โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาลัยธาตุพนม
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 หลักสูตร : อุตสาหกรรม
 สาขาวิชา : เทคนิคเครื่องกล

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    21 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300001101 :  ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
 Occupational Thai Language Skills
3 (3-0-0)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300001201 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (2-2-0)
300001206 :  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 English for Industrial Technology
3 (3-0-0)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300001304 :  วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต
 Science for Mechanical and Production Works
3 (2-2-0)

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300001407 :  คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
 Industrial Mathematics
3 (3-0-0)

 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300001502 :  ศาสตร์พระราชา
 The King’s Philosophy
3 (3-0-0)

 1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300001605 :  มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
 Human Relations at Work
2 (2-0-0)
300001610 :  นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Recreation for Life Quality Development
1 (0-2-0)

 2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    56 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300011001 :  การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
 Quality Administration in Organization
2 (1-2-0)
300011051 :  กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
 Occupational Regulation and Laws
1 (1-0-0)
300012001 :  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
 Information Technology for Works
3 (2-2-0)
301000101 :  กลศาสตร์วิศวกรรม
 Engineering Mechanics
3 (3-0-0)
301000104 :  นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
 Pneumatics and Hydraulics
3 (2-2-0)
301000105 :  ความแข็งแรงของวัสดุ
 Strength of Materials
3 (3-0-0)

 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
301012001 :  กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล
 Fluid Mechanics in Mechanical Work
3 (3-0-0)
301012002 :  เทอร์โมไดนามิกส์
 Thermodynamics
3 (3-0-0)
301012003 :  เครื่องยนต์สันดาปภายใน
 Internal Combustion Engine
3 (3-0-0)
301012004 :  งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
 Mechanical Part Drawing By CAD
3 (2-3-0)
301012005 :  งานส่งถ่ายกําลัง
 Power Transmission Practice
3 (2-2-0)
301012006 :  งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
 Pump and Air Compressor practice
3 (2-3-0)
301012007 :  งานทดลองเครื่องกล
 Mechanicals Laboratory
3 (2-2-0)

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
301012108 :  งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล
 Diesel Pump and Nozzle Testing Practice
3 (2-3-0)
301012109 :  งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือก
 Alternative Energy Vehicles Practice
3 (2-3-0)
301012202 :  งานเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
 Industrial Refrigerator and Air-Condition Service
3 (2-3-0)
301012705 :  งานแมคคาทรอนิกส์ยานยนต์
 Mechatronic Vehicle Practice
3 (2-3-0)
301015101 :  งานเทคนิคยานยนต์ 1
 Automotive Technical work 1
3 (0-9-0)
301015102 :  งานเทคนิคยานยนต์ 2
 Automotive Technical work 2
3 (0-9-0)
301015103 :  งานเทคนิคยานยนต์ 3
 Automotive Technical work 3
3 (0-9-0)
301015104 :  งานเทคนิคยานยนต์ 4
 Automotive Technical work 4
3 (0-9-0)

 2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
301018001 :  ฝึกงาน
 Work Practice
4 (0-12-0)

 2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
301018502 :  โครงงาน 1
 Project 1
2 (0-4-0)
301018503 :  โครงงาน 2
 Project 2
2 (0-4-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300009201 :  ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
 English for Career Preparation
2 (1-2-0)
300009202 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
 English for Presentation
2 (1-2-0)
300009205 :  ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
 English for Service Sectors
2 (1-2-0)
301012101 :  งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Control Engine Practice
3 (2-3-0)
301012104 :  งานปรับอากาศยานยนต์
 Vehicle Air-condition Practice
3 (2-3-0)

 4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300002001 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
 Vocational Organization Activity 1
0 (0-2-0)
300002002 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
 Vocational Organization Activity 2
0 (0-2-0)
300002003 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
 Vocational Organization Activity 3
0 (0-2-0)
300002004 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
 Vocational Organization Activity 4
0 (0-2-0)

 5 ปรับพื้นฐานวิชาชีพ    19 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
301000001 :  งานเทคนิคเบื้องต้น
 Basic Technical Practice
2 (0-6-0)
301000002 :  เขียนแบบเทคนิค
 Technical Drawing
2 (1-3-0)
301000003 :  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic and Electrical Practice
2 (1-3-0)
301000007 :  งานเชื่อมและโลหะแผ่น
 Welding and Sheet Metal
2 (1-3-0)
301010001 :  งานวัดละเอียดช่างยนต์
 Auto-mechanic Precision Measurements Practice
2 (1-2-0)
301010002 :  งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้น
 Basic Gasoline and Diesel Engine Practice
3 (2-3-0)
301010003 :  งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้น
 Basic Suspension and Transmission Practice
3 (2-3-0)
301010004 :  งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น
 Basic Automotive Electrical Practice
3 (2-3-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405