ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 12 มิ.ย. 2566 0:00 น.12 มิ.ย. 2566 0:00 น.
    -  นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียน12 มิ.ย. 2566 0:00 น.16 มิ.ย. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE (หลัก)29 พ.ค. 2566 0:00 น.6 ก.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 129 พ.ค. 2566 0:00 น.6 ก.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 229 พ.ค. 2566 0:00 น.6 ก.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 329 พ.ค. 2566 0:00 น.6 ก.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 429 พ.ค. 2566 0:00 น.6 ก.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปีอื่นๆ29 พ.ค. 2566 0:00 น.6 ก.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร29 พ.ค. 2566 0:00 น.26 มิ.ย. 2566 23:59 น.
    -  ชำระเงินลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าปรับภายในวันที่29 พ.ค. 2566 0:00 น.26 มิ.ย. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา12 มิ.ย. 2566 0:00 น.26 มิ.ย. 2566 23:59 น.
    -  นักศึกษายื่นคำร้องขอลาพัการศึกษา12 มิ.ย. 2566 0:00 น.11 ก.ค. 2566 23:59 น.
    -  นักศึกษายื่นคำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา12 มิ.ย. 2566 0:00 น.11 ส.ค. 2566 23:59 น.
    -  นักศึกษายื่นคำร้องและดำเนินการแก้ไขผลการเรียน I (Incomplete) และ F (Failed)12 มิ.ย. 2566 0:00 น.10 ก.ค. 2566 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์12 มิ.ย. 2566 0:00 น.10 ก.ค. 2566 23:59 น.
    -  วันยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา12 มิ.ย. 2566 0:00 น.11 ก.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา1 ก.ย. 2566 0:00 น.30 ต.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค7 ส.ค. 2566 8:30 น.13 ส.ค. 2566 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค1 ต.ค. 2566 8:30 น.15 ต.ค. 2566 16:30 น.
    -  วันปิดภาคเรียน16 ต.ค. 2566 8:30 น.5 พ.ย. 2566 16:30 น.
    -  ช่วงวันของการส่งผลการเรียน16 ต.ค. 2566 8:30 น.3 พ.ย. 2566 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน3 พ.ย. 2566 8:30 น.3 พ.ย. 2566 16:30 น.
    -  ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา12 ม.ค. 2566 0:00 น.3 พ.ย. 2566 16:30 น.
    -  วันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และชำระเงิน1 ม.ค. 2566 0:00 น.3 พ.ย. 2566 16:30 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405