โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10014945 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10014945 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : วิทยาลัยธาตุพนม
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี(เทียบโอน/ต่อเนื่อง)
 หลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (แขนงวิชาไฟฟ้าควบคุม)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    18 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30001301 :  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)
30001302 :  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
 Thai for Foreigners
2 (1-2-3)
30002301 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
2 (1-2-3)
30002303 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 English for Work
2 (1-2-3)
30003301 :  ภาษาจีนเบื้องต้น
 Basic Chinese
2 (1-2-3)
30003302 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
2 (1-2-3)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30004301 :  มนุษย์กับสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 Humans and societies in the Greater Mekong Sub-region
2 (1-2-3)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30005301 :  การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
 Creative Thinking and Problem Solving
2 (1-2-3)

 1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30006401 :  การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล
 Information Literacy in Digital Society
2 (1-2-3)

 1.5 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30007301 :  การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ
 Business Creation and Entrepreneurship
2 (1-2-3)

 2 หมวดวิชาชีพเฉพาะ    55 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานวิชาชีพ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30503201 :  การควบคุมคุณภาพ
 Quality Control
3 (3-0-6)
30503202 :  กระบวนการผลิต
 Manufacturing Processes
3 (3-0-6)
30503203 :  วิศวกรรมความปลอดภัย
 Safety Engineering
3 (3-0-6)
30503204 :  ผู้ประกอบการและนวัตกรรม
 Entrepreneurs and Innovation
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพ    43 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ    25 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30503301 :  วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 Electronics Circuits and Devices
3 (3-0-6)
30503302 :  เซ็นเซอร์และอุปกรณ์กระตุ้น
 Sensors and Actuators
3 (0-6-3)
30503303 :  หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 Industrial Robots
3 (3-0-6)
30503304 :  โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
 Computer Programming for Mechatronics Engineering
3 (0-6-3)
30503305 :  เทคโนโลยีเครื่องจักรอัตโนมัติ
 Automation Machine Technology
3 (3-0-6)
30503306 :  คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ
 Computer Aided Drafting and Designs
3 (0-6-3)
30503307 :  การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการผลิต
 Designs of Manufacturing Machinery Components
3 (0-6-3)
30503308 :  ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ประยุกต์
 Applied Hydraulics and Pneumatics
3 (0-6-3)
30503309 :  สัมมนาทางไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 Manufacturing Mechanical Electrical Seminar
1 (0-2-1)

 2.2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30503401 :  วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
 Electrical Circuit Analysis
3 (3-0-6)
30503402 :  ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
 Electromagnetic Theory
3 (3-0-6)
30503403 :  เครื่องจักรกลไฟฟ้า
 Electrical Machines
3 (3-0-6)
30503404 :  การออกแบบดิจิทัล
 Digital Designs
3 (0-6-3)
30503405 :  วิศวกรรมการควบคุม
 Control Engineering
3 (3-0-6)
30503406 :  การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
 Electric Drives
3 (3-0-6)
30503407 :  ระบบควบคุมและอุปกรณ์วัดในอุตสาหกรรม
 Industrial Control and Measurement Device Systems
3 (0-6-3)
30503408 :  การบริหารการใช้พลังงานไฟฟ้า
 Usage Management of Electrical Energy
3 (3-0-6)
30503409 :  ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
 Automatic Systems in Industrial Factory
3 (3-0-6)
30503702 :  โครงงานไฟฟ้าควบคุม
 Control Electrics Projects
3 (0-9-0)

 2.3 สหกิจศึกษา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30503901 :  สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
6 (0-36-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30002302 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 Academic English
2 (1-2-3)
30002401 :  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน
 English for Specific Purposes
2 (1-2-3)
30503701 :  ปัญหาพิเศษไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 Special Problems in Manufacturing Mechanical Electrics
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405