โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10010706 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10010706 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30001102 :  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
 Thai for Foreigners
3 (2-2-5)
30001103 :  ภาษาไทยเชิงวิชาการ
 Thai for Academic purposes
3 (2-2-5)
30002101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (2-2-5)
30002103 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 Academic English
3 (2-2-5)
30002104 :  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
 English for Occupation
3 (2-2-5)
30003101 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (2-2-5)
30003102 :  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (2-2-5)
30003104 :  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
 Lao for Communication
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30004104 :  มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 Human and Multicultural Society in the Greater Mekong Subregion
3 (3-0-6)
30004105 :  คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ
 Morality, Ethics, and Leadership
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30005101 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Science and Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
30005102 :  คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
 Mathematics and Logic
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30006101 :  การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Information, Media, and Information Technology Literacy
3 (2-2-5)
30006102 :  สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ
 Health, Sport, and Aesthetics
3 (2-2-5)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    99 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ    54 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30118301 :  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
 Introduction to Sociology and Anthropology
3 (3-0-6)
30118302 :  ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 Sociological and Anthropological Theories
3 (3-0-6)
30118303 :  ปรัชญาสังคม
 Social Philosophy
3 (3-0-6)
30118304 :  วัฒนธรรมศึกษา
 Cultural Studies
3 (3-0-6)
30118305 :  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม
 Humanand Cultural Resource Development
3 (3-0-6)
30118306 :  สังคมชนบทและสังคมเมือง
 Rural and Urban Society
3 (3-0-6)
30118307 :  ขบวนการทางสังคม
 Social Movement
3 (3-0-6)
30118308 :  ชายแดนศึกษา
 Border Studies
3 (3-0-6)
30118309 :  ประชากรศาสตร์
 Demography
3 (3-0-6)
30118310 :  ชาติพันธุ์วิทยาและพหุวัฒนธรรม
 Ethnology and Multiculturaliam
3 (3-0-6)
30118311 :  เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 Sotheast Asia studies
3 (3-0-6)
30118312 :  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
 Social and Cultural Change
3 (3-0-6)
30118313 :  การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
 Cultural resource Management for Tourism
3 (3-0-6)
30118314 :  ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 English for Sociology and Anthropology
3 (3-0-6)
30118315 :  ท้องถิ่นศึกษา
 Local studies
3 (2-2-5)
30118316 :  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 Sociological and Anthropological Research Methodology
3 (2-3-5)
30118317 :  สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 Applied Statistics for Sociological and Anthropology
3 (2-3-5)
30118318 :  สัมมนาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 Seminar in Sociology and Anthropology
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก    39 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30118401 :  สังคมวิทยาการพัฒนา
 Social Development
3 (3-0-6)
30118402 :  สังคมวิทยาการเมืองและเศรษฐกิจ
 Political Society and Economy
3 (3-0-3)
30118403 :  ความขัดแย้งทางสังคมและสันติวิธี
 Social Conflict and Peace Making
3 (3-0-6)
30118404 :  ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลง
 Family and Change
3 (3-0-6)
30118405 :  แรงงานศึกษา
 Labour studies
3 (2-2-5)
30118406 :  การจัดระเบียบทางสังคม
 Social Organixation
3 (3-0-6)
30118407 :  จิตวิทยาสังคมแนวสังคมวิทยา
 Sociological Social Psychology
3 (3-0-6)
30118408 :  มานุษยวิทยาศาสนา
 Religious Anthropology
3 (3-0-6)
30118409 :  มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
 Cultural Anthropology
3 (3-0-6)
30118410 :  มานุษยวิทยาประวัติศาสตร์
 Historical Anthropology
3 (3-0-6)
30118411 :  มนุษย์กับอารยธรรม
 Human and Civilization
3 (3-0-6)
30118412 :  ระบบความเชื่อและศาสนา
 Belief systems and Religion
3 (3-0-6)
30118413 :  ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี
 Art History and Archaeology
3 (2-3-5)
30118414 :  พิพิธภัณฑ์ศึกษา
 Museum Studies
3 (2-2-5)
30118415 :  การวางแผนและการบริหารงานพิพิธภัณฑ์
 Museum Planning and Management
3 (2-2-5)
30118416 :  การออกแบบและผลิตสื่อและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
 Design and creation of media and social products
3 (2-2-5)

 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30118501 :  สหกิจศึกษาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 Sociology and Anthropology Co-operative Education
6 (0-450-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 3.1 วิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30111235 :  กฎหมายอาเซียน
 Asean Law
3 (3-0-6)
30111312 :  กฎหมายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 Administration of Lacal Administrative Organizations Law
3 (3-0-6)
30117304 :  ทักษะการฟังและพูด
 Listening and Speaking Skills
3 (3-0-3)
30117320 :  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
 Cross-Cultural Communication
3 (3-0-6)
30117402 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
 English for Tourism
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405