ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันเปิดภาคเรียน6 ส.ค. 2562 0:00 น.6 ส.ค. 2562 0:00 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE (หลัก)27 พ.ค. 2562 8:30 น.9 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 127 พ.ค. 2562 8:30 น.9 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 227 พ.ค. 2562 8:30 น.9 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 327 พ.ค. 2562 8:30 น.9 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 427 พ.ค. 2562 8:30 น.9 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปีอื่นๆ27 พ.ค. 2562 8:30 น.9 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร27 พ.ค. 2562 8:30 น.9 มิ.ย. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียนช้า10 มิ.ย. 2562 8:30 น.24 มิ.ย. 2562 23:59 น.
  -  วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด10 มิ.ย. 2562 8:30 น.17 มิ.ย. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา10 มิ.ย. 2562 8:30 น.24 มิ.ย. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา27 พ.ค. 2562 8:30 น.30 มิ.ย. 2562 23:59 น.
  -  นักศึกษายื่นคำร้องและดำเนินการแก้ไขผลการเรียน I (Incomplete) และ F (Failed)10 มิ.ย. 2562 8:30 น.9 ก.ค. 2562 16:30 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค5 ส.ค. 2562 8:30 น.11 ส.ค. 2562 16:30 น.
  -  ช่วงการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา23 ก.ย. 2562 8:30 น.31 ต.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค23 ก.ย. 2562 8:30 น.6 ต.ค. 2562 16:30 น.
  -  วันปิดภาคเรียน7 ต.ค. 2562 8:30 น.27 ต.ค. 2562 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน16 ต.ค. 2562 8:30 น.16 ต.ค. 2562 16:30 น.
  -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet16 ต.ค. 2562 8:30 น.20 ต.ค. 2562 16:30 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405