โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10018126 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10018126 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดการศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30001101 :  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
30001102 :  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
 Thai for Foreigners
3 (3-0-6)
30002101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
30002102 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
30003101 :  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
30003102 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30004101 :  สังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 Multicultural Society in the Greater Mekong Sub-region
3 (3-0-6)
30004102 :  วัยใสใจสะอาด
 Integrity in the New Generation
3 (3-0-6)
30004103 :  คุณธรรมและจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Virtues,Ethics and Life Quality Develoment
3 (3-0-6)
30004104 :  ศาสตร์ของความสุข
 Science of Happiness
3 (3-0-6)
30004105 :  ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
 Citizenship in a Democratic Society
3 (3-0-6)
30004106 :  สุนทรียศาสตร์เชิงความคิด
 Aesthetics of Thinking
3 (3-0-6)
30004107 :  จิตวิทยาในชีวิตประจำวันและการทำงานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
 Psychology in Everyday Life and Work for Life Skill Development
3 (3-0-6)
30004108 :  กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 Laws in Daily life
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30005101 :  วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Science for Lifelong Learning
3 (3-0-6)
30005102 :  คณิตศาสตร์เพื่อการคิด การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ
 Mathematics for Thinking, Analysis, and Decision Making
3 (3-0-6)
30005103 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Science and Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
30005104 :  อาหาร ยาและเคมีภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 Food, Drugs, and Chemicals for Health
3 (3-0-6)
30005105 :  การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
 Creative Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
30005106 :  การปฐมพยาบาล
 First Aids
3 (3-0-6)
30005107 :  สุนทรียภาพทางเกษตรและการคิดเชิงสร้างสรรค์
 Agricultural Aesthetics and Creative
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30006101 :  การรู้สารสนเทศและความฉลาดทางดิจิทัล
 Information Literacy and Digital Intelligence
3 (3-0-6)
30006102 :  การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก
 Health, Sport, and Aesthetics
3 (3-0-6)
30006103 :  ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการผลิตสื่อดิจิทัล
 Creative Thinking for Digital Media Production
3 (3-0-6)
30006104 :  การใช้เทคโนโลยีทางการเงินในชีวิตประจำวัน
 Financial Technology Utilization in Daily Life
3 (3-0-6)
30006105 :  การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อสาธารณชน
 Personality Development and Public Speaking
3 (3-0-6)
30006106 :  กีฬา นันทนาการ และกิจกรรมค่ายพักแรมเพื่อสุขภาพ
 Sports, Recreation, and Camping for Health
3 (3-0-6)

 1.5 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30007101 :  การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ
 Business Creation and Entrepreneurship
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    91 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    33 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30102201 :  รัฐศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Political Science
3 (3-0-6)
30102202 :  หลักรัฐประศาสนศาสตร์
 Principles of Public Administration
3 (3-0-6)
30102203 :  การบริหารการคลังและงบประมาณ
 Public Budgeting and Fiscal Administration
3 (3-0-6)
30102204 :  ระบบบริหารราชการไทย
 Thai Administrative System
3 (3-0-6)
30102205 :  นโยบายสาธารณะ
 Public Policy
3 (3-0-6)
30102206 :  การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Management
3 (3-0-6)
30102207 :  องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
3 (3-0-6)
30102208 :  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
 Research Methodology in Public Administration
3 (3-0-6)
30102209 :  แนวคิดการปกครองท้องถิ่น
 Local Government Concepts
3 (3-0-6)
30102210 :  สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
 Seminar in Public Administration
3 (3-0-6)
30111227 :  รัฐธรรมนูญ
 Constitution
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    58 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30102301 :  พฤติกรรมองค์การ
 Organization Behavior
3 (3-0-6)
30102302 :  การบริหารการคลังท้องถิ่น
 Local Financial Administration
3 (3-0-6)
30102303 :  ภาวะผู้นำและคุณธรรมสำหรับนักบริหาร
 Leadership and Moral Principles for Administrators
3 (3-0-6)
30102304 :  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
 Strategies for Human Resource Development
3 (3-0-6)
30102305 :  การปกครองท้องถิ่นไทยและเปรียบเทียบ
 Local Thai government and comparison
3 (3-0-6)
30102306 :  การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล
 Public Policy Implementation and Evaluation
3 (3-0-6)
30102307 :  การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลง
 Organization Development and Changes
3 (3-0-6)
30102308 :  การจัดการภาครัฐและเอกชน
 Public and Private Management
3 (3-0-6)
30102309 :  การบริหารการปกครองสาธารณะและการมีส่วนร่วม
 Public Governance and Participaton
3 (3-0-6)
30102310 :  การเมืองและการปกครองของไทย
 Thai Politics and Bureaucracy
3 (3-0-6)
30102311 :  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
 Strategic Management in Public Sector
3 (3-0-6)
30102312 :  สถิติสำหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
 Statistics for Public Administration Research
3 (3-0-6)

 2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก    15 หน่วยกิต
 2.2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30102901 :  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
 Preparation forProfessional Experience in Public Administration
2 (0-90-0)
30102902 :  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
 Professional Experience in Public Administration
5 (0-450-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 3.1 วิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405