โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาลัยธาตุพนม
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
 สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30001301 :  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)
30001302 :  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
 Thai for Foreigners
2 (1-2-3)
30001401 :  สุนทรียภาพทางภาษาไทย
 Aesthetic of Thai
2 (1-2-3)
30002101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (2-2-5)
30002301 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
2 (1-2-3)
30002302 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 Academic English
2 (1-2-3)
30002303 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 English for Work
2 (1-2-3)
30002401 :  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน
 English for Specific Purposes
2 (1-2-3)
30003301 :  ภาษาจีนเบื้องต้น
 Basic Chinese
2 (1-2-3)
30003302 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
2 (1-2-3)
30003401 :  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
30003402 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว
 Vietnamese for Tourism
2 (1-2-3)
30003403 :  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
 Lao for Communication
2 (1-2-3)
30003404 :  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
 Japanese for Communication
2 (1-2-3)
30003405 :  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
 Korean for Communication
2 (1-2-3)
30003406 :  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
 French for Communication
2 (1-2-3)
30003407 :  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
 German for Communication
2 (1-2-3)
30003408 :  ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร
 Spanish for Communication
2 (1-2-3)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30004301 :  มนุษย์กับสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 Humans and societies in the Greater Mekong Sub-region
2 (1-2-3)
30004401 :  คุณธรรมและจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Virtue, Ethics and Life Quality Development
2 (1-2-3)
30004402 :  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 King’s Philosophy for Sustainable Development
2 (1-2-3)
30004403 :  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 Humans and Environments
2 (1-2-3)
30004404 :  จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
 Volunteer Spirit for Social Development
2 (1-2-3)
30004405 :  ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
 Thai and Global Citizenships
2 (1-2-3)
30004406 :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน
 Introduction to Laws in Daily Life
2 (2-0-4)
30004407 :  เศรษฐศาสตร์และการปกครอง
 Economics and Government
2 (2-0-4)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30005301 :  การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
 Creative Thinking and Problem Solving
2 (1-2-3)
30005401 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Science and Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
30005402 :  พลังงานและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Energy and Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
30005403 :  อาหาร ยา และสารเคมีในชีวิตประจำวัน
 Food, Drugs, and Chemicals in Daily Life
2 (1-2-3)
30005404 :  การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
2 (1-2-3)
30005405 :  คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
 Mathematics and Logics
2 (1-2-3)
30005406 :  การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
 Problem Solving in Daily Life
2 (1-2-3)
30005407 :  มหัศจรรย์แห่งการคิด
 Miracle of Thinking
2 (1-2-3)

 1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30003406 :  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
 French for Communication
2 (1-2-3)
30006401 :  การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล
 Information Literacy in Digital Society
2 (1-2-3)
30006402 :  เทคโนโลยีทางการเงิน
 Financial Technology
2 (1-2-3)
30006403 :  การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก
 Photography and Infographic
2 (1-2-3)
30006404 :  กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
 Sports and Recreation for Health
1 (0-2-1)
30006405 :  วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sports Science for Health
1 (0-2-1)

 1.5 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30007301 :  การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ
 Business Creation and Entrepreneurship
2 (1-2-3)
30007401 :  การตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่
 Digital Marketing for New Entrepreneurs
2 (1-2-3)
30007402 :  การสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม
 Social Enterprise Creations
2 (1-2-3)
30007403 :  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 Project Feasibility Study
2 (1-2-3)
30007404 :  การริเริ่มและการดำเนินธุรกิจดิจิทัล
 Starting and Operating Digital Business
2 (1-2-3)
30007405 :  การจัดการธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่
 Modern Agribusiness Management
2 (1-2-3)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    106 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30701201 :  เศรษฐศาสตร์จุลภาค
 Microeconomics
3 (3-0-6)
30701201 :  เศรษฐศาสตร์จุลภาค
 Microeconomics
3 (3-0-6)
30701203 :  หลักการตลาด
 Marketing
3 (3-0-6)
30701206 :  การจัดการการผลิต
 Production Management
3 (3-0-6)
30701207 :  การจัดการเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
3 (3-0-6)
30701207 :  การจัดการเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
3 (3-0-6)
30701208 :  สถิติธุรกิจ
 Business Statistics
3 (3-0-6)
30701209 :  กฎหมายธุรกิจ
 Business Laws
3 (3-0-6)
30702201 :  หลักการบัญชีขั้นต้น
 Introduction to Principles of Accounting
3 (2-2-5)
30702201 :  หลักการบัญชีขั้นต้น
 Introduction to Principles of Accounting
3 (2-2-5)
30702202 :  การเงินธุรกิจ
 Business Finance
3 (3-0-6)
30702203 :  การภาษีอากร 1
 Taxation 1
3 (3-0-6)
30704201 :  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
 Business Computer and Information Technology
3 (2-2-5)

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ    76 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ    61 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30502301 :  หลักธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 Principles of Modern Trade Business
3 (3-0-6)
30502302 :  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 Modern Trade Business Entrepreneurship
3 (2-2-5)
30502303 :  การบริหารร้านค้าสมัยใหม่
 Modern Merchandise Management
3 (2-2-5)
30502304 :  การบริหารการขายในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 Sales Management in Modern Trade Business
3 (2-2-5)
30502305 :  การจัดการคุณภาพการบริการในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 Service Quality Management in Modern Trade Business
3 (3-0-6)
30502306 :  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1
 Work-Based Learning in Modern Trade Business Operation and Management 1
5 (0-15-0)
30502306 :  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1
 Work-Based Learning in Modern Trade Business Operation and Management 1
5 (0-15-0)
30502307 :  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2
  Work-Based Learning in Modern Trad Business Operation and Management 2
5 (0-15-0)
30502308 :  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3
 Work-Based Learning in Modern Trade Business Operation and Management 3
5 (0-15-0)
30502309 :  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4
 Work-Based Learning in Modern Trade Business Operation and Management 4
5 (0-15-0)
30502310 :  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 5
 Work-Based Learning in Modern Trade Business Operation and Management 5
5 (0-15-0)
30502311 :  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 6
 Work-Based Learning in Modern Trade Business Operation and Management 6
5 (0-15-0)
30502312 :  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 7
 Work-Based Learning in Modern Trade Business Operation and Management 7
5 (0-15-0)
30502313 :  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 8
 Work-Based Learning in Modern Trade Business Operation and Management 8
5 (0-15-0)
30502314 :  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
 Business Research Methods
3 (2-2-5)
30701308 :  การบัญชีเพื่อการจัดการ
 Management Accounting
3 (3-0-6)

 2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30502401 :  การเงินส่วนบุคคล
 Personal Finance
3 (3-0-6)
30502402 :  การบริหารการเงิน
 Financial Management
3 (3-0-6)
30502403 :  การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
 Financial Planning and Control
3 (3-0-6)
30502404 :  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 Performance Appraisal
3 (2-2-5)
30502406 :  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 Logistic and Supply Chain Management in Modern Trade Business
3 (3-0-6)
30502408 :  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 Information System for Modern Trade Business
3 (2-2-5)
30502409 :  การจัดการแฟรนไชส์
 Franchise Management
3 (3-0-6)
30502410 :  การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Commerce Management
3 (2-2-5)
30502411 :  ธุรกิจการค้าสมัยใหม่แบบไม่มีหน้าร้าน
 Non-Stored Modern Trade Business
3 (3-0-6)
30502412 :  การจัดซื้อ
 Purchasing
3 (3-0-6)
30502413 :  การจัดการระบบปฏิบัติการหน้าร้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 Frontline System Management for Modern Trade Business
3 (3-0-6)
30502414 :  การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่แบบบูรณาการ
 Integrated Modern Trade Business Management
3 (3-0-6)
30502415 :  การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
 Warehousing and Inventory Management
3 (2-2-5)
30502416 :  ศิลปะการขาย
 Salesmanship
3 (2-2-5)
30502417 :  การสื่อสารทางธุรกิจ
 Business Communication
3 (2-2-5)
30701304 :  การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Management
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30502405 :  การบริหารค่าตอบแทน
 Compensation Management
3 (3-0-6)
30502407 :  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 Integrated Marketing Communication in Modern Trade Business
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405