โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10013987 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10013987 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30001301 :  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)
30001302 :  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
 Thai for Foreigners
2 (1-2-3)
30001401 :  สุนทรียภาพทางภาษาไทย
 Aesthetic of Thai
2 (1-2-3)
30002301 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
2 (1-2-3)
30002302 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 Academic English
2 (1-2-3)
30002303 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 English for Work
2 (1-2-3)
30002401 :  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน
 English for Specific Purposes
2 (1-2-3)
30003301 :  ภาษาจีนเบื้องต้น
 Basic Chinese
2 (1-2-3)
30003302 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
2 (1-2-3)
30003401 :  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
30003402 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว
 Vietnamese for Tourism
2 (1-2-3)
30003403 :  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
 Lao for Communication
2 (1-2-3)
30003404 :  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
 Japanese for Communication
2 (1-2-3)
30003405 :  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
 Korean for Communication
2 (1-2-3)
30003406 :  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
 French for Communication
2 (1-2-3)
30003407 :  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
 German for Communication
2 (1-2-3)
30003408 :  ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร
 Spanish for Communication
2 (1-2-3)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30004301 :  มนุษย์กับสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 Humans and societies in the Greater Mekong Sub-region
2 (1-2-3)
30004401 :  คุณธรรมและจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Virtue, Ethics and Life Quality Development
2 (1-2-3)
30004402 :  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 King’s Philosophy for Sustainable Development
2 (1-2-3)
30004403 :  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 Humans and Environments
2 (1-2-3)
30004404 :  จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
 Volunteer Spirit for Social Development
2 (1-2-3)
30004405 :  ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
 Thai and Global Citizenships
2 (1-2-3)
30004406 :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน
 Introduction to Laws in Daily Life
2 (2-0-4)
30004407 :  เศรษฐศาสตร์และการปกครอง
 Economics and Government
2 (2-0-4)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตสาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30005301 :  การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
 Creative Thinking and Problem Solving
2 (1-2-3)
30005401 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Science and Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
30005402 :  พลังงานและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Energy and Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
30005403 :  อาหาร ยา และสารเคมีในชีวิตประจำวัน
 Food, Drugs, and Chemicals in Daily Life
2 (1-2-3)
30005404 :  การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
2 (1-2-3)
30005405 :  คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
 Mathematics and Logics
2 (1-2-3)
30005406 :  การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
 Problem Solving in Daily Life
2 (1-2-3)
30005407 :  มหัศจรรย์แห่งการคิด
 Miracle of Thinking
2 (1-2-3)

 1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30006401 :  การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล
 Information Literacy in Digital Society
2 (1-2-3)
30006402 :  เทคโนโลยีทางการเงิน
 Financial Technology
2 (1-2-3)
30006403 :  การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก
 Photography and Infographic
2 (1-2-3)
30006404 :  กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
 Sports and Recreation for Health
1 (0-2-1)
30006405 :  วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sports Science for Health
1 (0-2-1)
30006406 :  กอล์ฟเบื้องต้น
 Basic Golf
1 (0-2-1)

 1.5 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30007301 :  การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ
 Business Creation and Entrepreneurship
2 (1-2-3)
30007401 :  การตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่
 Digital Marketing for New Entrepreneurs
2 (1-2-3)
30007402 :  การสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม
 Social Enterprise Creations
2 (1-2-3)
30007403 :  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 Project Feasibility Study
2 (1-2-3)
30007404 :  การริเริ่มและการดำเนินธุรกิจดิจิทัล
 Starting and Operating Digital Business
2 (1-2-3)
30007405 :  การจัดการธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่
 Modern Agribusiness Management
2 (1-2-3)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    90 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30114201 :  พื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
 Foundation of Society, Economics and Politics
3 (3-0-6)
30114202 :  จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม
 Psychology for Social Development
3 (3-0-6)
30114203 :  กฎหมายเกี่ยวกับงานพัฒนาสังคม
 Laws of Social Development
3 (3-0-6)
30114204 :  วิสาหกิจเพื่อสังคม
 Social Enterprises
3 (2-2-5)

 2.2 กลุ่มวิชาบังคับ    45 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30114301 :  ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ
 Communication and Presentation Skills
3 (2-2-5)
30114302 :  สิ่งแวดล้อมศึกษา
 Environmental Education
3 (3-0-6)
30114303 :  แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา
 Concept and Theory for Development
3 (3-0-6)
30114304 :  กฎหมายสิ่งแวดล้อม
 Environmental Laws
3 (3-0-6)
30114305 :  การศึกษาชุมชน
 Community Study
3 (2-2-5)
30114306 :  การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
 Human Competency Development
3 (2-2-5)
30114307 :  สถิติเพื่อการวิจัย
 Statistics for Research
3 (3-0-6)
30114308 :  การจัดการองค์กรในภาวะการเปลี่ยนแปลง
 Organization Management in Change Situation
3 (3-0-6)
30114309 :   การคิดเชิงระบบ
 Systematic Thinking
3 (3-0-6)
30114310 :  ระเบียบวิธีวิจัย
 Research Methodology
3 (2-2-5)
30114311 :  ชายแดนศึกษา
 Border Study
3 (2-2-5)
30114312 :  การฝึกปฏิบัติการวิจัย
 Practice for Research
3 (2-2-5)
30114313 :  เมืองศึกษา
 Urban Study
3 (2-2-5)
30114314 :  นโยบายการพัฒนา
 Development Policy
3 (3-0-6)
30114315 :  การฝึกปฏิบัติการสัมมนา
 Practice for Seminar
3 (2-2-5)

 2.3 กลุ่มวิชาเลือก    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30114401 :  ภาวะผู้นำ
 Leadership
3 (3-0-6)
30114402 :  นิเวศวิทยา
 General Ecology
3 (3-0-6)
30114403 :  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 Environmental Management System
3 (3-0-6)
30114404 :  การบริหารและจัดการโครงการพัฒนา
 Project Administration and Management
3 (2-2-5)
30114405 :  พลังงานทางเลือกเพื่อสังคม
 Alternatives energy for Society
3 (2-2-5)
30114406 :  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Natural Resource and Environmental Management
3 (3-0-6)
30114407 :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 Geographic Information for Development
3 (2-2-5)
30114408 :  การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 Environmental Quality Promotion
3 (3-0-6)
30114409 :  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม
 Environment and Social Impacts Assessment
3 (2-2-5)
30114410 :  สวัสดิการสังคม
 Social Welfare
3 (3-0-6)
30114411 :  สิ่งแวดล้อมชุมชน
 Community Environment
3 (2-2-5)
30114412 :  หลักการและทักษะการปฏิบัติงานพัฒนาสังคม
 Principle and Skill of Development Practice
3 (2-2-5)
30114413 :  สังคมและวัฒนธรรมอีสาน
 Esan Society and Culture
3 (3-0-6)

 2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30114901 :  สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
6 (0-450-0)
30114902 :  การฝึกปฎิบัติประสบการณ์วิชาชีพ
 Professional Experience Practice
3 (0-360-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 3.1 วิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30114414 :  เพศภาวะกับการพัฒนา
 Gender and Development
3 (3-0-6)
30114415 :  จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
 Ethics for Environment
3 (2-2-5)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405