โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาลัยธาตุพนม
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : การบัญชี

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    21 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300001101 :  ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
 Occupational Thai Language Skills
3 (3-0-0)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300001201 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (2-2-0)
300001207 :  ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 Business English
3 (3-0-0)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300001308 :  วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ
 Science for Business and Services
3 (2-2-0)

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300001401 :  คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
 Mathematics and Statistics for Careers
3 (3-0-0)

 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300001501 :  ชีวิตกับสังคมไทย
 Life and Thai Society
3 (3-0-0)

 1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300001605 :  มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
 Human Relations at Work
2 (2-0-0)
300001610 :  นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Recreation for Life Quality Development
1 (0-2-0)

 2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    56 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300011002 :  องค์การและการจัดการสมัยใหม่
 Organization and Modern Management
3 (2-2-0)
300011055 :  กฎหมายธุรกิจ
 Business Law
3 (3-0-0)
300012003 :  เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ
 Digital Technology for Works
3 (2-2-0)
302001001 :  หลักเศรษฐศาสตร์
 Principles of Economics
3 (3-0-0)
302001002 :  หลักการตลาด
 Principle of Marketing
3 (2-2-0)

 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
302012001 :  การบัญชีชั้นกลาง 1
 Intermediate Accounting 1
3 (2-2-0)
302012002 :  การบัญชีชั้นกลาง 2
 Intermediate Accounting 2
3 (2-2-0)
302012003 :  การบัญชีต้นทุน 1
 Cost Accounting 1
3 (2-2-0)
302012004 :  การบัญชีต้นทุน 2
 Cost Accounting 2
3 (2-2-0)
302012005 :  การบัญชีชั้นสูง 1
 Advanced Accounting 1
3 (2-2-0)
302012006 :  การบัญชีชั้นสูง 2
 Advanced Accounting 2
3 (2-2-0)
302012007 :  การบัญชีภาษีอากร
 Taxation Accounting
3 (2-2-0)

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเมลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
302012101 :  ระบบบัญชี
 Accounting Systems
3 (3-0-0)
302012102 :  โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
 Software Package for Accounting
3 (2-2-0)
302012103 :  การควบคุมและตรวจสอบภายใน
 Internal Control and Internal Audit
3 (3-0-0)
302012104 :  รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
 Financial Reporting and Analysis
3 (3-0-0)

 2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
302018001 :  ฝึกงาน
 Work Practice
4 (0-12-0)

 2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
302018501 :  โครงงาน
 Project
4 (0-12-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
302019003 :  การบัญชีเพื่อการจัดการ
 Accounting for Management
3 (3-0-0)
302019006 :  การบัญชีการเงิน
 Financial Accounting
3 (2-2-0)

 4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
300002001 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
 Vocational Organization Activity 1
0 (0-2-0)
300002002 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
 Vocational Organization Activity 2
0 (0-2-0)
300002003 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
 Vocational Organization Activity 3
0 (0-2-0)
300002004 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
 Vocational Organization Activity 4
0 (0-2-0)

 5 ปรับพื้นฐานวิชาชีพ    16 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
302000001 :  การบัญชีเบื้องต้น
 Basic Accounting
3 (2-2-0)
302000002 :  การขายเบื้องต้น
 Basic Selling
2 (1-2-0)
302000003 :  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
 Business and Entrepreneurs
2 (1-2-0)
302000004 :  การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า
 Accounting for Merchandising Business
3 (2-2-0)
302000005 :  การบัญชีห้างหุ้นส่วน
 Accounting for Partnership
3 (2-2-0)
302000006 :  การบัญชีบริษัทจำกัด
 Accounting for Company Limited
3 (2-2-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405