หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชา ปีหลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
  หลักสูตร : พาณิชยกรรม   
  การบัญชี2559 1043 2.00
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2559 1043 2.00
  การบัญชี2562 1033 2.00
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2562 1033 2.00
  หลักสูตร : อุตสาหกรรม   
  ช่างยนต์2559 1043 2.00
  ช่างไฟฟ้ากำลัง2559 1043 2.00
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์2559 1063 2.00
  ช่างยนต์2562 1033 2.00
  ช่างไฟฟ้ากำลัง2562 1033 2.00
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์2562 1033 2.00
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจ   
  การบัญชี2559 832 2.00
  การบัญชี (ม.6)2559 982 2.00
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2559 832 2.00
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6)2559 982 2.00
  คอมพิวเตอร์และการตลาดดิจิทัล2563 962 2.00
  การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่2563 992 2.00
  การบัญชี2563 992 2.00
  หลักสูตร : อุตสาหกรรม   
  เทคนิคเครื่องกล2559 832 2.00
  เทคนิคเครื่องกล2559 1042 2.00
  ไฟฟ้า2559 862 2.00
  ไฟฟ้า (ม.6)2559 1072 2.00
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์2559 842 2.00
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)2559 1062 2.00
  ไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ2563 1012 2.00
  อิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์2563 1002 2.00
  เทคนิคเครื่องกล2563 1022 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
  วิศวกรรมพลังงาน2560 1304 2.00
  วิศวกรรมพลังงาน2560 1304 2.00
  วิศวกรรมพลังงาน2560 1304 2.00
  วิศวกรรมพลังงาน2565 1244 2.00
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต   
  การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่2560 1454 2.00
  การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่2560 1454 2.00
  การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่2560 1454 2.00
  การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่2560 1454 2.00
  การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่2560 1454 2.00
  การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่2565 1284 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี(เทียบโอน/ต่อเนื่อง)   
  หลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   
  ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (แขนงวิชาไฟฟ้าควบคุม)2563 792 2.00
  ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (แขนงวิชาเครื่องกลการผลิต)2563 792 2.00
  ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (แขนงวิชาไฟฟ้าควบคุม)2563 792 2.00
  ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (แขนงวิชาเครื่องกลการผลิต)2563 792 2.00
  หลักสูตร : บัญชีบัณฑิต   
   -2564 852 2.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405