โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10016806 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10016806 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : วิทยาลัยธาตุพนม
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี(เทียบโอน/ต่อเนื่อง)
 หลักสูตร : สาขาวิชาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 สาขาวิชา : ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (แขนงวิชาเครื่องกลการผลิต)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    18 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30001101 :  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
30002101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
30002102 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 English for Academic Purposes
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30004101 :  สังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 Multicultural Society in the Greater Mekong Sub-region
3 (3-0-6)
30004102 :  วัยใสใจสะอาด
 Integrity in the New Generation
3 (3-0-6)
30004103 :  คุณธรรมและจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Virtues,Ethics and Life Quality Develoment
3 (3-0-6)
30004104 :  ศาสตร์ของความสุข
 Science of Happiness
3 (3-0-6)
30004105 :  ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
 Citizenship in a Democratic Society
3 (3-0-6)
30004106 :  สุนทรียศาสตร์เชิงความคิด
 Aesthetics of Thinking
3 (3-0-6)
30004107 :  จิตวิทยาในชีวิตประจำวันและการทำงานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
 Psychology in Everyday Life and Work for Life Skill Development
3 (3-0-6)
30004108 :  กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 Laws in Daily life
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30005101 :  วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Science for Lifelong Learning
3 (3-0-6)
30005102 :  คณิตศาสตร์เพื่อการคิด การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ
 Mathematics for Thinking, Analysis, and Decision Making
3 (3-0-6)
30005103 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Science and Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
30005104 :  อาหาร ยาและเคมีภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 Food, Drugs, and Chemicals for Health
3 (3-0-6)
30005105 :  การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
 Creative Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
30005106 :  การปฐมพยาบาล
 First Aids
3 (3-0-6)
30005107 :  สุนทรียภาพทางเกษตรและการคิดเชิงสร้างสรรค์
 Agricultural Aesthetics and Creative
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30006101 :  การรู้สารสนเทศและความฉลาดทางดิจิทัล
 Information Literacy and Digital Intelligence
3 (3-0-6)
30006102 :  การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก
 Health, Sport, and Aesthetics
3 (3-0-6)
30006103 :  ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการผลิตสื่อดิจิทัล
 Creative Thinking for Digital Media Production
3 (3-0-6)
30006104 :  การใช้เทคโนโลยีทางการเงินในชีวิตประจำวัน
 Financial Technology Utilization in Daily Life
3 (3-0-6)
30006105 :  การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อสาธารณชน
 Personality Development and Public Speaking
3 (3-0-6)
30006106 :  กีฬา นันทนาการ และกิจกรรมค่ายพักแรมเพื่อสุขภาพ
 Sports, Recreation, and Camping for Health
3 (3-0-6)

 1.5 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30007101 :  การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ
 Business Creation and Entrepreneurship
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    55 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานวิชาชีพ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30503201 :  การควบคุมคุณภาพ
 Quality Control
3 (3-0-6)
30503202 :  กระบวนการผลิต
 Manufacturing Processes
3 (3-0-6)
30503203 :  วิศวกรรมความปลอดภัย
 Safety Engineering
3 (3-0-6)
30503204 :  ผู้ประกอบการและนวัตกรรม
 Entrepreneurs and Innovation
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพ    43 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ    25 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30503301 :  วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 Electronics Circuits and Devices
3 (3-0-6)
30503302 :  เซ็นเซอร์และอุปกรณ์กระตุ้น
 Sensors and Actuators
3 (0-6-3)
30503303 :  หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 Industrial Robots
3 (3-0-6)
30503304 :  โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
 Computer Programming for Mechatronics Engineering
3 (0-6-3)
30503305 :  เทคโนโลยีเครื่องจักรอัตโนมัติ
 Automation Machine Technology
3 (3-0-6)
30503306 :  คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ
 Computer Aided Drafting and Designs
3 (0-6-3)
30503307 :  การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการผลิต
 Designs of Manufacturing Machinery Components
3 (0-6-3)
30503308 :  ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ประยุกต์
 Applied Hydraulics and Pneumatics
3 (0-6-3)
30503309 :  สัมมนาทางไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 Manufacturing Mechanical Electrical Seminar
1 (0-2-1)

 2.2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30503410 :  กลศาสตร์วิศวกรรม
 Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
30503411 :  วิศวกรรมการบำรุงรักษา
 Maintenance Engineering
3 (3-0-6)
30503412 :  อุณหพลศาสตร์
 Thermodynamics
3 (3-0-6)
30503413 :  การทำความเย็นและปรับอากาศ
 Refrigeration and Air Conditioning
3 (0-6-3)
30503414 :  การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
 Measurement and Instrument in Industry
3 (3-0-6)
30503415 :  วัสดุอุตสาหกรรม
 Industrial Materials
3 (3-0-6)
30503416 :  เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
 Modern Automotive Technology
3 (3-0-6)
30503417 :  การออกแบบและวางผังในโรงงานอุตสาหกรรม
 Plant Layouts and Designs
3 (3-0-6)
30503418 :  ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
 Finite Element Methods
3 (0-6-3)
30503419 :  เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน
 Renewable Energy Technology
3 (3-0-6)

 2.3 สหกิจศึกษา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30503901 :  สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
6 (0-36-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30503701 :  ปัญหาพิเศษไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 Special Problems in Manufacturing Mechanical Electrics
3 (3-0-6)
30503703 :  โครงงานเครื่องกลการผลิต
 Manufacturing Machine Projects
3 (0-9-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405