โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาลัยธาตุพนม
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
 สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30001101 :  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
30001102 :  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
 Thai for Foreigners
3 (3-0-6)
30002101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
30002102 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
30003101 :  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
30003102 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30004101 :  สังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 Multicultural Society in the Greater Mekong Sub-region
3 (3-0-6)
30004102 :  วัยใสใจสะอาด
 Integrity in the New Generation
3 (3-0-6)
30004103 :  คุณธรรมและจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Virtues,Ethics and Life Quality Develoment
3 (3-0-6)
30004104 :  ศาสตร์ของความสุข
 Science of Happiness
3 (3-0-6)
30004105 :  ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
 Citizenship in a Democratic Society
3 (3-0-6)
30004106 :  สุนทรียศาสตร์เชิงความคิด
 Aesthetics of Thinking
3 (3-0-6)
30004107 :  จิตวิทยาในชีวิตประจำวันและการทำงานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
 Psychology in Everyday Life and Work for Life Skill Development
3 (3-0-6)
30004108 :  กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 Laws in Daily life
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30005101 :  วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Science for Lifelong Learning
3 (3-0-6)
30005102 :  คณิตศาสตร์เพื่อการคิด การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ
 Mathematics for Thinking, Analysis, and Decision Making
3 (3-0-6)
30005103 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Science and Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
30005104 :  อาหาร ยาและเคมีภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 Food, Drugs, and Chemicals for Health
3 (3-0-6)
30005105 :  การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
 Creative Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
30005106 :  การปฐมพยาบาล
 First Aids
3 (3-0-6)
30005107 :  สุนทรียภาพทางเกษตรและการคิดเชิงสร้างสรรค์
 Agricultural Aesthetics and Creative
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30006101 :  การรู้สารสนเทศและความฉลาดทางดิจิทัล
 Information Literacy and Digital Intelligence
3 (3-0-6)
30006102 :  การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก
 Health, Sport, and Aesthetics
3 (3-0-6)
30006103 :  ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการผลิตสื่อดิจิทัล
 Creative Thinking for Digital Media Production
3 (3-0-6)
30006104 :  การใช้เทคโนโลยีทางการเงินในชีวิตประจำวัน
 Financial Technology Utilization in Daily Life
3 (3-0-6)
30006105 :  การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อสาธารณชน
 Personality Development and Public Speaking
3 (3-0-6)
30006106 :  กีฬา นันทนาการ และกิจกรรมค่ายพักแรมเพื่อสุขภาพ
 Sports, Recreation, and Camping for Health
3 (3-0-6)

 1.5 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30007101 :  การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ
 Business Creation and Entrepreneurship
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    106 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30701201 :  เศรษฐศาสตร์จุลภาค
 Microeconomics
3 (3-0-6)
30701203 :  หลักการตลาด
 Marketing
3 (3-0-6)
30701206 :  การจัดการการผลิต
 Production Management
3 (3-0-6)
30701207 :  การจัดการเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
3 (3-0-6)
30701208 :  สถิติธุรกิจ
 Business Statistics
3 (3-0-6)
30701209 :  กฎหมายธุรกิจ
 Business Laws
3 (3-0-6)
30702201 :  หลักการบัญชีขั้นต้น
 Introduction to Principles of Accounting
3 (2-2-5)
30702202 :  การเงินธุรกิจ
 Business Finance
3 (3-0-6)
30702203 :  การภาษีอากร 1
 Taxation 1
3 (3-0-6)
30704201 :  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
 Business Computer and Information Technology
3 (2-2-5)

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ    76 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ    61 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30502301 :  หลักธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 Principles of Modern Trade Business
3 (3-0-6)
30502302 :  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 Modern Trade Business Entrepreneurship
3 (2-2-5)
30502303 :  การบริหารร้านค้าสมัยใหม่
 Modern Merchandise Management
3 (2-2-5)
30502304 :  การบริหารการขายในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 Sales Management in Modern Trade Business
3 (2-2-5)
30502305 :  การจัดการคุณภาพการบริการในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 Service Quality Management in Modern Trade Business
3 (3-0-6)
30502306 :  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1
 Work-Based Learning in Modern Trade Business Operation and Management 1
5 (0-15-0)
30502307 :  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2
  Work-Based Learning in Modern Trad Business Operation and Management 2
5 (0-15-0)
30502308 :  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3
 Work-Based Learning in Modern Trade Business Operation and Management 3
5 (0-15-0)
30502309 :  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4
 Work-Based Learning in Modern Trade Business Operation and Management 4
5 (0-15-0)
30502310 :  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 5
 Work-Based Learning in Modern Trade Business Operation and Management 5
5 (0-15-0)
30502311 :  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 6
 Work-Based Learning in Modern Trade Business Operation and Management 6
5 (0-15-0)
30502312 :  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 7
 Work-Based Learning in Modern Trade Business Operation and Management 7
5 (0-15-0)
30502313 :  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 8
 Work-Based Learning in Modern Trade Business Operation and Management 8
5 (0-15-0)
30502314 :  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
 Business Research Methods
3 (2-2-5)
30701308 :  การบัญชีเพื่อการจัดการ
 Management Accounting
3 (3-0-6)

 2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30502401 :  การเงินส่วนบุคคล
 Personal Finance
3 (3-0-6)
30502402 :  การบริหารการเงิน
 Financial Management
3 (3-0-6)
30502403 :  การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
 Financial Planning and Control
3 (3-0-6)
30502404 :  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 Performance Appraisal
3 (2-2-5)
30502406 :  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 Logistic and Supply Chain Management in Modern Trade Business
3 (3-0-6)
30502408 :  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 Information System for Modern Trade Business
3 (2-2-5)
30502409 :  การจัดการแฟรนไชส์
 Franchise Management
3 (3-0-6)
30502410 :  การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Commerce Management
3 (2-2-5)
30502411 :  ธุรกิจการค้าสมัยใหม่แบบไม่มีหน้าร้าน
 Non-Stored Modern Trade Business
3 (3-0-6)
30502412 :  การจัดซื้อ
 Purchasing
3 (3-0-6)
30502413 :  การจัดการระบบปฏิบัติการหน้าร้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 Frontline System Management for Modern Trade Business
3 (3-0-6)
30502414 :  การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่แบบบูรณาการ
 Integrated Modern Trade Business Management
3 (3-0-6)
30502415 :  การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
 Warehousing and Inventory Management
3 (2-2-5)
30502416 :  ศิลปะการขาย
 Salesmanship
3 (2-2-5)
30502417 :  การสื่อสารทางธุรกิจ
 Business Communication
3 (2-2-5)
30701304 :  การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Management
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30502405 :  การบริหารค่าตอบแทน
 Compensation Management
3 (3-0-6)
30502407 :  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 Integrated Marketing Communication in Modern Trade Business
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405