โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10017845 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10017845 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์)
 สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์ (แผน ข)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาพื้นฐานรายวิชาไม่นับหน่วยกิต    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
61000101 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้นกลาง
 Intermediate Academic English for Graduate Students
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    33 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาบังคับ    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
60102301 :  ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
 Scope and Theory in Public Administration
3 (3-0-9)
60102302 :  การบริหารการเงินการคลังสาธารณะ
 Public Financial Administration
3 (3-0-9)
60102303 :  ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ
 Organization Theory and Management in Public Sector
3 (3-0-9)
60102304 :  นโนบายสาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร์
 Public Policy and Strategic Planning
3 (3-0-9)
60102305 :  การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
 Strategic Human Resources Management
3 (3-0-9)
60102306 :  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
 Research Methods in Public Administration
3 (3-0-9)
60102307 :  สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
 Seminar in Public Administration
3 (3-0-9)

 2.2 กลุ่มวิชาเลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
60102401 :  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
 Management of Public Information System
3 (3-0-9)
60102402 :  วัฒนธรรมองค์การและการจัดการภาครัฐ
 Organization Culture and Public Management
3 (3-0-9)
60102403 :  เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ
 Managerial Technique and Tools in Public Sector
3 (3-0-9)
60102404 :  การวางแผนและการบริหารโครงการ
 Project Planning and Management
3 (3-0-9)
60102405 :  กระบวนการนโนบายการพัฒนาประเทศไทย
 National Development Policy Process in Thauland
3 (3-0-9)
60102406 :  การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะขั้นสูง
 Advanced Public Policy Analysis
3 (3-0-9)
60102407 :  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
 Human Resource Development in Public Sector
3 (3-0-9)
60102408 :  การจัดการทุนมนุษย์
 Human Capital Management
3 (3-0-9)
60102409 :  ภาวะผู้นำและจริยธรรมสำหรับนักบริหาร
 Leadership and Ethics for Executive
3 (3-0-9)
60102410 :  การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย
 Public Service Administration and Networking
3 (3-0-9)
60102411 :  การบริหารท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Local Administration and Sustainable Development
3 (3-0-9)
60102412 :  ธรรมาภิบาลในภาครัฐ
 Governance in Public Sector
3 (3-0-9)
60102413 :  สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์
 Statistics and Data Analysis in Public Administration
3 (3-0-9)
60102414 :  กระบวนการงบประมาณของรัฐ
 Public Budgetary Process
3 (3-0-9)
60102415 :  การคลังและงบประมาณท้องถิ่น
 Local Finance and Budgeting
3 (3-0-9)

 3 หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ    6 หน่วยกิต
 3.1 กลุ่มวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
60102702 :  การศึกษาค้นคว้าอิสระ
 Independent Study
6 (0-18-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405