โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10013865 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10013865 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30001301 :  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)
30001302 :  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
 Thai for Foreigners
2 (1-2-3)
30001401 :  สุนทรียภาพทางภาษาไทย
 Aesthetic of Thai
2 (1-2-3)
30002301 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
2 (1-2-3)
30002302 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 Academic English
2 (1-2-3)
30002303 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 English for Work
2 (1-2-3)
30002401 :  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน
 English for Specific Purposes
2 (1-2-3)
30003301 :  ภาษาจีนเบื้องต้น
 Basic Chinese
2 (1-2-3)
30003302 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
2 (1-2-3)
30003401 :  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
30003402 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว
 Vietnamese for Tourism
2 (1-2-3)
30003403 :  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
 Lao for Communication
2 (1-2-3)
30003404 :  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
 Japanese for Communication
2 (1-2-3)
30003405 :  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
 Korean for Communication
2 (1-2-3)
30003406 :  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
 French for Communication
2 (1-2-3)
30003407 :  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
 German for Communication
2 (1-2-3)
30003408 :  ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร
 Spanish for Communication
2 (1-2-3)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30004301 :  มนุษย์กับสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 Humans and societies in the Greater Mekong Sub-region
2 (1-2-3)
30004401 :  คุณธรรมและจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Virtue, Ethics and Life Quality Development
2 (1-2-3)
30004402 :  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 King’s Philosophy for Sustainable Development
2 (1-2-3)
30004403 :  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 Humans and Environments
2 (1-2-3)
30004404 :  จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
 Volunteer Spirit for Social Development
2 (1-2-3)
30004405 :  ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
 Thai and Global Citizenships
2 (1-2-3)
30004406 :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน
 Introduction to Laws in Daily Life
2 (2-0-4)
30004407 :  เศรษฐศาสตร์และการปกครอง
 Economics and Government
2 (2-0-4)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30005301 :  การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
 Creative Thinking and Problem Solving
2 (1-2-3)
30005401 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Science and Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
30005402 :  พลังงานและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Energy and Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
30005403 :  อาหาร ยา และสารเคมีในชีวิตประจำวัน
 Food, Drugs, and Chemicals in Daily Life
2 (1-2-3)
30005404 :  การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
2 (1-2-3)
30005405 :  คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
 Mathematics and Logics
2 (1-2-3)
30005406 :  การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
 Problem Solving in Daily Life
2 (1-2-3)
30005407 :  มหัศจรรย์แห่งการคิด
 Miracle of Thinking
2 (1-2-3)

 1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30006401 :  การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล
 Information Literacy in Digital Society
2 (1-2-3)
30006402 :  เทคโนโลยีทางการเงิน
 Financial Technology
2 (1-2-3)
30006403 :  การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก
 Photography and Infographic
2 (1-2-3)
30006404 :  กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
 Sports and Recreation for Health
1 (0-2-1)
30006405 :  วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sports Science for Health
1 (0-2-1)
30006406 :  กอล์ฟเบื้องต้น
 Basic Golf
1 (0-2-1)

 1.5 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30007301 :  การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ
 Business Creation and Entrepreneurship
2 (1-2-3)
30007401 :  การตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่
 Digital Marketing for New Entrepreneurs
2 (1-2-3)
30007402 :  การสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม
 Social Enterprise Creations
2 (1-2-3)
30007403 :  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 Project Feasibility Study
2 (1-2-3)
30007404 :  การริเริ่มและการดำเนินธุรกิจดิจิทัล
 Starting and Operating Digital Business
2 (1-2-3)
30007405 :  การจัดการธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่
 Modern Agribusiness Management
2 (1-2-3)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    87 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30901204 :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
 Introduction to Tourism
3 (3-0-6)
30901205 :   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 Information Technology for Tourism and Hotel
3 (3-0-6)
30901209 :  หลักการตลาดสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 Principles of Marketing for Tourism and Hotel
3 (3-0-6)
30901302 :  ปฏิบัติการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 Community-based Tourism Operation
3 (0-6-3)
30901303 :  ปฏิบัติการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
 Recreation Tourism Operation
3 (0-6-3)
30901306 :  ปฏิบัติการงานมัคคุเทศก์
 Tour Guiding Operation
3 (0-6-3)
30901307 :  ปฏิบัติการจัดการธุรกิจนำเที่ยว
 Tour Business Management Operation
3 (0-6-3)
30901310 :  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 Sustainable Tourism
3 (2-2-5)

 2.2 กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30118306 :  วัฒนธรรมและปรากฏการณ์ร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการท่องเที่ยว
 Contemporary Culture and Phenomenon in Southeast Asia for Tourism
3 (3-0-6)
30118307 :  มานุษยวิทยาการท่องเที่ยว
 Tourism Anthropology
3 (3-0-6)
30118310 :  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว
 Local History and Culture for Tourism
3 (2-2-5)
30118311 :  ภาษาอังกฤษสำหรับมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
 English for Cultural and Tourism Anthropology
3 (3-0-6)
30118312 :  วิธีระเบียบวิจัยทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
 Research Methodology of Cultural and Tourism Anthropology
3 (2-2-5)
30118313 :  สัมมนาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
 Seminar in Cultural and Tourism Anthropology
3 (2-2-5)
30118401 :  การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและนิเวศ
 Argo-tourism and Eco-tourism
3 (2-2-5)
30118402 :  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อการท่องเที่ยว
 History and Culture in the Greater Mekong Subregion (GMS) for Tourism
3 (2-2-5)
30118412 :  นวัตกรรมสื่อเพื่อการจัดการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
 Media Innovation for Cultural and Tourism Management
3 (2-2-5)
30901304 :  ปฏิบัติการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 Tourism Planning and Development in the Greater Mekong Subregion (GMS) Operation
3 (0-6-3)

 2.3 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30118301 :  มานุษยวิทยาเบื้องต้น
 Introduction to Anthropology
3 (3-0-6)
30118302 :  ทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
 Anthropological Theories
3 (3-0-6)
30118303 :  ปรัชญาวัฒนธรรม
 Cultural Philosophy
3 (3-0-6)
30118304 :  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม
 Human and Cultural Resource Development
3 (2-2-5)
30118305 :  ชาติพันธุ์วิทยาและพหุวัฒนธรรม
 Ethnology and Multiculturalism
3 (2-2-5)
30118308 :  โบราณคดีในประเทศไทย
 Archaeology in Thailand
3 (2-2-5)
30118309 :  เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
 Creative Economy and Cultural Heritage Management
3 (3-0-6)
30118403 :  มานุษยวิทยาศาสนา
 Anthropology of Religion
3 (2-2-5)
30118404 :  มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
 Cultural Anthropology
3 (3-0-6)
30118405 :  โบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 Archaeology in Southeast Asia
3 (2-2-5)
30118406 :  ประวัติศาสตร์ศิลปะเบื้องต้น
 Introduction to Art History
3 (2-2-5)
30118407 :  พิพิธภัณฑ์ศึกษา
 Museum Studies
3 (2-2-5)
30118408 :  วัฒนธรรมศึกษากับการจัดแสดงทางวัฒนธรรม
 Culture Studies and Cultural Performances
3 (2-2-5)
30118409 :  การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
 Design of Cultural Products
3 (2-2-5)
30118410 :  ท้องถิ่นศึกษา
 Local Studies
3 (2-2-5)
30118411 :  การวางแผนและการบริหารงานพิพิธภัณฑ์
 Museum Planning and Management
3 (2-2-5)

 2.4 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30118413 :  ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเที่ยว
 English for Tourism
3 (2-2-5)
30118414 :  ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรการท่องเที่ยว
 English for Tourism Personnel
3 (2-2-5)
30902406 :  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 Chinese for Tourism and Hotel
3 (2-2-5)
30902409 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 Vietnamese for Tourism and Hotel
3 (2-2-5)
30902415 :  ภาษาลาวสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 Lao for Tourism and Hotel
3 (2-2-5)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30114313 :  เมืองศึกษา
 Urban Study
3 (2-2-5)
30114404 :  การบริหารและจัดการโครงการพัฒนา
 Project Administration and Management
3 (2-2-5)
30117320 :  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
 Cross-Cultural Communication
3 (3-0-6)
30117402 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
 English for Tourism
3 (3-0-6)
30117904 :  ภาษาอังกฤษศึกษาในชุมชน
 English Studies in Communities
3 (3-0-6)
30118403 :  ความขัดแย้งทางสังคมและสันติวิธี
 Social Conflict and Peace Making
3 (3-0-6)
30118404 :  ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลง
 Family and Change
3 (3-0-6)
30703325 :  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
 Introduction to Information Technology
3 (3-0-6)
30703421 :  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
 Human-computer Interaction
3 (3-0-6)

 4 หมวดวิชาปฎิบัติการสหกิจศึกษา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30118901 :  สหกิจศึกษาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
 Cultural and Tourism Anthropology Co-operative Education
6 (0-36-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405