โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10014066 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10014066 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : ภาษาจีน

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30001301 :  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)
30001302 :  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
 Thai for Foreigners
2 (1-2-3)
30001401 :  สุนทรียภาพทางภาษาไทย
 Aesthetic of Thai
2 (1-2-3)
30002301 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
2 (1-2-3)
30002302 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 Academic English
2 (1-2-3)
30002303 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 English for Work
2 (1-2-3)
30002401 :  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน
 English for Specific Purposes
2 (1-2-3)
30003301 :  ภาษาจีนเบื้องต้น
 Basic Chinese
2 (1-2-3)
30003302 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
2 (1-2-3)
30003401 :  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
30003402 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว
 Vietnamese for Tourism
2 (1-2-3)
30003403 :  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
 Lao for Communication
2 (1-2-3)
30003404 :  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
 Japanese for Communication
2 (1-2-3)
30003405 :  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
 Korean for Communication
2 (1-2-3)
30003406 :  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
 French for Communication
2 (1-2-3)
30003407 :  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
 German for Communication
2 (1-2-3)
30003408 :  ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร
 Spanish for Communication
2 (1-2-3)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30004301 :  มนุษย์กับสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 Humans and societies in the Greater Mekong Sub-region
2 (1-2-3)
30004401 :  คุณธรรมและจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Virtue, Ethics and Life Quality Development
2 (1-2-3)
30004402 :  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 King’s Philosophy for Sustainable Development
2 (1-2-3)
30004403 :  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 Humans and Environments
2 (1-2-3)
30004404 :  จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
 Volunteer Spirit for Social Development
2 (1-2-3)
30004405 :  ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
 Thai and Global Citizenships
2 (1-2-3)
30004406 :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน
 Introduction to Laws in Daily Life
2 (2-0-4)
30004407 :  เศรษฐศาสตร์และการปกครอง
 Economics and Government
2 (2-0-4)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30005301 :  การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
 Creative Thinking and Problem Solving
2 (1-2-3)
30005401 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Science and Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
30005402 :  พลังงานและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Energy and Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
30005403 :  อาหาร ยา และสารเคมีในชีวิตประจำวัน
 Food, Drugs, and Chemicals in Daily Life
2 (1-2-3)
30005404 :  การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
2 (1-2-3)
30005405 :  คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
 Mathematics and Logics
2 (1-2-3)
30005406 :  การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
 Problem Solving in Daily Life
2 (1-2-3)
30005407 :  มหัศจรรย์แห่งการคิด
 Miracle of Thinking
2 (1-2-3)

 1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30006401 :  การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล
 Information Literacy in Digital Society
2 (1-2-3)
30006402 :  เทคโนโลยีทางการเงิน
 Financial Technology
2 (1-2-3)
30006403 :  การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก
 Photography and Infographic
2 (1-2-3)
30006404 :  กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
 Sports and Recreation for Health
1 (0-2-1)
30006405 :  วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sports Science for Health
1 (0-2-1)
30006406 :  กอล์ฟเบื้องต้น
 Basic Golf
1 (0-2-1)

 1.5 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30007301 :  การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ
 Business Creation and Entrepreneurship
2 (1-2-3)
30007401 :  การตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่
 Digital Marketing for New Entrepreneurs
2 (1-2-3)
30007402 :  การสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม
 Social Enterprise Creations
2 (1-2-3)
30007403 :  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 Project Feasibility Study
2 (1-2-3)
30007404 :  การริเริ่มและการดำเนินธุรกิจดิจิทัล
 Starting and Operating Digital Business
2 (1-2-3)
30007405 :  การจัดการธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่
 Modern Agribusiness Management
2 (1-2-3)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    93 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน(วิชาพื้นฐาน)    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30119201 :  ภาษาจีนระดับต้น 1
 Elementary Chinese 1
3 (3-0-6)
30119202 :  การฟัง - พูดภาษาจีน 1
 Chinese Listening and Speaking 1
3 (3-0-6)
30119203 :  การอ่านภาษาจีน
 Chimese Reading
3 (3-0-6)
30119204 :  การเขียนภาษาจีน
 Chinese Writing
3 (3-0-6)
30119205 :  สัทศาสตร์ภาษาจีน
 Chinese Phonetic
3 (3-0-6)
30119206 :  ไวยากรณ์จีน
 Chinese Grammar
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ    54 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30119301 :  ภาษาจีนระดับต้น 2
 Elementary Chinese 2
3 (3-0-6)
30119302 :  ภาษาจีนระดับกลาง 1
 Intermediate Chinese 1
3 (3-0-6)
30119303 :  ภาษาจีนระดับกลาง 2
 Intermediate Chinese 2
3 (3-0-6)
30119304 :  ภาษาจีนระดับสูง
 Advanced Chinese
3 (3-0-6)
30119305 :  การฟัง - พูดภาษาจีน 2
 Chinese Listening and Speaking 2
3 (3-0-6)
30119306 :  การฟัง - พูดภาษาจีน 3
 Chinese Listening and Speaking 3
3 (3-0-6)
30119307 :  การอ่านสิ่งพิมพ์ภาษาจีน
 Chinese Printing Medie Resding
3 (3-0-6)
30119308 :  อักษรจีน
 Chinese Characters
3 (3-0-6)
30119309 :  การแปลจีน - ไทย
 Chinese - Thai Translation
3 (3-0-6)
30119310 :  ภาษาจีนในเชิงธุรกิจ 1
 Chinese Business 1
3 (3-0-6)
30119311 :  การเขียนภาษาจีนในเชิงธุรกิจ
 Chinese Business Writing
3 (3-0-6)
30119312 :  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน
 Computer Software in Chinese
3 (3-0-6)
30119313 :  วรรณกรรมจีน
 Chinese Culture
3 (3-0-6)
30119314 :  วัฒนธรรมจีน
 Chinese Culture
3 (3-0-6)
30119315 :  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1
 Chinese for Travel 1
3 (3-0-6)
30119316 :  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2
 Chinese for Travel 2
3 (3-0-6)
30119317 :  ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 1
 Chinese for Hotel 1
3 (3-0-6)
30119318 :  การวิจัยทางภาษาจีน
 Research Studies in Chinese
3 (2-2-5)

 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30119401 :  ภาษาจีนในเชิงธุรกิจ 2
 Chinese Business 2
3 (3-0-6)
30119402 :  ประวัติศาสตร์จีนเบื้องต้น
 Basic Chinese History
3 (3-0-6)
30119403 :  ปรัชญาจีน
 Chinese Philosophy
3 (3-0-6)
30119404 :  ล่ามภาษาจีน
 Chinese Interpretation
3 (3-0-6)
30119405 :  ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ์
 Chinese for Public Relations
3 (3-0-6)
30119406 :  ภาษาจีนเพื่องานเลขานุการ
 Chinese for Secretarial Science
3 (3-0-6)
30119407 :  ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
 Chinese for International Trade
3 (3-0-6)
30119408 :  ภาษาจีนเพื่อการสมัครงาน
 Chinese for Job Application
3 (3-0-6)
30119409 :  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน
 Chinese for Airline Business
3 (3-0-6)
30119410 :  ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 2
 Chinese for Hotel 2
3 (3-0-6)
30119411 :  สัมมนาภาษาจีน
 Chinese Seminar
3 (2-2-5)
30119412 :  การสอนภาษาจีน
 Chinese Teaching Pedgogics
3 (3-0-6)
30119413 :  ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สอง
 Second Language Learning Theories
3 (3-0-6)
30119414 :  ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ 2
 Chinese for HSK Training 2
3 (3-0-6)
30119415 :  ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ 3
 Chinese for HSK Training 3
3 (3-0-6)
30119416 :  ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ 4
 Chinese for HSK Training 4
3 (3-0-6)
30119417 :  ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ 5
 Chinese for HSK Training 5
3 (3-0-6)

 2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30119901 :  สหกิจศึกษา
 Co - operation Education
6 (0-640-0)
30119902 :  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
 Professional Internship in Chinese
3 (0-360-0)

 3 หมวดเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 3.1 หมวดเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30102403 :  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงาน
 Applied Computer Programs for Office Management
3 (2-2-5)
30117304 :  ทักษะการฟังและพูด
 Listening and Speaking Skills
3 (3-0-3)
30117316 :  เทคนิคการอ่าน
 Reading Techniques
3 (3-0-6)
30117317 :  ทักษะการเขียน 1
 Writing Skills 1
3 (3-0-6)
30117318 :  ทักษะการเขียน 2
 Writing Skills 2
3 (3-0-6)
30117320 :  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
 Cross-Cultural Communication
3 (3-0-6)
30117322 :  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
 English for International Business
3 (2-2-5)
30117402 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
 English for Tourism
3 (3-0-6)
30117403 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
 English for Hotel
3 (3-0-6)
30117404 :  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
 English for Airline Industry
3 (3-0-6)
30117904 :  ภาษาอังกฤษศึกษาในชุมชน
 English Studies in Communities
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405