โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10017805 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10017805 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : วิทยาลัยธาตุพนม
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : วิศวกรรมพลังงาน

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30001101 :  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
30002101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
30002102 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
30003101 :  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
30003102 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30004101 :  สังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 Multicultural Society in the Greater Mekong Sub-region
3 (3-0-6)
30004102 :  วัยใสใจสะอาด
 Integrity in the New Generation
3 (3-0-6)
30004103 :  คุณธรรมและจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Virtues,Ethics and Life Quality Develoment
3 (3-0-6)
30004104 :  ศาสตร์ของความสุข
 Science of Happiness
3 (3-0-6)
30004105 :  ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
 Citizenship in a Democratic Society
3 (3-0-6)
30004106 :  สุนทรียศาสตร์เชิงความคิด
 Aesthetics of Thinking
3 (3-0-6)
30004107 :  จิตวิทยาในชีวิตประจำวันและการทำงานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
 Psychology in Everyday Life and Work for Life Skill Development
3 (3-0-6)
30004108 :  กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 Laws in Daily life
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30005101 :  วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Science for Lifelong Learning
3 (3-0-6)
30005102 :  คณิตศาสตร์เพื่อการคิด การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ
 Mathematics for Thinking, Analysis, and Decision Making
3 (3-0-6)
30005103 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Science and Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
30005104 :  อาหาร ยาและเคมีภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 Food, Drugs, and Chemicals for Health
3 (3-0-6)
30005105 :  การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
 Creative Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
30005106 :  การปฐมพยาบาล
 First Aids
3 (3-0-6)
30005107 :  สุนทรียภาพทางเกษตรและการคิดเชิงสร้างสรรค์
 Agricultural Aesthetics and Creative
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30006101 :  การรู้สารสนเทศและความฉลาดทางดิจิทัล
 Information Literacy and Digital Intelligence
3 (3-0-6)
30006102 :  การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก
 Health, Sport, and Aesthetics
3 (3-0-6)
30006103 :  ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการผลิตสื่อดิจิทัล
 Creative Thinking for Digital Media Production
3 (3-0-6)
30006104 :  การใช้เทคโนโลยีทางการเงินในชีวิตประจำวัน
 Financial Technology Utilization in Daily Life
3 (3-0-6)
30006105 :  การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อสาธารณชน
 Personality Development and Public Speaking
3 (3-0-6)
30006106 :  กีฬา นันทนาการ และกิจกรรมค่ายพักแรมเพื่อสุขภาพ
 Sports, Recreation, and Camping for Health
3 (3-0-6)

 1.5 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30007101 :  การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ
 Business Creation and Entrepreneurship
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาชีพเฉพาะ    88 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานวิชาชีพ    39 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30501207 :  ปฏิบัติการเชิงวิศวกรรม
 Engineering Workshop
2 (0-4-2)
30501208 :  วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
 Basic Electrical Engineering
3 (3-0-6)
30501209 :  การทำความเย็นและปรับอากาศ
 Refrigeration and Air Conditioning
3 (3-0-6)
30501210 :  การถ่ายเทความร้อน
 Heat Transfer
3 (3-0-6)
30501211 :  เชื้อเพลิงและการเผาไหม้
 Fuel and Combustion
3 (3-0-6)
30501212 :  การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
 Computer Aided Drawing
2 (0-4-2)
31100206 :  สถิติวิศวกรรม
 Engineering Statistics
3 (3-0-6)
31100211 :  กลศาสตร์วิศวกรรม
 Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
31100219 :  อุณหพลศาสตร์
 Thermodynamics
3 (3-0-6)
31100220 :  คณิตศาสตร์วิศวกรรมและการประยุกต์ใช้งาน 1
 Engineering Mathematics and Its Applications I
3 (3-0-6)
31100221 :  คณิตศาสตร์วิศวกรรมและการประยุกต์ใช้งาน 2
 Engineering Mathematics and Its Applications II
3 (3-0-6)
31401210 :  ฟิสิกส์วิศวกรรม
 Engineering Physics
3 (3-0-6)
31401211 :  ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม
 Engineering Physics Laboratory
1 (0-3-1)
31402275 :  เคมีวิศวกรรม
 Engineering Chemistry
3 (3-0-6)
31402276 :  ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม
 Engineering Chemistry Laboratory
1 (0-3-1)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพ
 2.2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ    34 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30501312 :  แหล่งกำเนิดพลังงานและเทคโนโลยีการแปลงพลังงาน
 Energy Resources and Energy Conversion Technology
3 (3-0-6)
30501313 :  วิศวกรรมพลังงานทดแทน
 Alternative Energy Engineering
3 (3-0-6)
30501314 :  วิศวกรรมพลังงานหมุนเวียน
 Renewable Energy Engineering
3 (3-0-6)
30501315 :  เครื่องมือวัดและการตรวจวัดพลังงาน
 Energy Instruments and Measurement
3 (3-0-6)
30501316 :  เครื่องจักรกลไฟฟ้า
 Electrical Machines
2 (1-3-3)
30501317 :  วิศวกรรมพลังงานชุมชน
 Community Energy Engineering
3 (3-0-6)
30501318 :  การจัดการและการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
 Energy Management and Conservation in Building
3 (3-0-6)
30501319 :  การจัดการและการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
 Electric Energy Management and Conservation
3 (3-0-6)
30501320 :  การจัดการและการอนุรักษ์พลังงานความร้อน
 Thermal Energy Management and Conservation
3 (3-0-6)
30501321 :  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
 Engineering Economics
3 (3-0-6)
30501322 :  สัมมนาพลังงาน
 Energy Seminar
2 (2-0-4)
30501701 :  โครงการวิศวกรรมพลังงาน
 Energy Engineering Project
3 (2-2-5)

 2.2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30501412 :  ระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
 Automatic Control System in Industry
3 (3-0-6)
30501413 :  วิศวกรรมพลังงานน้ำ
 Hydro Energy Engineering
3 (3-0-6)
30501414 :  วิศวกรรมพลังงานลม
 Wind Energy Engineering
3 (3-0-6)
30501415 :  วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์
 Solar Energy Engineering
3 (3-0-6)
30501416 :  วิศวกรรมพลังงานชีวมวล
 Biomass Energy Engineering
3 (3-0-6)
30501417 :  วิศวกรรมการอบแห้ง
 Drying Engineering
3 (3-0-6)
30501418 :  วิศวกรรมงานระบบ
 Plant Engineering
3 (3-0-6)
30501419 :  วิศวกรรมโรงผลิตกำลัง
 Power Plant Engineering
3 (3-0-6)
30501420 :  วิศวกรรมควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและกฎหมาย
 Quality Control Engineering, Safety, Environment and Laws
3 (3-0-6)
30501421 :  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Engineering
3 (3-0-6)
30501422 :  วิศวกรรมยานยนต์
 Automotive Engineering
3 (3-0-6)

 2.3 สหกิจศึกษา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30501901 :  สหกิจศึกษา
  
6 (0-36-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405