โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10014445 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10014445 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : วิทยาลัยธาตุพนม
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์และการตลาดดิจิทัล

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    21 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20001101 :  ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
 Thai for Career Communication
3 (3-0-6)
20001102 :  ภาษาไทยเพื่อการนำเสนองาน
 Thai for Presentation
3 (3-0-6)
20001103 :  การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
 Operational Report Writing
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20002101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
 English for Business and Social Communication
3 (3-0-6)
20002102 :  กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
 English Reading and Writing Strategies
2 (2-0-4)
20002103 :  ภาษาอังกฤษโครงงาน
 English for Project
1 (0-2-1)
20002104 :  การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์
 Web-Based English Learning
1 (0-2-1)
20002105 :  การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
 English Conversation 1
3 (3-0-6)
20002106 :  การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
 English Conversation 2
3 (3-0-6)
20002107 :  ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
 Business English for Careers
3 (3-0-6)
20002108 :  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
 English for Industrial Technology
3 (3-0-6)
20002109 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 English for Works
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20003101 :  วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร
 Science for Electrical Works and Communication
3 (2-2-5)
20003102 :  วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต
 Science for Mechanical Work and Production
3 (2-2-5)
20003103 :  วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ
 Science for Business and Service
3 (2-2-5)
20003104 :  ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
 Life and Modern Technology
3 (2-2-5)
20003105 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Science and Technology in Daily Life
3 (2-2-5)

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20004101 :  คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
 Industrial Mathematics
3 (3-0-6)
20004102 :  คณิตศาสตร์ธุรกิจ
 Business Mathematics
3 (3-0-6)
20004103 :  คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
 Mathematics and Statistics for Careers
3 (3-0-6)
20004104 :  คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
 Mathematics and Logics
2 (1-2-3)
20004105 :  การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
2 (1-2-3)

 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20005101 :  ชีวิตกับสังคมไทย
 Life and Thai Society
3 (3-0-6)
20005102 :  มนุษย์กับสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 Humans and Societies in the Greater Mekong Sub-region
3 (3-0-6)
20005103 :  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 King’s Philosophy for Sustainable Development
3 (3-0-6)
20005104 :  ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
 Thai and Global Citizenships
3 (3-0-6)

 1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20007101 :  การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
 Life Skill Development for Health and Society
3 (3-0-6)
20007102 :  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 Humans and Environments
3 (3-0-6)
20007103 :  จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
 Volunteer Spirit for Social Development
2 (1-2-3)
20007104 :  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
 Information for Learning
1 (0-2-1)
20007105 :  กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sports for Health
1 (0-2-1)
20007106 :  เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน
 Health Improvement Technique for Careers
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    56 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20200201 :  องค์การและการจัดการสมัยใหม่
 Modern Organization and Management
3 (3-0-6)
20200202 :  กฎหมายธุรกิจ
 Business Laws
3 (3-0-6)
20200203 :  เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ
 Digital Technology for Career Management
3 (2-2-5)
20200204 :  หลักการตลาด
 Principles of Marketing
3 (2-2-5)
20200205 :  หลักเศรษฐศาสตร์
 Principles of Economic
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20207301 :  พื้นฐานด้านดิจิทัล
 Fundamental of Digital
3 (2-2-5)
20207302 :  เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ
 Digital Technology for Business
3 (2-2-5)
20207303 :  การจัดการช่องทางการตลาดและซัพพลายเชน
 Marketing Channel and Supply Chain Management
3 (2-2-5)
20207304 :  พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
 Consumer Behaviors in Digital Era
3 (2-2-5)
20207305 :  นวัตกรรมเทคโนโลยีและการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 Technological Innovation and Digital Business Management
3 (2-2-5)
20207306 :  การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
 Digital Marketing Communication
3 (2-2-5)
20207307 :  การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Commerce System Development
3 (2-2-5)

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20207401 :  การจัดการการค้าปลีกและการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
 Retailing and Electronic Retailing Management
3 (2-2-5)
20207402 :  การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ
 Website Development in Business
3 (2-2-5)
20207403 :  งานกราฟิกและมัลติมีเดียเบื้องต้น
 Basic Graphic and Multimedia
3 (2-2-5)
20207404 :  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี
 Usage of Accounting Packaged Software
3 (2-2-5)
20207405 :  กฎหมาย จริยธรรม และการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลทางดิจิทัล
 Laws, Ethics, and Data Security Management in Digital Businesses
3 (2-2-5)
20207406 :  หลักการโฆษณา
 Principles of Advertising
3 (1-4-4)
20207408 :  การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม
 Application of Multimedia Package
3 (1-4-4)
20207410 :  การจัดการดำเนินงาน
 Operations Management
3 (0-6-3)
20207411 :  กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าและการกำหนดราคา
 Branding and Pricing Strategies
3 (0-6-3)
20207412 :  กลยุทธ์การจัดการการสื่อสารในยุคดิจิทัล
 Digital Communication Management Strategies
3 (0-6-3)
20207413 :  การจัดการตลาดดิจิทัล
 Digital Marketing Management
3 (0-6-3)
20207414 :  ช่องทางการจัดจำหน่ายดิจิทัล
 Digital Distribution Channels
3 (0-6-3)

 2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20207501 :  ฝึกงาน
 On-the-Job Training
4 (0-12-0)

 2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20207601 :  โครงการ
 Project
4 (0-12-0)
20207602 :  โครงการ 1
 Project 1
2 (0-6-0)
20207603 :  โครงการ 2
 Project 2
2 (0-6-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20207407 :  การผลิตสื่อโฆษณา
 Advertising Media Production
3 (1-4-4)
20207409 :  ระบบจัดการฐานข้อมูล
 Database Management System
3 (1-4-4)

 4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20000801 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
 Activities of Professional Organization 1
0 (0-2-0)
20000802 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
 Activities of Professional Organization 2
0 (0-2-0)
20000803 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
 Activities of Professional Organization 3
0 (0-2-0)
20000804 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
 Activities of Professional Organization 4
0 (0-2-0)
20000805 :  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา 1
 Moral, Ethics, and Volunteer Promotion Activities 1
0 (0-2-0)
20000806 :  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา 2
 Moral, Ethics, and Volunteer Promotion Activities 2
0 (0-2-0)
20000807 :  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา 3
 Moral, Ethics, and Volunteer Promotion Activities 3
0 (0-2-0)
20000808 :  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา 4
 Moral, Ethics, and Volunteer Promotion Activities 4
0 (0-2-0)

 5 ปรับพื้นฐานวิชาชีพ    13 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20200001 :  การบัญชีเบื้องต้น
 Basic Accounting
3 (2-2-5)
20200002 :  การขายเบื้องต้น
 Basic Selling
2 (1-2-3)
20200003 :  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
 Business and Entrepreneurs
2 (1-2-3)
20207001 :  หลักการเขียนโปรแกรม
 Programming principles
3 (2-2-5)
20207002 :  ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
 Basic operating system
3 (2-2-5)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405