โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10017105 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10017105 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : นิติศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : -

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30001101 :  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
30001102 :  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
 Thai for Foreigners
3 (3-0-6)
30002101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
30002102 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
30003101 :  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
30003102 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30004101 :  สังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 Multicultural Society in the Greater Mekong Sub-region
3 (3-0-6)
30004102 :  วัยใสใจสะอาด
 Integrity in the New Generation
3 (3-0-6)
30004103 :  คุณธรรมและจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Virtues,Ethics and Life Quality Develoment
3 (3-0-6)
30004104 :  ศาสตร์ของความสุข
 Science of Happiness
3 (3-0-6)
30004105 :  ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
 Citizenship in a Democratic Society
3 (3-0-6)
30004106 :  สุนทรียศาสตร์เชิงความคิด
 Aesthetics of Thinking
3 (3-0-6)
30004107 :  จิตวิทยาในชีวิตประจำวันและการทำงานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
 Psychology in Everyday Life and Work for Life Skill Development
3 (3-0-6)
30004108 :  กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 Laws in Daily life
3 (3-0-6)
30004406 :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน
 Introduction to Laws in Daily Life
2 (2-0-4)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30005101 :  วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Science for Lifelong Learning
3 (3-0-6)
30005102 :  คณิตศาสตร์เพื่อการคิด การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ
 Mathematics for Thinking, Analysis, and Decision Making
3 (3-0-6)
30005103 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Science and Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
30005104 :  อาหาร ยาและเคมีภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 Food, Drugs, and Chemicals for Health
3 (3-0-6)
30005105 :  การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
 Creative Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
30005106 :  การปฐมพยาบาล
 First Aids
3 (3-0-6)
30005107 :  สุนทรียภาพทางเกษตรและการคิดเชิงสร้างสรรค์
 Agricultural Aesthetics and Creative
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30006101 :  การรู้สารสนเทศและความฉลาดทางดิจิทัล
 Information Literacy and Digital Intelligence
3 (3-0-6)
30006102 :  การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก
 Health, Sport, and Aesthetics
3 (3-0-6)
30006103 :  ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการผลิตสื่อดิจิทัล
 Creative Thinking for Digital Media Production
3 (3-0-6)
30006104 :  การใช้เทคโนโลยีทางการเงินในชีวิตประจำวัน
 Financial Technology Utilization in Daily Life
3 (3-0-6)
30006105 :  การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อสาธารณชน
 Personality Development and Public Speaking
3 (3-0-6)
30006106 :  กีฬา นันทนาการ และกิจกรรมค่ายพักแรมเพื่อสุขภาพ
 Sports, Recreation, and Camping for Health
3 (3-0-6)

 1.5 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30007101 :  การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ
 Business Creation and Entrepreneurship
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    96 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    84 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30111201 :  การให้เหตุผลทางกฎหมาย
 Legal Reasoning
2 (2-0-4)
30111202 :  กฎหมายอาญา ๑ : บทบัญญัติทั่วไป
 Criminal Law I: General Principles
3 (3-0-6)
30111203 :  กฎหมายอาญา ๒ : ภาคความผิด
 Criminal Law II: Specific Offenses
3 (3-0-6)
30111204 :  พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ
 Court of Organization and Judicial System
2 (2-0-4)
30111205 :  กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
 Introduction of Public Law
2 (2-0-4)
30111206 :  กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
 Civil Law: General Principles
2 (2-0-4)
30111207 :  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
 Juristic Act and Contract
3 (3-0-6)
30111208 :  กฎหมายว่าด้วยหนี้
 Obligations
3 (3-0-6)
30111209 :  กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
 Wrongful Acts, Management of Affairs without Mandate and Undue Enrichment
2 (2-0-4)
30111210 :  เอกเทศสัญญา ๑
 Specific Contracts I
3 (3-0-6)
30111211 :  เอกเทศสัญญา ๒
 Specific Contracts II
3 (3-0-6)
30111212 :  กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์สิน
 Security Transactions
2 (2-0-4)
30111213 :  กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือและประกันภัย
 Negotiable Instruments and Insurance
3 (3-0-6)
30111214 :  กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
 Partnerships and Companies
2 (2-0-4)
30111215 :  กฎหมายทรัพย์สินและที่ดิน
 Property and Land Law
3 (3-0-6)
30111216 :  กฎหมายครอบครัว
 Family Law
2 (2-0-4)
30111217 :  กฎหมายมรดก
 Succession Law
2 (2-0-4)
30111218 :  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑
 Civil Procedure Law I
3 (3-0-6)
30111219 :  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๒
 Civil Procedure Law II
3 (3-0-6)
30111220 :  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑
 Criminal Procedure Law I
3 (3-0-6)
30111221 :  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒
 Criminal Procedure Law II
2 (2-0-4)
30111222 :  กฎหมายลักษณะพยาน
 Evidence Law
3 (3-0-6)
30111223 :  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
 Legal Profession
2 (2-0-4)
30111224 :  นิติปรัชญา
 Legal Philosophy
2 (2-0-4)
30111225 :  กฎหมายระหว่างประเทศในทางเอกชน
 Private international Law
3 (3-0-6)
30111226 :  กฎหมายระหว่างประเทศในทางมหาชน
 Public International Law
3 (3-0-6)
30111227 :  รัฐธรรมนูญ
 Constitution
3 (3-0-6)
30111228 :  กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 Administrative Law
3 (3-0-6)
30111229 :  ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
 Administrative Court and Administrative Procedure Law
2 (2-0-4)
30111230 :  กฎหมายภาษีอากร
 Taxation Law
2 (2-0-4)
30111231 :  กฎหมายแรงงาน
 Labour Law
3 (3-0-6)
30111232 :  ศาลจำลองและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
 Advocacy and Moot Court
2 (1-2-3)
30111233 :  การวิจัยทางกฎหมาย
 Legal Research
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30111301 :  กฎหมายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 Law of Local Government Organizations
3 (3-0-6)
30111305 :  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
 International Trade Law
3 (3-0-6)
30111309 :  กฎหมายล้มละลาย
 Bankruptcy Law
3 (3-0-6)
30111310 :  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 Intellectual Property Law
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 3.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30111302 :  กฎหมายว่าด้วยการพัสดุ
 Public Procurement law
3 (3-0-6)
30111303 :  กฎหมายการเดินอากาศ
 Air Navigation law
3 (3-0-6)
30111304 :  กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
 Political Party and Election Law
3 (3-0-6)
30111306 :  กฎหมายโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล
 Telecommunication Law and Digital Economy
3 (3-0-6)
30111307 :  กฎหมายการลงทุน
 Investment Law
3 (3-0-6)
30111308 :  กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 International Economic Law
3 (3-0-6)
30111311 :  กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Information and Communication Technology Law
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405