โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10016605 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10016605 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : วิทยาลัยธาตุพนม
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี(เทียบโอน/ต่อเนื่อง)
 หลักสูตร : บัญชีบัณฑิต
 สาขาวิชา : บัญชีบัณฑิต

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    18 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มภาษา    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30001101 :  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
30002101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
30002102 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 English for Academic Purposes
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30004101 :  สังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 Multicultural Society in the Greater Mekong Sub-region
3 (3-0-6)
30004102 :  วัยใสใจสะอาด
 Integrity in the New Generation
3 (3-0-6)
30004103 :  คุณธรรมและจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Virtues,Ethics and Life Quality Develoment
3 (3-0-6)
30004104 :  ศาสตร์ของความสุข
 Science of Happiness
3 (3-0-6)
30004105 :  ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
 Citizenship in a Democratic Society
3 (3-0-6)
30004106 :  สุนทรียศาสตร์เชิงความคิด
 Aesthetics of Thinking
3 (3-0-6)
30004107 :  จิตวิทยาในชีวิตประจำวันและการทำงานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
 Psychology in Everyday Life and Work for Life Skill Development
3 (3-0-6)
30004108 :  กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 Laws in Daily life
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30005101 :  วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Science for Lifelong Learning
3 (3-0-6)
30005102 :  คณิตศาสตร์เพื่อการคิด การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ
 Mathematics for Thinking, Analysis, and Decision Making
3 (3-0-6)
30005103 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Science and Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
30005104 :  อาหาร ยาและเคมีภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 Food, Drugs, and Chemicals for Health
3 (3-0-6)
30005105 :  การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
 Creative Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
30005106 :  การปฐมพยาบาล
 First Aids
3 (3-0-6)
30005107 :  สุนทรียภาพทางเกษตรและการคิดเชิงสร้างสรรค์
 Agricultural Aesthetics and Creative
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30006101 :  การรู้สารสนเทศและความฉลาดทางดิจิทัล
 Information Literacy and Digital Intelligence
3 (3-0-6)
30006102 :  การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก
 Health, Sport, and Aesthetics
3 (3-0-6)
30006103 :  ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการผลิตสื่อดิจิทัล
 Creative Thinking for Digital Media Production
3 (3-0-6)
30006104 :  การใช้เทคโนโลยีทางการเงินในชีวิตประจำวัน
 Financial Technology Utilization in Daily Life
3 (3-0-6)
30006105 :  การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อสาธารณชน
 Personality Development and Public Speaking
3 (3-0-6)
30006106 :  กีฬา นันทนาการ และกิจกรรมค่ายพักแรมเพื่อสุขภาพ
 Sports, Recreation, and Camping for Health
3 (3-0-6)

 1.5 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30007101 :  การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ
 Business Creation and Entrepreneurship
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    61 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30504201 :  การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน
 Strategic Management for Competition
3 (3-0-6)
30504201 :  การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน
 Strategic Management for Competition
3 (3-0-6)
30504202 :  สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
 Statistics and Quantitative Analysis for Business
3 (0-6-3)
30504203 :  การบัญชีการเงิน
 Financial Accounting
3 (3-0-6)
30504204 :  การภาษีอากรธุรกิจ
 Business Taxation
3 (0-6-3)
30504205 :  การจัดการประกอบการธุรกิจสมัยใหม่
 Modern Business Entrepreneurship Management
3 (3-0-6)
30504206 :  การเงินธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
 Business Finance and Economics
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    37 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30504301 :  การบัญชีขั้นกลาง 1
 Intermediate Accounting I
3 (3-0-6)
30504302 :  การบัญชีขั้นกลาง 2
 Intermediate Accounting II
3 (3-0-6)
30504303 :  การบัญชีขั้นสูง 1
 Advanced Accounting I
3 (3-0-6)
30504304 :  การบัญชีขั้นสูง 2
 Advanced Accounting II
3 (3-0-6)
30504305 :  การบัญชีต้นทุน
 Cost Accounting
3 (3-0-6)
30504306 :  การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงองค์กร
 Internal Control and Enterprise Risk Management
3 (3-0-6)
30504307 :  การบัญชีภาษีอากร
 Tax Accounting
3 (0-6-3)
30504308 :  รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
 Financial Reporting and financial Statement Analysis
3 (0-6-3)
30504309 :  การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
 Auditing and Assurance Services
3 (3-0-6)
30504310 :  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 Accounting Information System
3 (0-6-3)
30504311 :  การบัญชีบริหาร
 Managerial Accounting
3 (0-6-3)
30504312 :  สัมมนาทางการบัญชี
 Seminar in Accounting
3 (3-0-6)
30504313 :  การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 Preparation for Professional Experience
1 (1-0-2)

 2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะเลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30504402 :  นวัตกรรมการสอบบัญชี
 Auditing Innovation
3 (0-6-3)
30504403 :  เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับวิชาชีพบัญชี
 Digital Technology for Accounting Profession
3 (0-6-3)
30504404 :  การวางแผนทรัพยากรองค์กร
 Enterprise Resource Planning
3 (3-0-6)

 2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30504901 :  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี
 Internship in Accounting Profession
3 (0-9-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30504401 :  การบัญชีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 Accounting for Small and Medium-Sized Enterprises
3 (3-0-6)
30504405 :  กฎหมายธุรกิจและพาณิชย์
 Business and Commercial Law
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405