โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาลัยธาตุพนม
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี(เทียบโอน/ต่อเนื่อง)
 หลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (แขนงวิชาเครื่องกลการผลิต)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    18 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30001301 :  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)
30001302 :  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
 Thai for Foreigners
2 (1-2-3)
30002301 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
2 (1-2-3)
30002303 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 English for Work
2 (1-2-3)
30003301 :  ภาษาจีนเบื้องต้น
 Basic Chinese
2 (1-2-3)
30003302 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
2 (1-2-3)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30004301 :  มนุษย์กับสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 Humans and societies in the Greater Mekong Sub-region
2 (1-2-3)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30005301 :  การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
 Creative Thinking and Problem Solving
2 (1-2-3)

 1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30006401 :  การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล
 Information Literacy in Digital Society
2 (1-2-3)

 1.5 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30007301 :  การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ
 Business Creation and Entrepreneurship
2 (1-2-3)

 2 หมวดวิชาชีพเฉพาะ    55 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานวิชาชีพ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30503201 :  การควบคุมคุณภาพ
 Quality Control
3 (3-0-6)
30503202 :  กระบวนการผลิต
 Manufacturing Processes
3 (3-0-6)
30503203 :  วิศวกรรมความปลอดภัย
 Safety Engineering
3 (3-0-6)
30503204 :  ผู้ประกอบการและนวัตกรรม
 Entrepreneurs and Innovation
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพ    43 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ    25 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30503301 :  วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 Electronics Circuits and Devices
3 (3-0-6)
30503302 :  เซ็นเซอร์และอุปกรณ์กระตุ้น
 Sensors and Actuators
3 (0-6-3)
30503303 :  หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 Industrial Robots
3 (3-0-6)
30503304 :  โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
 Computer Programming for Mechatronics Engineering
3 (0-6-3)
30503305 :  เทคโนโลยีเครื่องจักรอัตโนมัติ
 Automation Machine Technology
3 (3-0-6)
30503306 :  คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ
 Computer Aided Drafting and Designs
3 (0-6-3)
30503307 :  การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการผลิต
 Designs of Manufacturing Machinery Components
3 (0-6-3)
30503308 :  ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ประยุกต์
 Applied Hydraulics and Pneumatics
3 (0-6-3)
30503309 :  สัมมนาทางไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 Manufacturing Mechanical Electrical Seminar
1 (0-2-1)

 2.2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30503410 :  กลศาสตร์วิศวกรรม
 Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
30503411 :  วิศวกรรมการบำรุงรักษา
 Maintenance Engineering
3 (3-0-6)
30503412 :  อุณหพลศาสตร์
 Thermodynamics
3 (3-0-6)
30503413 :  การทำความเย็นและปรับอากาศ
 Refrigeration and Air Conditioning
3 (0-6-3)
30503414 :  การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
 Measurement and Instrument in Industry
3 (3-0-6)
30503415 :  วัสดุอุตสาหกรรม
 Industrial Materials
3 (3-0-6)
30503416 :  เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
 Modern Automotive Technology
3 (3-0-6)
30503417 :  การออกแบบและวางผังในโรงงานอุตสาหกรรม
 Plant Layouts and Designs
3 (3-0-6)
30503418 :  ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
 Finite Element Methods
3 (0-6-3)
30503419 :  เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน
 Renewable Energy Technology
3 (3-0-6)
30503703 :  โครงงานเครื่องกลการผลิต
 Manufacturing Machine Projects
3 (0-9-0)

 2.3 สหกิจศึกษา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30503901 :  สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
6 (0-36-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30002302 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 Academic English
2 (1-2-3)
30002401 :  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน
 English for Specific Purposes
2 (1-2-3)
30503701 :  ปัญหาพิเศษไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 Special Problems in Manufacturing Mechanical Electrics
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405