โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาลัยธาตุพนม
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : วิศวกรรมพลังงาน

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30001301 :  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)
30001302 :  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
 Thai for Foreigners
2 (1-2-3)
30001401 :  สุนทรียภาพทางภาษาไทย
 Aesthetic of Thai
2 (1-2-3)
30002301 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
2 (1-2-3)
30002302 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 Academic English
2 (1-2-3)
30002303 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 English for Work
2 (1-2-3)
30002401 :  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน
 English for Specific Purposes
2 (1-2-3)
30003301 :  ภาษาจีนเบื้องต้น
 Basic Chinese
2 (1-2-3)
30003302 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
2 (1-2-3)
30003401 :  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
30003402 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว
 Vietnamese for Tourism
2 (1-2-3)
30003403 :  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
 Lao for Communication
2 (1-2-3)
30003404 :  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
 Japanese for Communication
2 (1-2-3)
30003405 :  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
 Korean for Communication
2 (1-2-3)
30003406 :  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
 French for Communication
2 (1-2-3)
30003407 :  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
 German for Communication
2 (1-2-3)
30003408 :  ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร
 Spanish for Communication
2 (1-2-3)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30004301 :  มนุษย์กับสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 Humans and societies in the Greater Mekong Sub-region
2 (1-2-3)
30004401 :  คุณธรรมและจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Virtue, Ethics and Life Quality Development
2 (1-2-3)
30004402 :  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 King’s Philosophy for Sustainable Development
2 (1-2-3)
30004403 :  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 Humans and Environments
2 (1-2-3)
30004404 :  จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
 Volunteer Spirit for Social Development
2 (1-2-3)
30004405 :  ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
 Thai and Global Citizenships
2 (1-2-3)
30004406 :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน
 Introduction to Laws in Daily Life
2 (2-0-4)
30004407 :  เศรษฐศาสตร์และการปกครอง
 Economics and Government
2 (2-0-4)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30005301 :  การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
 Creative Thinking and Problem Solving
2 (1-2-3)
30005401 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Science and Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
30005402 :  พลังงานและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Energy and Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
30005403 :  อาหาร ยา และสารเคมีในชีวิตประจำวัน
 Food, Drugs, and Chemicals in Daily Life
2 (1-2-3)
30005404 :  การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
2 (1-2-3)
30005405 :  คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
 Mathematics and Logics
2 (1-2-3)
30005406 :  การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
 Problem Solving in Daily Life
2 (1-2-3)
30005407 :  มหัศจรรย์แห่งการคิด
 Miracle of Thinking
2 (1-2-3)

 1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30006401 :  การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล
 Information Literacy in Digital Society
2 (1-2-3)
30006402 :  เทคโนโลยีทางการเงิน
 Financial Technology
2 (1-2-3)
30006403 :  การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก
 Photography and Infographic
2 (1-2-3)
30006404 :  กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
 Sports and Recreation for Health
1 (0-2-1)
30006405 :  วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sports Science for Health
1 (0-2-1)
30006406 :  กอล์ฟเบื้องต้น
 Basic Golf
1 (0-2-1)

 1.5 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30007301 :  การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ
 Business Creation and Entrepreneurship
2 (1-2-3)
30007401 :  การตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่
 Digital Marketing for New Entrepreneurs
2 (1-2-3)
30007402 :  การสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม
 Social Enterprise Creations
2 (1-2-3)
30007403 :  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 Project Feasibility Study
2 (1-2-3)
30007404 :  การริเริ่มและการดำเนินธุรกิจดิจิทัล
 Starting and Operating Digital Business
2 (1-2-3)
30007405 :  การจัดการธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่
 Modern Agribusiness Management
2 (1-2-3)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    91 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    44 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
31100201 :  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
 Engineering Mathematics I
3 (3-0-6)
31100202 :  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
 Engineering Mathematics II
3 (3-0-6)
31200203 :  เคมี 1
 Chemistry I
3 (3-0-6)
31200204 :  ปฏิบัติการเคมี 1
 Chemistry Laboratory I
1 (0-3-1)
31200214 :  ฟิสิกส์ 1
 Physics 1
3 (3-0-6)
31200215 :  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
 Physics Laboratory 1
1 (0-3-1)

 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมพลังงาน    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30501201 :  ปฏิบัติการเชิงวิศวกรรม
 Engineering Workshop
3 (0-6-3)
30501202 :  วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
 Basic Electrical Engineering
3 (1-4-4)
30501203 :  การทำความเย็นและการปรับอากาศ
 Refrigeration and Air Conditioning
3 (3-0-6)
30501204 :  การถ่ายเทความร้อน
 Heat Transfer
3 (3-0-6)
30501205 :  เชื้อเพลิงและการเผาไหม้
 Fuel and Combustion
3 (3-0-6)
30501206 :  การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
 Computer Aided Drawing
3 (0-6-3)
31100211 :  การเขียนแบบวิศวกรรม
 Engineering Drawing
3 (2-3-5)
31100212 :  กลศาสตร์วิศวกรรม
 Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
31105201 :  สถิติวิศวกรรม
 Engineering Statistics
3 (3-0-6)
31105203 :  อุณหพลศาสตร์
 Thermodynamics
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    41 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม    32 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30501301 :  แหล่งกำเนิดพลังงานและเทคโนโลยีการแปลงพลังงาน
 Energy Resources and Energy Conversion Technology
3 (3-0-6)
30501302 :  วิศวกรรมพลังงานทดแทน
 Alternative Energy Engineering
2 (1-3-3)
30501303 :  วิศวกรรมพลังงานหมุนเวียน
 Renewable Energy Engineering
2 (1-3-3)
30501304 :  เครื่องมือวัดและการตรวจวัดพลังงาน
 Energy Instruments and Measurement
3 (1-4-4)
30501305 :  เครื่องจักรกลไฟฟ้า
 Electrical Machines
2 (1-3-3)
30501306 :  พลังงานชุมชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 Community Energy in the Greater Mekong Sub-region
3 (1-4-4)
30501307 :  การจัดการและการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
 Energy Management and Conservation in Building
3 (1-4-4)
30501308 :  การจัดการและการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
 Electrical Energy Management and Conservation
3 (1-4-4)
30501309 :  การจัดการและการอนุรักษ์พลังงานความร้อน
 Thermal Energy Management and Conservation
3 (1-4-4)
30501310 :  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
 Engineering Economics
3 (3-0-6)
30501311 :  สัมมนาพลังงาน
 Energy Seminar
2 (1-3-3)
30501701 :  โครงการวิศวกรรมพลังงาน
 Energy Engineering Project
3 (0-6-3)

 2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30501401 :  ระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
 Automatic Control System in Industry
3 (1-4-4)
30501402 :  วิศวกรรมพลังงานน้ำ
 Hydro Energy Engineering
3 (1-4-4)
30501403 :  วิศวกรรมพลังงานลม
 Wind Energy Engineering
3 (1-4-4)
30501405 :  วิศวกรรมพลังงานชีวมวล
 Biomass Energy Engineering
3 (1-4-4)
30501407 :  วิศวกรรมงานระบบ
 Plant Engineering
3 (1-4-4)
30501408 :  วิศวกรรมโรงผลิตกำลัง
 Power Plant Engineering
3 (1-4-4)
30501409 :  วิศวกรรมควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและกฎหมาย
 Quality Control Engineering, Safety, Environment and Laws
3 (1-4-4)
30501410 :  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Engineering
3 (1-4-4)
30501411 :  วิศวกรรมยานยนต์
 Automotive Engineering
3 (1-4-4)

 2.3 สหกิจศึกษา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30501901 :  สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
6 (0-36-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30501404 :  วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์
 Solar Energy Engineering
3 (1-4-4)
30501406 :  วิศวกรรมการอบแห้ง
 Drying Engineering
3 (1-4-4)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405