tool
3 (1-6-4)
20111001 :  การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า
 Electrical Drawing and Estimate
2 (1-2-3)
20111002 :  เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า
 Instrumentation and Electrical Circuits
3 (2-3-5)
20111003 :  เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม
 Electrical Machines and Control
2 (1-2-3)
20111004 :  การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร
 Electrical Installation Inside and Outside Building
3 (1-4-4)
20111005 :  เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
 Refrigeration and Air Condition
3 (2-3-5)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405