โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาลัยธาตุพนม
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    21 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20001101 :  ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
 Thai for Career Communication
3 (3-0-6)
20001102 :  ภาษาไทยเพื่อการนำเสนองาน
 Thai for Presentation
3 (3-0-6)
20001103 :  การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
 Operational Report Writing
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20002101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
 English for Business and Social Communication
3 (3-0-6)
20002102 :  กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
 English Reading and Writing Strategies
2 (2-0-4)
20002103 :  ภาษาอังกฤษโครงงาน
 English for Project
1 (0-2-1)
20002104 :  การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์
 Web-Based English Learning
1 (0-2-1)
20002105 :  การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
 English Conversation 1
3 (3-0-6)
20002106 :  การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
 English Conversation 2
3 (3-0-6)
20002107 :  ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
 Business English for Careers
3 (3-0-6)
20002108 :  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
 English for Industrial Technology
3 (3-0-6)
20002109 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 English for Works
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20003101 :  วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร
 Science for Electrical Works and Communication
3 (2-2-5)
20003102 :  วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต
 Science for Mechanical Work and Production
3 (2-2-5)
20003103 :  วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ
 Science for Business and Service
3 (2-2-5)
20003104 :  ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
 Life and Modern Technology
3 (2-2-5)
20003105 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Science and Technology in Daily Life
3 (2-2-5)

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20004101 :  คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
 Industrial Mathematics
3 (3-0-6)
20004102 :  คณิตศาสตร์ธุรกิจ
 Business Mathematics
3 (3-0-6)
20004103 :  คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
 Mathematics and Statistics for Careers
3 (3-0-6)
20004104 :  คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
 Mathematics and Logics
2 (1-2-3)
20004105 :  การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
2 (1-2-3)

 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20005101 :  ชีวิตกับสังคมไทย
 Life and Thai Society
3 (3-0-6)
20005102 :  มนุษย์กับสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 Humans and Societies in the Greater Mekong Sub-region
3 (3-0-6)
20005103 :  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 King’s Philosophy for Sustainable Development
3 (3-0-6)
20005104 :  ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
 Thai and Global Citizenships
3 (3-0-6)

 1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20007101 :  การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
 Life Skill Development for Health and Society
3 (3-0-6)
20007102 :  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 Humans and Environments
3 (3-0-6)
20007103 :  จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
 Volunteer Spirit for Social Development
2 (1-2-3)
20007104 :  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
 Information for Learning
1 (0-2-1)
20007105 :  กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sports for Health
1 (0-2-1)
20007106 :  เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน
 Health Improvement Technique for Careers
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    56 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20200201 :  องค์การและการจัดการสมัยใหม่
 Modern Organization and Management
3 (3-0-6)
20200202 :  กฎหมายธุรกิจ
 Business Laws
3 (3-0-6)
20200203 :  เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ
 Digital Technology for Career Management
3 (2-2-5)
20200204 :  หลักการตลาด
 Principles of Marketing
3 (2-2-5)
20208201 :  การเงินธุรกิจค้าปลีก
 Retail Business Finance
3 (2-2-5)

 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20208301 :  ความรู้พื้นฐานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
 Fundamental of Modern Retail Business Management
3 (3-0-6)
20208302 :  การจัดระเบียบเพื่อความปลอดภัยของร้านค้าปลีกสมัยใหม่
 Management for Safety of Modern Retail Stores
3 (2-2-5)
20208303 :  การบริหารร้านค้าและพัฒนาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
 Store Management and Modern Retail Business Development
3 (2-2-5)
20208304 :  การบริหารจัดการการเงินของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
 Financial Management of Modern Retail Businesses
3 (2-2-5)
20208305 :  การบริหารจัดการการตลาดสำหรับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
 Marketing Management for Modern Retail Businesses
3 (2-2-5)
20208306 :  การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการสินค้าในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
 Logistics and Product Management in Modern Retail Businesses
3 (2-2-5)
20208307 :  การจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
 Human Resource Management of Modern Retail Businesses
3 (2-2-5)

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20208401 :  การจัดการธุรกิจร้านสะดวกซื้อ
 Convenience Store Business Management
3 (2-2-5)
20208402 :  การจัดซื้อและการจัดการสินค้าคงคลังของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ
 Purchasing and Inventory Management in Convenience Store Businesses
3 (2-2-5)
20208403 :  การจัดการเอกสารของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ
 Document Management of Convenience Store Businesses
3 (2-2-5)
20208404 :  สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจร้านสะดวกซื้อ
 Practical Seminar for Careers in Convenience Store Businesses
3 (2-2-5)
20208405 :  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
 Commercial Laws of Modern Retail Businesses
3 (2-2-5)
20208406 :  พฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
 Consumer Behaviors for Modern Retail Businesses
3 (1-4-4)
20208407 :  การจัดซื้อสำหรับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
 Purchasing Management for Modern Retail Business
3 (1-4-4)
20208408 :  การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่แบบมีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน
 Store and Non-Store Based Modern Retail Business Management
3 (1-4-4)
20208409 :  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
 Information System for Modern Retail Business Management
3 (0-6-3)
20208410 :  การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและการบริการลูกค้า
 Customer Relationship Management and Customer Services
3 (0-6-3)
20208411 :  ศิลปะการขายและการบริการงานขายในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
 Salesmanship and Sales Services in Modern Retail Businesses
3 (0-6-3)
20208412 :  การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
 Warehouse and Distribution Center Management
3 (0-6-3)

 2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20208501 :  ฝึกงาน
 On-the-Job Training
4 (0-12-0)

 2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20208601 :  โครงการ
 Project
4 (0-12-0)
20208602 :  โครงการ 1
 Project 1
2 (0-6-0)
20208603 :  โครงการ 2
 Project 2
2 (0-6-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20000801 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
 Activities of Professional Organization 1
0 (0-2-0)
20000802 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
 Activities of Professional Organization 2
0 (0-2-0)
20000803 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
 Activities of Professional Organization 3
0 (0-2-0)
20000804 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
 Activities of Professional Organization 4
0 (0-2-0)
20000805 :  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา 1
 Moral, Ethics, and Volunteer Promotion Activities 1
0 (0-2-0)
20000806 :  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา 2
 Moral, Ethics, and Volunteer Promotion Activities 2
0 (0-2-0)
20000807 :  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา 3
 Moral, Ethics, and Volunteer Promotion Activities 3
0 (0-2-0)
20000808 :  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา 4
 Moral, Ethics, and Volunteer Promotion Activities 4
0 (0-2-0)

 5 ปรับพื้นฐานวิชาชีพ    16 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20200001 :  การบัญชีเบื้องต้น
 Basic Accounting
3 (2-2-5)
20200002 :  การขายเบื้องต้น
 Basic Selling
2 (1-2-3)
20200003 :  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
 Business and Entrepreneurs
2 (1-2-3)
20208001 :  มาตรฐานการปฏิบัติงานธุรกิจค้าปลีกเบื้องต้น
 Standard of Introduction to retailing
3 (2-2-5)
20208002 :  เทคโนโลยีเบื้องต้นเพื่อการบริการลูกค้า
 Principles of Technology Management in customer sevice
3 (2-2-5)
20208003 :  การปฏิบัติงานสินค้าในร้านค้าปลีก
 Visual Merchandising operation in Retail Store
3 (2-2-5)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405