โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10013985 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10013985 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดการศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30001301 :  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)
30001302 :  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
 Thai for Foreigners
2 (1-2-3)
30001401 :  สุนทรียภาพทางภาษาไทย
 Aesthetic of Thai
2 (1-2-3)
30002301 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
2 (1-2-3)
30002302 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 Academic English
2 (1-2-3)
30002303 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 English for Work
2 (1-2-3)
30002401 :  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน
 English for Specific Purposes
2 (1-2-3)
30003301 :  ภาษาจีนเบื้องต้น
 Basic Chinese
2 (1-2-3)
30003302 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
2 (1-2-3)
30003401 :  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
30003402 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว
 Vietnamese for Tourism
2 (1-2-3)
30003403 :  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
 Lao for Communication
2 (1-2-3)
30003404 :  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
 Japanese for Communication
2 (1-2-3)
30003405 :  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
 Korean for Communication
2 (1-2-3)
30003406 :  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
 French for Communication
2 (1-2-3)
30003407 :  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
 German for Communication
2 (1-2-3)
30003408 :  ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร
 Spanish for Communication
2 (1-2-3)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30004301 :  มนุษย์กับสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 Humans and societies in the Greater Mekong Sub-region
2 (1-2-3)
30004401 :  คุณธรรมและจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Virtue, Ethics and Life Quality Development
2 (1-2-3)
30004402 :  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 King’s Philosophy for Sustainable Development
2 (1-2-3)
30004403 :  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 Humans and Environments
2 (1-2-3)
30004404 :  จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
 Volunteer Spirit for Social Development
2 (1-2-3)
30004405 :  ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
 Thai and Global Citizenships
2 (1-2-3)
30004406 :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน
 Introduction to Laws in Daily Life
2 (2-0-4)
30004407 :  เศรษฐศาสตร์และการปกครอง
 Economics and Government
2 (2-0-4)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30005301 :  การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
 Creative Thinking and Problem Solving
2 (1-2-3)
30005401 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Science and Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
30005402 :  พลังงานและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Energy and Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
30005403 :  อาหาร ยา และสารเคมีในชีวิตประจำวัน
 Food, Drugs, and Chemicals in Daily Life
2 (1-2-3)
30005404 :  การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
2 (1-2-3)
30005405 :  คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
 Mathematics and Logics
2 (1-2-3)
30005406 :  การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
 Problem Solving in Daily Life
2 (1-2-3)
30005407 :  มหัศจรรย์แห่งการคิด
 Miracle of Thinking
2 (1-2-3)

 1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30006401 :  การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล
 Information Literacy in Digital Society
2 (1-2-3)
30006402 :  เทคโนโลยีทางการเงิน
 Financial Technology
2 (1-2-3)
30006403 :  การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก
 Photography and Infographic
2 (1-2-3)
30006404 :  กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
 Sports and Recreation for Health
1 (0-2-1)
30006405 :  วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sports Science for Health
1 (0-2-1)
30006406 :  กอล์ฟเบื้องต้น
 Basic Golf
1 (0-2-1)

 1.5 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30007301 :  การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ
 Business Creation and Entrepreneurship
2 (1-2-3)
30007401 :  การตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่
 Digital Marketing for New Entrepreneurs
2 (1-2-3)
30007402 :  การสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม
 Social Enterprise Creations
2 (1-2-3)
30007403 :  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 Project Feasibility Study
2 (1-2-3)
30007404 :  การริเริ่มและการดำเนินธุรกิจดิจิทัล
 Starting and Operating Digital Business
2 (1-2-3)
30007405 :  การจัดการธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่
 Modern Agribusiness Management
2 (1-2-3)

 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    94 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    33 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30102201 :  หลักรัฐศาสตร์
 Principles of Political Science
3 (3-0-6)
30102202 :  หลักรัฐประศาสนศาสตร์
 Principles of Public Administration
3 (3-0-6)
30102203 :  เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
 Economics and Public Finance
3 (3-0-6)
30102204 :  ระบบบริหารราชการไทย
 Thai Bureaucratic Administration System
3 (3-0-6)
30102205 :  การเมืองและการปกครองของไทย
 Thai Politics and Bureaucracy
3 (3-0-6)
30102206 :  การบริหารและการปกครองท้องถิ่นไทย
 Thai Administration and Local Government
3 (3-0-6)
30102207 :  นโยบายสาธารณะและการวางแผน
 Public Policy and Planning
3 (3-0-6)
30102208 :  การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Management
3 (3-0-6)
30102209 :  องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
3 (3-0-6)
30102210 :  การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
 Comparative Local Government and Administration
3 (3-0-6)
30111228 :  รัฐธรรมนูญ
 Constitution
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาบังคับ    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30102301 :  การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
 Public Policy Analysis
3 (3-0-6)
30102302 :  พฤติกรรมองค์การ
 Organizational Behavior
3 (3-0-6)
30102303 :  การจัดการงบประมาณของรัฐ
 Public Budgetary Management
3 (3-0-6)
30102304 :  ภาวะผู้นำและคุณธรรมสำหรับนักบริหาร
 Leadership and Moral Principles for Administrators
3 (3-0-6)
30102305 :  การวางแผนและการประเมินผลโครงการ
 Planning and Project Evaluation
3 (3-0-6)
30102306 :  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
 Methodology of Public Administration Research
3 (2-2-5)
30102307 :   แรงงานสัมพันธ์
 Labor Relations
3 (3-0-6)
30102308 :  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Development
3 (3-0-6)
30102309 :  การพัฒนาองค์การ
 Organizational Development
3 (3-0-6)
30102310 :  สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
 Seminar in Public Administration
3 (2-2-5)
30102311 :  การบริหารการพัฒนา
 Development Administration
3 (3-0-6)
30111401 :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
 Introduction to Law
3 (3-0-6)

 2.3 กลุ่มวิชาเลือก    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30102401 :  สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
 Statistics for Social Science Research
3 (3-0-6)
30102402 :  การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
 Local Services Management
3 (3-0-6)
30102403 :  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงาน
 Applied Computer Programs for Office Management
3 (2-2-5)
30102405 :  ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
 English for Public Administration
3 (2-2-5)
30111223 :  กฎหมายลักษณะพยาน
 Evidence Law
3 (3-0-6)
30111402 :  กฎหมายอาญา
 Criminal Law
3 (3-0-6)
30111403 :  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 Criminal Procedure Law
3 (3-0-6)
30111404 :  กฎหมายปกครอง
 Administrative Law
3 (3-0-6)
30111405 :  การคุ้มครองสิทธิเด็ก
 Children Right Advocacy
3 (2-2-5)

 2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30102901 :  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
 Preparation forProfessional Experience in Public Administration
2 (0-90-0)
30102902 :  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
 Professional Experience in Public Administration
5 (0-450-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 3.1 วิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30102402 :  การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
 Local Services Management
3 (3-0-6)
30102404 :  การบริหารเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
3 (3-0-6)
30102406 :  นวัตกรรมการบริหาร
 Administrative Innovation
3 (2-2-5)
30102436 :  การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม
 Personnel Development and Training
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405