โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10012505 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10012505 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดการศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30001102 :  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
 Thai for Foreigners
3 (2-2-5)
30001103 :  ภาษาไทยเชิงวิชาการ
 Thai for Academic purposes
3 (2-2-5)
30002101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (2-2-5)
30002103 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 Academic English
3 (2-2-5)
30002104 :  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
 English for Occupation
3 (2-2-5)
30003101 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (2-2-5)
30003102 :  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (2-2-5)
30003104 :  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
 Lao for Communication
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30004104 :  มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 Human and Multicultural Society in the Greater Mekong Subregion
3 (3-0-6)
30004105 :  คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ
 Morality, Ethics, and Leadership
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30005101 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Science and Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
30005102 :  คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
 Mathematics and Logic
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30006101 :  การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Information, Media, and Information Technology Literacy
3 (2-2-5)
30006102 :  สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ
 Health, Sport, and Aesthetics
3 (2-2-5)

 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    94 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    33 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30102201 :  หลักรัฐศาสตร์
 Principles of Political Science
3 (3-0-6)
30102202 :  หลักรัฐประศาสนศาสตร์
 Principles of Public Administration
3 (3-0-6)
30102203 :  เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
 Economics and Public Finance
3 (3-0-6)
30102204 :  ระบบบริหารราชการไทย
 Thai Bureaucratic Administration System
3 (3-0-6)
30102205 :  การเมืองและการปกครองของไทย
 Thai Politics and Bureaucracy
3 (3-0-6)
30102206 :  การบริหารและการปกครองท้องถิ่นไทย
 Thai Administration and Local Government
3 (3-0-6)
30102207 :  นโยบายสาธารณะและการวางแผน
 Public Policy and Planning
3 (3-0-6)
30102208 :  การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Management
3 (3-0-6)
30102209 :  องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
3 (3-0-6)
30102210 :  การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
 Comparative Local Government and Administration
3 (3-0-6)
30111228 :  รัฐธรรมนูญ
 Constitution
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาบังคับ    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30102301 :  การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
 Public Policy Analysis
3 (3-0-6)
30102302 :  พฤติกรรมองค์การ
 Organizational Behavior
3 (3-0-6)
30102303 :  การจัดการงบประมาณของรัฐ
 Public Budgetary Management
3 (3-0-6)
30102304 :  ภาวะผู้นำและคุณธรรมสำหรับนักบริหาร
 Leadership and Moral Principles for Administrators
3 (3-0-6)
30102305 :  การวางแผนและการประเมินผลโครงการ
 Planning and Project Evaluation
3 (3-0-6)
30102306 :  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
 Methodology of Public Administration Research
3 (2-2-5)
30102307 :   แรงงานสัมพันธ์
 Labor Relations
3 (3-0-6)
30102308 :  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Development
3 (3-0-6)
30102309 :  การพัฒนาองค์การ
 Organizational Development
3 (3-0-6)
30102310 :  สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
 Seminar in Public Administration
3 (2-2-5)
30102311 :  การบริหารการพัฒนา
 Development Administration
3 (3-0-6)
30102314 :  องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
3 (3-0-6)
30102315 :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
 Introduction to Business Operation
3 (3-0-6)
30102316 :  เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
 General Economics
3 (3-0-6)
30111401 :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
 Introduction to Law
3 (3-0-6)

 2.3 กลุ่มวิชาเลือก    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30102401 :  สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
 Statistics for Social Science Research
3 (3-0-6)
30102403 :  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงาน
 Applied Computer Programs for Office Management
3 (2-2-5)
30102404 :  การบริหารเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
3 (3-0-6)
30102405 :  ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
 English for Public Administration
3 (2-2-5)
30111402 :  กฎหมายอาญา
 Criminal Law
3 (3-0-6)
30111403 :  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 Criminal Procedure Law
3 (3-0-6)
30111404 :  กฎหมายปกครอง
 Administrative Law
3 (3-0-6)
30111405 :  การคุ้มครองสิทธิเด็ก
 Children Right Advocacy
3 (2-2-5)

 2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30102901 :  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
 Preparation forProfessional Experience in Public Administration
2 (0-90-0)
30102902 :  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
 Professional Experience in Public Administration
5 (0-450-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 3.1 วิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30102402 :  การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
 Local Services Management
3 (3-0-6)
30102406 :  นวัตกรรมการบริหาร
 Administrative Innovation
3 (2-2-5)
30102436 :  การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม
 Personnel Development and Training
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405