โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10018605 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10018605 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    24 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาทักษะการสื่อสาร    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30011101 :   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
30011102 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
30011103 :  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
30011104 :  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
30011105 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (3-0-6)
30011106 :  การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อสาธารณชน
 Personality Development and Public Speaking
3 (3-0-6)
30011107 :  การสื่อสารในยุคดิจิทัล
 Communication in Digital Era
3 (3-0-6)
30011108 :  การถ่ายภาพ อินโฟกราฟิกและการนำเสนอแบบดิจิทัล
 Photography Infographics and Digital Presentation
3 (3-0-6)
30011109 :   ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
 Thai for Foreigners
3 (3-0-6)
30011110 :  การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการสื่อสาร
 Usage of Application Software for Communication
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาจิตสาธารณะ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30012101 :   ชีวิตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
 Life in a changing world
3 (3-0-6)
30012102 :  ความสุขในศตวรรษที่ 21
 Happiness in 21st Century
3 (3-0-6)
30012103 :  สังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 Multicultural Society in the Greater Mekong Sub-region
3 (3-0-6)
30012104 :   ความเป็นพลเมืองยุคใหม่
 New Generation Citizenship
3 (3-0-6)
30012105 :   คุณธรรมและจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Virtue and Ethics for Improving Quality of Life
3 (3-0-6)
30012106 :  กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 Laws in Daily life
3 (3-0-6)
30012107 :  เศรษฐกิจ BCG เพื่อโลกในศตวรรษที่ 21
 BCG Economy for the 21th Century World
3 (3-0-6)
30012108 :  การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Natural Resources and Environmental Conservation
3 (3-0-6)
30012109 :  จิตวิทยาและภาวะผู้นำยุคดิจิทัล
 Psychology and Leadership in the Digital Age
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาทักษะการทำงานในยุคใหม่    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30013101 :   การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
 Creative Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
30013102 :  สะเต็มเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 STEM for Lifelong Learning
3 (3-0-6)
30013103 :  คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 Mathematics for Decision Making and Fundamentals of Data Analytics
3 (3-0-6)
30013104 :  การตลาดดิจิทัลเชิงบูรณาการ
 Integrated Digital Marketing
3 (3-0-6)
30013105 :   การทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกัน
 Teamwork and Collaboration
3 (3-0-6)
30013106 :   ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
 Entrepreneurship Skills
3 (3-0-6)
30013107 :  สุนทรียศาสตร์เชิงความคิด
 Aesthetics of Thinking
3 (3-0-6)
30013108 :  เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน
 Artificial Intelligence Technology in Daily Life
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    96 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานวิชาชีพ    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30120201 :  หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย
 Grammar and use of Thai language
3 (3-0-6)
30120202 :  การอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์
 Thai Analytical Reading
3 (2-2-5)
30120203 :  การฟังเชิงวิชาการและการจดบันทึก
 Academic Listening and Note-taking
3 (2-2-5)
30120204 :  ภาษาไทยเชิงวิชาการ
 Academic Thai
3 (3-0-6)
30120205 :  ภาษาศาสตร์และการประยุกต์
 Linguistics and Application
3 (3-0-6)
30120206 :  การพูดเชิงสร้างสรรค์
 Public Speaking
3 (2-2-5)

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ    72 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ    48 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30120301 :  ภาษากับสังคม
 Thai Language and Society
3 (3-0-6)
30120302 :  ภาษาไทยเพื่องานสำนักงาน
 Thai for Office
3 (2-2-5)
30120303 :  สื่อดิจิทัลและนวัตกรรม
 Digital Media and Innovation
3 (2-2-5)
30120304 :  ภาษาและคติชนวิทยาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 Folklore Studies in the Greater Mekong Sub-region
3 (3-0-6)
30120305 :  เทคนิคการเขียนคอนเทนต์ดิจิทัล
 Digital Content Writing Techniques
3 (2-2-5)
30120306 :  ภาษาไทยสำหรับการสื่อสารมวลชน
 Thai for Mass Communication
3 (2-2-5)
30120307 :  วาทกรรมวิเคราะห์
 Discourse analysis
3 (3-0-6)
30120308 :  ภาษาเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ
 Language for Personality and Leadership Developing
3 (2-2-5)
30120309 :  ภาษาไทยสำหรับบรรณาธิการกิจ
 Thai for Editorial Work
3 (2-2-5)
30120310 :  ภาษาไทยเพื่อธุรกิจดิจิทัล
 Thai Language for Business Communication
3 (2-2-5)
30120311 :  วรรณกรรมร่วมสมัย
 Contemporary literature
3 (3-0-6)
30120312 :  ศิลปะการแปล
 The art of translation
3 (2-2-5)
30120313 :  การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
 Teaching Thai as a Foreign Language
3 (3-0-6)
30120314 :  ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการนำเสนอ
 Art of Using Language for New Media Communication
3 (2-2-5)
30120315 :  วรรณกรรมวิจารณ์
 Literary Criticism
3 (3-0-6)
30120316 :  การวิจัยทางภาษาไทย
 Thai Language Research
3 (3-0-6)

 2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30120401 :  การเขียนเชิงสร้างสรรค์
 Creative Thai writing
3 (2-2-5)
30120402 :  อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
 Foreign Language Influences in Thai
3 (3-0-6)
30120403 :  สุนทรียศาสตร์ในภาษาไทย
 Aesthetic in Thai
3 (3-0-6)
30120404 :  การแปลเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ
 Translation for specific purposes
3 (2-2-5)
30120405 :  ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวในบริบทปัจจุบัน
 Thai Language for Tourism
3 (2-2-5)
30120406 :  ภาษาไทยในสื่อสมัยใหม่
 Thai Language for New Media
3 (3-0-6)
30120407 :  การจัดการโซเชียลมีเดีย
 Social media management
3 (3-0-6)
30120408 :  วัจนปฏิบัติศาสตร์
 Pragmatics
3 (3-0-6)
30120409 :  อรรถศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Semantics
3 (3-0-6)
30120410 :  การสื่อสารในภาวะวิกฤต
 Crisis Communication
3 (3-0-6)
30120411 :  การสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม
 Communication in a multicultural society
3 (3-0-6)
30120412 :  นวัตกรรมการเล่าเรื่อง
 Storytelling Innovation
3 (3-0-6)
30120413 :  การเขียนเพื่อบำบัดและเยียวยาจิตใจ
 Writing for therapy and healing souls
3 (2-2-5)
30120414 :  การเขียนข่าวและสารคดี
 Writing for News and Documentaries
3 (3-0-6)
30120415 :  การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 Writing for Advertising and Public Relations
3 (3-0-6)

 2.2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30120901 :  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
 Thai Internship
3 (0-480-0)
30120902 :  สหกิจศึกษา
 Co – operative Education
6 (0-640-0)

 3 หมวดเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 3.1 หมวดเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405