โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10013986 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10013986 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : นิติศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : -

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30001301 :  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)
30001302 :  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
 Thai for Foreigners
2 (1-2-3)
30001401 :  สุนทรียภาพทางภาษาไทย
 Aesthetic of Thai
2 (1-2-3)
30002301 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
2 (1-2-3)
30002302 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 Academic English
2 (1-2-3)
30002303 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 English for Work
2 (1-2-3)
30002401 :  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน
 English for Specific Purposes
2 (1-2-3)
30003301 :  ภาษาจีนเบื้องต้น
 Basic Chinese
2 (1-2-3)
30003302 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
2 (1-2-3)
30003401 :  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
30003402 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว
 Vietnamese for Tourism
2 (1-2-3)
30003403 :  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
 Lao for Communication
2 (1-2-3)
30003404 :  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
 Japanese for Communication
2 (1-2-3)
30003405 :  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
 Korean for Communication
2 (1-2-3)
30003406 :  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
 French for Communication
2 (1-2-3)
30003407 :  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
 German for Communication
2 (1-2-3)
30003408 :  ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร
 Spanish for Communication
2 (1-2-3)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30004301 :  มนุษย์กับสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 Humans and societies in the Greater Mekong Sub-region
2 (1-2-3)
30004401 :  คุณธรรมและจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Virtue, Ethics and Life Quality Development
2 (1-2-3)
30004402 :  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 King’s Philosophy for Sustainable Development
2 (1-2-3)
30004403 :  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 Humans and Environments
2 (1-2-3)
30004404 :  จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
 Volunteer Spirit for Social Development
2 (1-2-3)
30004405 :  ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
 Thai and Global Citizenships
2 (1-2-3)
30004406 :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน
 Introduction to Laws in Daily Life
2 (2-0-4)
30004407 :  เศรษฐศาสตร์และการปกครอง
 Economics and Government
2 (2-0-4)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30005301 :  การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
 Creative Thinking and Problem Solving
2 (1-2-3)
30005401 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Science and Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
30005402 :  พลังงานและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Energy and Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
30005403 :  อาหาร ยา และสารเคมีในชีวิตประจำวัน
 Food, Drugs, and Chemicals in Daily Life
2 (1-2-3)
30005404 :  การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
2 (1-2-3)
30005405 :  คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
 Mathematics and Logics
2 (1-2-3)
30005406 :  การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
 Problem Solving in Daily Life
2 (1-2-3)
30005407 :  มหัศจรรย์แห่งการคิด
 Miracle of Thinking
2 (1-2-3)

 1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30006401 :  การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล
 Information Literacy in Digital Society
2 (1-2-3)
30006402 :  เทคโนโลยีทางการเงิน
 Financial Technology
2 (1-2-3)
30006403 :  การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก
 Photography and Infographic
2 (1-2-3)
30006404 :  กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
 Sports and Recreation for Health
1 (0-2-1)
30006405 :  วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sports Science for Health
1 (0-2-1)
30006406 :  กอล์ฟเบื้องต้น
 Basic Golf
1 (0-2-1)

 1.5 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30007301 :  การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ
 Business Creation and Entrepreneurship
2 (1-2-3)
30007401 :  การตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่
 Digital Marketing for New Entrepreneurs
2 (1-2-3)
30007402 :  การสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม
 Social Enterprise Creations
2 (1-2-3)
30007403 :  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 Project Feasibility Study
2 (1-2-3)
30007404 :  การริเริ่มและการดำเนินธุรกิจดิจิทัล
 Starting and Operating Digital Business
2 (1-2-3)
30007405 :  การจัดการธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่
 Modern Agribusiness Management
2 (1-2-3)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    104 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    95 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30111201 :  การให้เหตุผลทางกฎหมาย
 The Legal Reasoning
2 (2-0-4)
30111202 :  กฎหมายอาญา ๑ : บทบัญญัติทั่วไป
 Criminal Law I: General Principles
3 (3-0-6)
30111203 :  กฎหมายอาญา ๒ : ภาคความผิด
 Criminal Law II: Specific Offenses
4 (4-0-8)
30111204 :  พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ
 Court of Organization and Judicial System
2 (2-0-4)
30111205 :  กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
 Introduction of Public Law
2 (2-0-4)
30111206 :  กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
 Civil Law: General Principles
2 (2-0-4)
30111207 :  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
 Juristic Act and Contract
3 (3-0-6)
30111208 :  กฎหมายว่าด้วยหนี้
 Obligations
3 (3-0-6)
30111209 :  กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
 Wrongful Acts, Management of Affairs without Mandate and Undue Enrichment
2 (2-0-4)
30111210 :  เอกเทศสัญญา 1
 Specific Contracts I
3 (3-0-6)
30111211 :  เอกเทศสัญญา 2
 Specific Contracts II
3 (3-0-6)
30111212 :  กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์สิน
 Security Transactions
2 (2-0-4)
30111213 :  กฎหมายลักษณะประกันภัย
 Insurance Law
2 (2-0-4)
30111214 :  กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ
 Negotiable Instruments
2 (2-0-4)
30111215 :  กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
 Partnerships and Companies
2 (2-0-4)
30111216 :  กฎหมายทรัพย์สิน
 Property Law
3 (3-0-6)
30111217 :  กฎหมายครอบครัว
 Family Law
2 (2-0-4)
30111218 :  กฎหมายมรดก
 Law of Successions
2 (2-0-4)
30111219 :  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑
 Civil Procedure Law I
3 (3-0-6)
30111220 :  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๒
 Civil Procedure Law II
3 (3-0-6)
30111221 :  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑
 Criminal Procedure Law I
3 (3-0-6)
30111222 :  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒
 Criminal Procedure Law II
3 (3-0-6)
30111223 :  กฎหมายลักษณะพยาน
 Evidence Law
3 (3-0-6)
30111224 :  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
 Legal Profession
2 (2-0-4)
30111225 :   นิติปรัชญา
 Legal Philosophy
2 (2-0-4)
30111226 :  กฎหมายระหว่างประเทศในทางเอกชน
 Private international Law
3 (3-0-6)
30111227 :  กฎหมายระหว่างประเทศในทางมหาชน
 Public International Law
3 (3-0-6)
30111228 :  รัฐธรรมนูญ
 Constitution
3 (3-0-6)
30111229 :  กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 Administrative Law
3 (3-0-6)
30111230 :  ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
 Administrative Court and Administrative Court Procedure Law
2 (2-0-4)
30111231 :  กฎหมายการคลัง
 Public Finance Law
2 (2-0-4)
30111232 :  กฎหมายภาษีอากร
 Taxation Law
2 (2-0-4)
30111233 :  กฎหมายล้มละลาย
 Bankruptcy Law
3 (3-0-6)
30111234 :  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 Intellectual Property Law
3 (3-0-6)
30111235 :  กฎหมายแรงงาน
 Labour Law
3 (3-0-6)
30111236 :  ศาลจำลองและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
 Advocacy and Moot Court
2 (2-0-4)
30111237 :  สัมมนากฎหมาย
 Seminar on Law
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30111311 :  กฎหมายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 Law of Local Government Organizations
3 (3-0-6)
30111321 :  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
 International Trade Law
3 (3-0-6)
30111322 :  กฎหมายการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Transactions Law
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 3.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30111312 :  กฎหมายว่าด้วยการพัสดุ
 Public Procurement law
3 (3-0-6)
30111313 :  กฎหมายการเดินอากาศ
 Air Navigation law
3 (3-0-6)
30111323 :  กฎหมายการลงทุน
 Investment Law
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405