โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10011425 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10011425 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : วิทยาลัยธาตุพนม
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30001103 :  ภาษาไทยเชิงวิชาการ
 Thai for Academic purposes
3 (2-2-5)
30002101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (2-2-5)
30002103 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 Academic English
3 (2-2-5)
30002104 :  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
 English for Occupation
3 (2-2-5)
30003101 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (2-2-5)
30003102 :  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (2-2-5)
30003104 :  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
 Lao for Communication
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30004104 :  มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 Human and Multicultural Society in the Greater Mekong Subregion
3 (3-0-6)
30004105 :  คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ
 Morality, Ethics, and Leadership
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30005101 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Science and Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
30005102 :  คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
 Mathematics and Logic
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30006101 :  การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Information, Media, and Information Technology Literacy
3 (2-2-5)
30006102 :  สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ
 Health, Sport, and Aesthetics
3 (2-2-5)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    106 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30701201 :  เศรษฐศาสตร์จุลภาค
 Microeconomics
3 (3-0-6)
30701203 :  หลักการตลาด
 Marketing
3 (3-0-6)
30701206 :  การจัดการการผลิต
 Production Management
3 (3-0-6)
30701207 :  การจัดการเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
3 (3-0-6)
30701207 :  การจัดการเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
3 (3-0-6)
30701208 :  สถิติธุรกิจ
 Business Statistics
3 (3-0-6)
30701209 :  กฎหมายธุรกิจ
 Business Laws
3 (3-0-6)
30702201 :  หลักการบัญชีขั้นต้น
 Introduction to Principles of Accounting
3 (2-2-5)
30702201 :  หลักการบัญชีขั้นต้น
 Introduction to Principles of Accounting
3 (2-2-5)
30702202 :  การเงินธุรกิจ
 Business Finance
3 (3-0-6)
30702203 :  การภาษีอากร 1
 Taxation 1
3 (3-0-6)
30704201 :  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
 Business Computer and Information Technology
3 (2-2-5)

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ    76 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ    61 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30502301 :  หลักธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 Principles of Modern Trade Business
3 (3-0-6)
30502302 :  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 Modern Trade Business Entrepreneurship
3 (2-2-5)
30502303 :  การบริหารร้านค้าสมัยใหม่
 Modern Merchandise Management
3 (2-2-5)
30502304 :  การบริหารการขายในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 Sales Management in Modern Trade Business
3 (2-2-5)
30502305 :  การจัดการคุณภาพการบริการในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 Service Quality Management in Modern Trade Business
3 (3-0-6)
30502306 :  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1
 Work-Based Learning in Modern Trade Business Operation and Management 1
5 (0-15-0)
30502306 :  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1
 Work-Based Learning in Modern Trade Business Operation and Management 1
5 (0-15-0)
30502307 :  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2
  Work-Based Learning in Modern Trad Business Operation and Management 2
5 (0-15-0)
30502308 :  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3
 Work-Based Learning in Modern Trade Business Operation and Management 3
5 (0-15-0)
30502309 :  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4
 Work-Based Learning in Modern Trade Business Operation and Management 4
5 (0-15-0)
30502310 :  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 5
 Work-Based Learning in Modern Trade Business Operation and Management 5
5 (0-15-0)
30502311 :  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 6
 Work-Based Learning in Modern Trade Business Operation and Management 6
5 (0-15-0)
30502312 :  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 7
 Work-Based Learning in Modern Trade Business Operation and Management 7
5 (0-15-0)
30502313 :  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 8
 Work-Based Learning in Modern Trade Business Operation and Management 8
5 (0-15-0)
30502314 :  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
 Business Research Methods
3 (2-2-5)
30701308 :  การบัญชีเพื่อการจัดการ
 Management Accounting
3 (3-0-6)

 2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30502401 :  การเงินส่วนบุคคล
 Personal Finance
3 (3-0-6)
30502402 :  การบริหารการเงิน
 Financial Management
3 (3-0-6)
30502403 :  การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
 Financial Planning and Control
3 (3-0-6)
30502404 :  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 Performance Appraisal
3 (2-2-5)
30502406 :  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 Logistic and Supply Chain Management in Modern Trade Business
3 (3-0-6)
30502408 :  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 Information System for Modern Trade Business
3 (2-2-5)
30502409 :  การจัดการแฟรนไชส์
 Franchise Management
3 (3-0-6)
30502410 :  การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Commerce Management
3 (2-2-5)
30502411 :  ธุรกิจการค้าสมัยใหม่แบบไม่มีหน้าร้าน
 Non-Stored Modern Trade Business
3 (3-0-6)
30502412 :  การจัดซื้อ
 Purchasing
3 (3-0-6)
30502413 :  การจัดการระบบปฏิบัติการหน้าร้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 Frontline System Management for Modern Trade Business
3 (3-0-6)
30502414 :  การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่แบบบูรณาการ
 Integrated Modern Trade Business Management
3 (3-0-6)
30502415 :  การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
 Warehousing and Inventory Management
3 (2-2-5)
30502416 :  ศิลปะการขาย
 Salesmanship
3 (2-2-5)
30502417 :  การสื่อสารทางธุรกิจ
 Business Communication
3 (2-2-5)
30701304 :  การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Management
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30502405 :  การบริหารค่าตอบแทน
 Compensation Management
3 (3-0-6)
30502407 :  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 Integrated Marketing Communication in Modern Trade Business
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405