โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10012705 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10012705 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30001102 :  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
 Thai for Foreigners
3 (2-2-5)
30001103 :  ภาษาไทยเชิงวิชาการ
 Thai for Academic purposes
3 (2-2-5)
30002101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (2-2-5)
30002103 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 Academic English
3 (2-2-5)
30002104 :  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
 English for Occupation
3 (2-2-5)
30003101 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (2-2-5)
30003101 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (2-2-5)
30003101 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (2-2-5)
30003101 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (2-2-5)
30003102 :  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (2-2-5)
30003104 :  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
 Lao for Communication
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30004104 :  มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 Human and Multicultural Society in the Greater Mekong Subregion
3 (3-0-6)
30004105 :  คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ
 Morality, Ethics, and Leadership
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30005101 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Science and Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
30005102 :  คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
 Mathematics and Logic
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30006101 :  การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Information, Media, and Information Technology Literacy
3 (2-2-5)
30006102 :  สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ
 Health, Sport, and Aesthetics
3 (2-2-5)

 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    93 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30117301 :  รูปและหน้าที่ของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1
 Forms and Functions of English Grammar 1
3 (3-0-6)
30117302 :  รูปและหน้าที่ของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2
 Forms and Functions of English Grammar 2
3 (3-0-6)
30117304 :  ทักษะการฟังและพูด
 Listening and Speaking Skills
3 (3-0-3)
30117316 :  เทคนิคการอ่าน
 Reading Techniques
3 (3-0-6)
30117317 :  ทักษะการเขียน 1
 Writing Skills 1
3 (3-0-6)
30117318 :  ทักษะการเขียน 2
 Writing Skills 2
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มเฉพาะด้าน    45 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30117303 :  การอ่านเชิงวิเคราะห์
 Analytical Reading
3 (3-0-6)
30117305 :  สัทศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Phonetics
3 (3-0-6)
30117306 :  วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 Introduction to English Literature
3 (3-0-6)
30117307 :  วรรณกรรมภาษาอังกฤษร่วมสมัย
 Contemporay English Litetature
3 (3-0-6)
30117308 :  การแปล 1
 Translation 1
3 (3-0-6)
30117309 :  การแปล 2
 Translation 2
3 (3-0-6)
30117310 :  สัมมนาภาษาอังกฤษ
 English Seminar
3 (1-2-5)
30117311 :  ทักษะการนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ
 Presentation Skills in English
3 (3-0-6)
30117312 :  การเขียนเชิงวิชาการ
 Academic Writing
3 (3-0-6)
30117313 :  วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
 English Syntax
3 (3-0-6)
30117314 :  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Linguistics
3 (3-0-6)
30117315 :  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
 Research Methods in English Language and Literature
3 (3-0-6)
30117319 :  การวิเคราะห์ระบบข้อความ
 Disourse Analysis
3 (3-0-6)
30117320 :  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
 Cross-Cultural Communication
3 (3-0-6)
30117321 :  เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ
 English Short Stories
3 (3-0-6)

 2.3 กลุ่มวิชาชีพบังคับ    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30117401 :  ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
 Mass Media in English
3 (3-0-6)
30117402 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
 English for Tourism
3 (3-0-6)
30117403 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
 English for Hotel
3 (3-0-6)
30117404 :  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
 English for Airline Industry
3 (3-0-6)

 2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30117405 :  ภาษาจีนเบื้องต้น 1
 Beginning Chinese 1
3 (3-2-9)
30117406 :  ภาษาจีนเบื้องต้น 2
 Beginning Chinese 2
3 (3-2-9)
30117407 :  ภาษาจีนระดับกลาง 1
 Intermediate Chinese 1
3 (2-2-5)
30117408 :  ภาษาจีนระดับกลาง 2
 Intermediate Chinese 2
3 (2-2-5)
30117409 :  การสื่อสารภาษาเวียดนาม 1
 Vietnamese Communication I
3 (2-4-6)
30117410 :  การสื่อสารภาษาเวียดนาม 2
 Vietnamese Communication 2
4 (2-4-6)
30117411 :  การฟังและการพูดภาษาเวียดนาม 1
 Vietnamese Listeming and Speaking 1
3 (2-2-5)
30117412 :  การฟังและการพูดภาษาเวียดนาม 2
 Vietnamese Listeming and Speaking 2
3 (2-2-5)

 2.5 กลุ่มวิชาฝึกงาน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30117501 :  สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
6 (0-640-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 3.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30117901 :  วรรณกรรมเอเซีย
 Asian Literature
3 (3-0-6)
30117902 :  บทละคร
 Drama
3 (3-0-6)
30117904 :  ภาษาอังกฤษศึกษาในชุมชน
 English Studies in Communities
3 (3-0-6)
30118315 :  ท้องถิ่นศึกษา
 Local studies
3 (2-2-5)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405