โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10018125 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10018125 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30001101 :  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
30001102 :  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
 Thai for Foreigners
3 (3-0-6)
30002101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
30002102 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
30003101 :  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
30003102 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30004101 :  สังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 Multicultural Society in the Greater Mekong Sub-region
3 (3-0-6)
30004102 :  วัยใสใจสะอาด
 Integrity in the New Generation
3 (3-0-6)
30004103 :  คุณธรรมและจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Virtues,Ethics and Life Quality Develoment
3 (3-0-6)
30004104 :  ศาสตร์ของความสุข
 Science of Happiness
3 (3-0-6)
30004105 :  ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
 Citizenship in a Democratic Society
3 (3-0-6)
30004106 :  สุนทรียศาสตร์เชิงความคิด
 Aesthetics of Thinking
3 (3-0-6)
30004107 :  จิตวิทยาในชีวิตประจำวันและการทำงานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
 Psychology in Everyday Life and Work for Life Skill Development
3 (3-0-6)
30004108 :  กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 Laws in Daily life
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตสาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30005101 :  วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Science for Lifelong Learning
3 (3-0-6)
30005102 :  คณิตศาสตร์เพื่อการคิด การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ
 Mathematics for Thinking, Analysis, and Decision Making
3 (3-0-6)
30005103 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Science and Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
30005104 :  อาหาร ยาและเคมีภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 Food, Drugs, and Chemicals for Health
3 (3-0-6)
30005105 :  การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
 Creative Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
30005106 :  การปฐมพยาบาล
 First Aids
3 (3-0-6)
30005107 :  สุนทรียภาพทางเกษตรและการคิดเชิงสร้างสรรค์
 Agricultural Aesthetics and Creative
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30006101 :  การรู้สารสนเทศและความฉลาดทางดิจิทัล
 Information Literacy and Digital Intelligence
3 (3-0-6)
30006102 :  การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก
 Health, Sport, and Aesthetics
3 (3-0-6)
30006103 :  ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการผลิตสื่อดิจิทัล
 Creative Thinking for Digital Media Production
3 (3-0-6)
30006104 :  การใช้เทคโนโลยีทางการเงินในชีวิตประจำวัน
 Financial Technology Utilization in Daily Life
3 (3-0-6)
30006105 :  การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อสาธารณชน
 Personality Development and Public Speaking
3 (3-0-6)
30006106 :  กีฬา นันทนาการ และกิจกรรมค่ายพักแรมเพื่อสุขภาพ
 Sports, Recreation, and Camping for Health
3 (3-0-6)

 1.5 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30007101 :  การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ
 Business Creation and Entrepreneurship
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    84 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30114201 :  พื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อม
 Principle of Society, Economics, Politics and Environment
3 (3-0-6)
30114202 :  จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม
 Psychology for Social Development
3 (3-0-6)
30114203 :  การพัฒนาความคิดเชิงระบบ
 Systematic Thinking Development
3 (3-0-6)
30114204 :  ทักษะการค้นคว้าและการสื่อสารทางพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 Research skills and communication for social and environmental development
3 (2-2-5)

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ    72 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ    48 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30114301 :  ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศและสังคม
 Ecological and Social Relationships
3 (2-2-5)
30114302 :  การพัฒนาและงานอาสาสมัครเพื่อสังคม
 Volunteer work and development
3 (2-2-5)
30114303 :  แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา
 Concept and Theory of Development
3 (3-0-6)
30114304 :  พลังงานทางเลือกเพื่อสังคม
 Alternatives energy for Society
3 (3-0-6)
30114305 :  ภาวะผู้นำการจัดการองค์กรในสังคมสมัยใหม่
 Leadership in Organization Management in Modern Society
3 (3-0-6)
30114306 :  นวัตกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
 Social Innovation
3 (2-2-5)
30114307 :  การศึกษาชุมชน
 Community Study
3 (2-2-5)
30114308 :  กฎหมายเกี่ยวกับงานพัฒนาสังคม
 Laws of Social Development
3 (3-0-6)
30114309 :  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
 Research Methodology in Social Sciences
3 (2-2-5)
30114310 :  ชายแดนศึกษา
 Border Study
3 (3-0-6)
30114311 :  การฝึกปฏิบัติการวิจัยทางสังคมศาสตร์
  Practice for Research in Social Sciences
3 (2-2-5)
30114312 :  การพัฒนาและการเติบโตของเมือง
 Development and Growth of the Urban
3 (2-2-5)
30114313 :  สวัสดิการสังคม
 Social Welfare
3 (2-2-5)
30114314 :  การฝึกปฏิบัติการสัมมนา
 Seminar Practise
3 (2-2-5)
30114901 :  สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
6 (0-450-0)
30114902 :  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 Professional Experience Practice
3 (0-360-0)

 2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30114401 :  วิสาหกิจเพื่อสังคม
 Social Enterprise
3 (2-2-5)
30114402 :  การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและชุมชน
 Environmental Quality Promotion
3 (2-2-5)
30114403 :  นโยบายและการวางแผนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 Sustainable social and environmental policy and planning
3 (3-0-6)
30114404 :  การจัดการสิ่งแวดล้อมในสภาวะการเปลี่ยนแปลง
 Environmental management in a changing conditions
3 (2-2-5)
30114405 :  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม
 Environment and Social Impacts Assessment
3 (2-2-5)
30114406 :  การบริหารและจัดการโครงการพัฒนา
 Ethics for Environment
3 (2-2-5)
30114407 :  ประชาสังคมและขบวนการทางสังคมกับการพัฒนา
 Civil society and social movements in development
3 (3-0-6)
30114408 :  หลักการและทักษะการปฏิบัติงานพัฒนาสังคม
 Principle and Skill of Development Practice
3 (2-2-5)
30114409 :  เพศภาวะกับการพัฒนา
 Gender and Development
3 (3-0-6)
30114410 :  ปัญหาสังคมและประเด็นสำคัญด้านการพัฒนา
 Social Problems and Important Development Issues
3 (3-0-6)
30114411 :  การเสริมพลังและการพัฒนาองค์กรชุมชน
 Empowerment and development of community organizations
3 (2-2-5)
30114412 :  กลุ่มเปราะบางกับการพัฒนา
 Child and Youth Potential Development
3 (2-2-5)
30114413 :  การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
 Child and Youth Potential Development
3 (2-2-5)
30114414 :  สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม
 Environmental Sociology
3 (3-0-6)
30114415 :  การจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม
 Environmental Conflict Management
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 3.1 วิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30114407 :  ประชาสังคมและขบวนการทางสังคมกับการพัฒนา
 Civil society and social movements in development
3 (3-0-6)
30114415 :  การจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม
 Environmental Conflict Management
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405