โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาลัยธาตุพนม
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : วิศวกรรมพลังงาน

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30001103 :  ภาษาไทยเชิงวิชาการ
 Thai for Academic purposes
3 (2-2-5)
30002101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (2-2-5)
30002103 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 Academic English
3 (2-2-5)
30002104 :  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
 English for Occupation
3 (2-2-5)
30003101 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (2-2-5)
30003102 :  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (2-2-5)
30003104 :  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
 Lao for Communication
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30004104 :  มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 Human and Multicultural Society in the Greater Mekong Subregion
3 (3-0-6)
30004105 :  คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ
 Morality, Ethics, and Leadership
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30005101 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Science and Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
30005102 :  คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
 Mathematics and Logic
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30006101 :  การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Information, Media, and Information Technology Literacy
3 (2-2-5)
30006102 :  สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ
 Health, Sport, and Aesthetics
3 (2-2-5)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    91 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    44 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
31100201 :  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
 Engineering Mathematics I
3 (3-0-6)
31100201 :  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
 Engineering Mathematics I
3 (3-0-6)
31100202 :  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
 Engineering Mathematics II
3 (3-0-6)
31200203 :  เคมี 1
 Chemistry I
3 (3-0-6)
31200204 :  ปฏิบัติการเคมี 1
 Chemistry Laboratory I
1 (0-3-1)
31200214 :  ฟิสิกส์ 1
 Physics 1
3 (3-0-6)
31200215 :  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
 Physics Laboratory 1
1 (0-3-1)

 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมพลังงาน    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30501201 :  ปฏิบัติการเชิงวิศวกรรม
 Engineering Workshop
3 (0-6-3)
30501202 :  วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
 Basic Electrical Engineering
3 (1-4-4)
30501203 :  การทำความเย็นและการปรับอากาศ
 Refrigeration and Air Conditioning
3 (3-0-6)
30501204 :  การถ่ายเทความร้อน
 Heat Transfer
3 (3-0-6)
30501205 :  เชื้อเพลิงและการเผาไหม้
 Fuel and Combustion
3 (3-0-6)
30501206 :  การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
 Computer Aided Drawing
3 (0-6-3)
31100211 :  การเขียนแบบวิศวกรรม
 Engineering Drawing
3 (2-3-5)
31100212 :  กลศาสตร์วิศวกรรม
 Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
31105201 :  สถิติวิศวกรรม
 Engineering Statistics
3 (3-0-6)
31105203 :  อุณหพลศาสตร์
 Thermodynamics
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    41 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม    32 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30501301 :  แหล่งกำเนิดพลังงานและเทคโนโลยีการแปลงพลังงาน
 Energy Resources and Energy Conversion Technology
3 (3-0-6)
30501302 :  วิศวกรรมพลังงานทดแทน
 Alternative Energy Engineering
2 (1-3-3)
30501303 :  วิศวกรรมพลังงานหมุนเวียน
 Renewable Energy Engineering
2 (1-3-3)
30501304 :  เครื่องมือวัดและการตรวจวัดพลังงาน
 Energy Instruments and Measurement
3 (1-4-4)
30501305 :  เครื่องจักรกลไฟฟ้า
 Electrical Machines
2 (1-3-3)
30501306 :  พลังงานชุมชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 Community Energy in the Greater Mekong Sub-region
3 (1-4-4)
30501307 :  การจัดการและการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
 Energy Management and Conservation in Building
3 (1-4-4)
30501308 :  การจัดการและการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
 Electrical Energy Management and Conservation
3 (1-4-4)
30501309 :  การจัดการและการอนุรักษ์พลังงานความร้อน
 Thermal Energy Management and Conservation
3 (1-4-4)
30501310 :  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
 Engineering Economics
3 (3-0-6)
30501311 :  สัมมนาพลังงาน
 Energy Seminar
2 (1-3-3)
30501701 :  โครงการวิศวกรรมพลังงาน
 Energy Engineering Project
3 (0-6-3)

 2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30501401 :  ระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
 Automatic Control System in Industry
3 (1-4-4)
30501402 :  วิศวกรรมพลังงานน้ำ
 Hydro Energy Engineering
3 (1-4-4)
30501403 :  วิศวกรรมพลังงานลม
 Wind Energy Engineering
3 (1-4-4)
30501405 :  วิศวกรรมพลังงานชีวมวล
 Biomass Energy Engineering
3 (1-4-4)
30501406 :  วิศวกรรมการอบแห้ง
 Drying Engineering
3 (1-4-4)
30501407 :  วิศวกรรมงานระบบ
 Plant Engineering
3 (1-4-4)
30501409 :  วิศวกรรมควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและกฎหมาย
 Quality Control Engineering, Safety, Environment and Laws
3 (1-4-4)
30501410 :  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Engineering
3 (1-4-4)
30501411 :  วิศวกรรมยานยนต์
 Automotive Engineering
3 (1-4-4)

 2.3 สหกิจศึกษา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30501901 :  สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
6 (0-36-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30501401 :  ระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
 Automatic Control System in Industry
3 (1-4-4)
30501402 :  วิศวกรรมพลังงานน้ำ
 Hydro Energy Engineering
3 (1-4-4)
30501403 :  วิศวกรรมพลังงานลม
 Wind Energy Engineering
3 (1-4-4)
30501404 :  วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์
 Solar Energy Engineering
3 (1-4-4)
30501406 :  วิศวกรรมการอบแห้ง
 Drying Engineering
3 (1-4-4)
30501407 :  วิศวกรรมงานระบบ
 Plant Engineering
3 (1-4-4)
30501408 :  วิศวกรรมโรงผลิตกำลัง
 Power Plant Engineering
3 (1-4-4)
30501409 :  วิศวกรรมควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและกฎหมาย
 Quality Control Engineering, Safety, Environment and Laws
3 (1-4-4)
30501410 :  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Engineering
3 (1-4-4)
30501411 :  วิศวกรรมยานยนต์
 Automotive Engineering
3 (1-4-4)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405