ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันเปิดภาคการศึกษา15 พ.ย. 2564 0:00 น.20 มี.ค. 2565 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE (หลัก)1 พ.ย. 2564 8:30 น.21 ธ.ค. 2564 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 11 พ.ย. 2564 8:30 น.21 ธ.ค. 2564 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 21 พ.ย. 2564 8:30 น.21 ธ.ค. 2564 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 31 พ.ย. 2564 8:30 น.21 ธ.ค. 2564 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 41 พ.ย. 2564 8:30 น.21 ธ.ค. 2564 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปีอื่นๆ1 พ.ย. 2564 8:30 น.21 ธ.ค. 2564 23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร1 พ.ย. 2564 8:30 น.29 พ.ย. 2564 23:59 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา15 พ.ย. 2564 8:30 น.29 พ.ย. 2564 23:59 น.
  -  นักศึกษายื่นคำร้องและดำเนินการแก้ไขผลการเรียน I (Incomplete) และ F (Failed)15 พ.ย. 2564 8:30 น.13 ธ.ค. 2564 16:30 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค10 ม.ค. 2565 8:30 น.16 ม.ค. 2565 16:30 น.
  -  ช่วงการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา21 ก.พ. 2565 8:30 น.20 พ.ค. 2565 23:59 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค7 มี.ค. 2565 8:30 น.20 มี.ค. 2565 16:30 น.
  -  วันปิดภาคเรียน21 มี.ค. 2565 8:30 น.27 มี.ค. 2565 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน11 เม.ย. 2565 8:30 น.11 เม.ย. 2565 16:30 น.
  -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet11 เม.ย. 2565 8:30 น.15 เม.ย. 2565 16:30 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405